Din tro, din ensak: HCLU inleder kampanj för rättmätig ändring av Ungerns kyrkolag

Den planerade lagändringen garanterar inte åtgärder mot kränkningar av mänskliga rättigheter som identifierats av Ungerns författningsdomstol och Europadomstolen.

Tack för visat intresse, denna kampanj är tyvärr över.

Många ungerska kyrkor blev godtyckligt berövade av sin rättsliga status i och med landets kyrkolag från år 2012. Nio av dessa kyrkor lämnade in ett klagomål till Europadomstolen om brott mot religionsfriheten.
Domstolen dömde till deras fördel i april år 2014, och bekräftade domen i september 2014 när regeringens överklagan avslogs.
Regeringen blev tvungen att ändra lagen och göra den förenlig med nationella och europeiska lagar, men ändringsförslaget som Orbánregeringen har lagt fram uppnår inte målen.

För att tackla problemen med den ungerska kyrkolagen har Hungarian Civil Liberties Union lanserat en hemsida med en namninsamling avsedd som en varning: den planerade lagändringen misslyckas med att åtgärda de kränkningar av mänskliga rättigheter som både Europadomstolen och den ungerska författningsdomstolen har identifierat.

Enligt organisationens utvärdering bryter regeringens lagförslag fortfarande mot nationell såväl som EU-lagstiftning på flera sätt:

  • lagförslaget håller fast vid den godtyckliga definitionen av religion och religiös verksamhet;
  • det tilldelar olika kyrkor olika rättslig status på ett diskriminerande och oberättigat sätt;
  • det ger orättmätiga privilegier till särskilda kyrkor, inte bara i förhållande till icke-religiösa gemenskaper men även i förhållande till andra kyrkor, inom offentligt stöd för det religiösa livet och finansierandet av allmännyttiga aktiviteter;
  • det mislyckas med att erbjuda fullvärdiga åtgärder för kyrkor som, när lagen träder i kraft, kommer att bli av med sin rättsliga status som kyrka;
  • vi, det ungerska folket, har begärt medborgerlig och religiös jämlikhet inför lagen sedan år 1848 - med hänvisan till den fjärde av de ungerska revolutionärernas tolv punkter från år 1848 - men nu står vi längre från våra mål än vi gjorde under övergången år 1989;
  • kyrkolagen som trädde i kraft år 2012 erbjuder en rad privilegier och förmåner för kyrkor som står under regeringens beskydd, och ifråntar hundratals existerande och aktiva kyrkor deras rättsliga status;
  • såsom Europadomstolen påpekade i sitt domslut från år 2014 bryter den rådande kyrkolagen mot kraven om statens ideologiska neutralitet och om religiös likhet inför lagen, och dess delar - tolkade både separat och samlade - bryter mot Europakonventionen, kränker föreningsfriheten som tolkad i relation till samvets- och religionsfrihet, och detta innebär att staten har skyldighet att betala ersättning;
  • regeringens lagförslag kommer inte att återställa de förorättade kyrkornas rättsliga status, eller åtgärda ojämlikheterna mellan de kyrkor som erkänns och andra religiösa gemenskaper; istället kommer förslaget att försvåra ojämlikheterna genom att fastställa tre separata sorters kyrkor, och kommer att hålla fast vid statens godtyckliga förpliktelser mot särskilda kyrkor;
  • parlamentet röstade ner lagförslaget i december år 2015.

Hungarian Civil Liberties Union håller fast vid behovet av en lag som till allra största möjlighet bygger på samvetsfrihet, gemenskapers självbestämmande, kyrkors rättsliga jämlikhet, statens neutralitet, separation av kyrka och stat, och jämlik finansiering.

Dessa principer bör implementeras i enlighet med de grundläggande principerna för en modern, konstitutionell demokrati. Kampanjens syfte är att öka den nationella såväl som internationella allmänhetens medvetenhet om problemen.

Med hjälp av namninsamlingen hoppas vi samla så starkt stöd som möjligt för kampanjen.