Democracy & Justice

Waarom NGO's essentieel zijn in een samenleving

Antidemocratische regeringen houden niet van NGOs' omdat ze essentieel zijn voor onze samenleving: ze zorgen ervoor dat autoriteiten zich inzetten voor het publiek belang.

by Israel Butler

Antidemocratische regeringen houden niet van NGO's. Ze helpen het publiek een oogje in het zeil te houden zodat politici geen geld misbruiken of de wet breken. Ze helpen het publiek zich te organiseren en hun mening helder te formuleren aan hun vertegenwoordigers, bijvoorbeeld door het houden van petities of vredige protesten. En ze brengen de regering voor de rechter wanneer ze proberen om ons van onze rechten te ontnemen of belasting te stelen.

Omdat NGO's zo belangrijk zijn voor de democratie hebben regeringen wereldwijd internationale regels opgesteld om ze te verdedigen. Verdragen getekend door alle Europese overheden bij de Verenigde Naties en de Raad van Europa geven iedereen het recht om organisaties op te zetten, vredig te protesteren en hun mening te uiten.

Maar recentelijk zijn sommige EU overheden, zoals die van Hongarije, Polen en Kroatië, begonnen met het uitdrijven van pro-democratische, burgerrechtelijke, anticorruptie en milieu NGO's. Er zijn drie vaak voorkomende tactieken die door de overheden worden gebruikt. Eerst vernietigen ze hun publieke reputatie door hen ervan te beschuldigen onvaderlandslievend en ondemocratisch te zijn. Daarna nemen ze overheidssubsidie weg en maken ze het moeilijker om donaties uit het buitenland te ontvangen. Als laatste vallen ze hen lastig met strafrechtelijke of belastingtechnische onderzoeken gebaseerd op leugens.

In deze uitleg geven we je basisinformatie zodat je kan begrijpen waarom NGO's essentieel zijn voor de democratie.

Wat is een NGO?

NGO staat voor non-gouvernementele organisatie. Normaal gesproken refereert de term NGO naar een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en opkomt voor een algemeen belang. Vaak houdt dit in dat ze zich inzet voor het milieu of tegen corruptie, machtsmisbruik of discriminatie door de overheid, of voor de bescherming van onze vrijheid tegen overheidsinmenging.

Soms refereren ook andere termen naar NGO's, zoals 'not-for-profit', 'nonprofit' of 'burgerrechtenorganisatie'.

Waarom zijn NGOs belangrijk?

NGO's dragen bij aan het goed functioneren van een democratie. Dit doen ze door het makkelijker te maken voor mensen om informatie te krijgen over hoe hun land wordt gerund, door het publiek te helpen communiceren met politici en door ervoor te zorgen dat regeringen hun macht niet misbruiken.

In de eerste plaats helpen NGOs het publiek door ze te leren over wat overheden doen en hoe het hun positie kan beïnvloeden. Door het publiek te informeren over hoe politici en bedrijven hun macht en invloed gebruiken helpen NGO's de mensen om hun mening te vormen en besluiten te nemen gebaseerd op alle relevante informatie.

Ten tweede helpen NGO's het publiek te spreken met hun overheid. Het publiek kan alleen haar vertegenwoordigers slechts iedere zoveel jaar kiezen. Wanneer ze een machtspositie krijgen kunnen politici honderden besluiten maken over wetten, belastingen en beleid. NGO's geven de mensen een manier om zich uit te kunnen uitspreken over de keuzes van bewindspersonen. Ook al kan ieder individu schrijven aan haar/zijn politieke vertegenwoordiger, het uiten van een mening via een NGO kan vaak veel effectiever zijn omdat wanneer veel mensen spreken met één stem, ze sneller gehoord worden.

NGO's leggen aan regeringen uit hoe de mensen denken die ze vertegenwoordigen, bijvoorbeeld mensen met een beperking, of oude mensen of mensen die het niet eens zijn met het opwekken van nucleaire energie. NGO's proberen er ook voor te zorgen dat regeringen geen beloften breken die ze in de grondwet of in internationale verdragen hebben vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld een belofte zijn om het milieu te beschermen, werknemers eerlijk te betalen of om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Wanneer NGO's ervoor zorgen dat overheden zich houden aan hun wettelijke verplichtingen, helpen ze ook de democratie en het publiek belang te beschermen. Dit is omdat wanneer overheden regels vastleggen in een grondwet of verdrag, dit proces vaak meerdere jaren duurt. Overheden doen dit wanneer er overeen is gekomen dat deze regels van grote waarde zijn en het publiek belang dienen

Ten derde: jammergenoeg breken overheden soms de wet. Wanneer dit gebeurt kunnen NGO's de overheid voor de rechter slepen. Op deze manier zorgen NGO's ervoor dat regeringen niet hun macht misbruiken of grondwettelijke of internationale regels die democratisch zijn vastgelegd worden gebroken.

Waar halen NGO's hun geld vandaan?

NGO's krijgen hun geld van een aantal plekken. Hieronder vallen donaties van het publiek, van overheden, van internationale organisaties en van filantropen.

Het is belangrijk voor de meeste NGO's dat ze kunnen overleven van kleine donaties van het publiek. De meeste NGO's kunnen zich fondsenwervingscampagnes, waarbij mensen de straat op worden gestuurd, dure advertentieruimte wordt gekocht of call centers worden gebruikt om donaties telefonisch te verzamelen, niet veroorloven. Normaal gesproken willen NGO's, zeker de kleinere, al hun geld gebruiken om experts in te huren voor hun doel.

Vaak krijgen NGO's wat geld van hun eigen overheid. Soms geven overheden NGO's geld om een dienst uit te voeren, bijvoorbeeld het geven van juridisch advies aan iemand die onjuist is behandeld door zijn werkgever maar geen advocaat kan betalen. Soms geven overheden geld aan NGO's om een specifieke groep te vertegenwoordigen, zoals mensen met een beperking, omdat politici ervoor willen zorgen dat wanneer ze wetten en beleid maken, iedereen die daarvan invloed ondervindt een kans krijgt om zich uit te spreken. Het geven van subsidie aan NGO's die een specifieke groep vertegenwoordigen kan het makkelijker maken voor overheden om alle relevante meningen en expertise te verzamelen. Overheden hebben deze informatie nodig om wetten en beleid te maken die effectief zijn en niet per ongeluk bepaalde bevolkingsgroepen schade berokkenen. Soms geven overheden geld aan NGO's om een oogje in het zeil te houden zodat ze ervoor zorgen dat ze aan hun beloften (vastgelegd in grondwetten en internationale verdragen) worden gehouden.

Ook al lijkt het soms dat overheden tegen hun eigen belang in handelen door NGO's subsidies te verstrekken, is dat niet noodzakelijkerwijs het geval. Overheden behoren het publiek belang te vertegenwoordigen en worden altijd verleid om hun macht te misbruiken. Door NGO's te steunen kunnen ze ze helpen om ervoor te zorgen dat er iemand is die ze aan hun verplichtingen herinnert en hen helpt beleid en wetten te maken die het publiek belang dienen. Democratie betekent het recht van de mensen, niet alleen de meerderheid of de grootste groep in het parlement. Dit betekent dat overheden naast dat ze hun verkiezingsbeloften moeten houden voor hun stemmers, ze ook rekening moet houden met de belangen van het hele publiek, waaronder tegengestelde belangen.

Subsidies worden problematisch wanneer politici direct controle kunnen uitoefenen over welke NGO's donaties kunnen krijgen en welke niet. Om deze reden is het belangrijk dat overheidsgelden voor NGO's wordt gegeven aan een onafhankelijk orgaan dat haar besluiten baseert op onpartijdige criteria. Jammer genoeg hebben politici in sommige landen directe controle gekregen over wie geld krijgt. Dit is gevaarlijk omdat NGO's zo kunnen denken dat ze niet open kunnen spreken of de overheid kunnen bekritiseren wanneer dat nodig is.

Het is niet ongebruikelijk dat NGO's geld ontvangen van andere overheden (zoals in sommige EU landen gebeurt). Zo hebben Noorwegen, Ijsland en Lichtenstein jarenlang NGO's gefinancierd in voormalig communistische landen om democratie, burgerrechten, gelijkheid te bevorderen en corruptie te bestrijden. Alle EU overheden financieren NGO's in landen buiten Europe om soortgelijk werk te den. Op dezelfde wijze hebben bedrijven, bekendheden en ondernemers besloten om een deel van hun inkomsten te gebruiken om NGO's te helpen die zich inzetten voor verschillende goede doelen, zoals gezondheidszorg, het milieu en mensenrechten. Goede voorbeelden hiervan zijn Bill Gates, Bosch, Ford, Leonardo DiCaprio en Google.

Wie vertegenwoordigen NGO's?

Sommige NGO's vertegenwoordigen specifieke groepen. Zo zijn er in de meeste landen wel NGO's die zich inzetten voor kinderen, ouders, vrouwen of ouderen. Sommige NGO's vertegenwoordigen een meer algemeen publiek belang waarvan de overheid heeft besloten dat het belangrijk is om te beschermen. Deze publieke belangen zijn vaak beschermd door nationale grondwetten of in internationale verdragen. Een voorbeeld hiervan is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin rechten staan als het stemrecht en het recht op meningsuiting en alle overheden in Europa hebben een juridisch bindende belofte gemaakt om deze rechten te beschermen. Op dezelfde manier proberen NGO's die zich inzetten voor het milieu of strijden tegen corruptie vaak alleen maar om overheden te houden aan hun belofte om hun macht te gebruiken voor het publiek belang. Zo vertegenwoordigen NGO's de gehele samenleving omdat ze proberen ervoor te zorgen dat overheden binnen hun democratische machten blijven.

Doe mee met onze campagne en laat je steun zien voor onafhankelijke NGO's!