Tech & Rights

Kort geding tegen de Nederlandse Staat inzake bewaarplicht telecommunicatie

Een brede coalitie van organisaties en ondernemingen heeft een kort geding gestart tegen de Nederlandse Staat. Ze eisen dat de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie wordt afgeschaft.

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Een brede coalitie van organisaties en ondernemingen heeft een kort geding gestart tegen de Nederlandse Staat. Onder meer Stichting Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), internetprovider BIT, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten eisen dat de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie wordt afgeschaft. De wet is in strijd met fundamentele grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen, zo oordeelden zowel de Raad van State als het Europees Hof van Justitie eerder. De Nederlandse regering weigert niettemin de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie buiten werking te stellen.

De Nederlandse regering weigert de wet buiten werking te stellen

Op 8 april 2014 heeft het Europees Hof van Justitie de Europese Dataretentierichtlijn 2006/24/EG in zijn geheel en met terugwerkende kracht ongeldig verklaard. Volgens het Hof is het lange tijd vastleggen van communicatiegegevens van iedereen, zonder concrete verdenking, in strijd met het fundamentele recht op privacy. Er moeten volgens het Hof objectieve criteria worden toegepast om de noodzaak van verzamelen en opslaan vast te stellen, en er moet voorafgaande controle zijn door een onafhankelijke instantie of rechter. Het onbeperkt ongericht verzamelen van metadata (verkeersgegevens) in het kader van zogenaamde 'mass surveillance' is volgens het Hof niet toegestaan.

In Nederland is regelgeving op dit gebied vastgelegd in de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie, die grotendeels overeenkomt met de Dataretentierichtlijn. De wet houdt in dat telecombedrijven en internetproviders diverse gegevens over internet- en telefoniegebruik zes tot twaalf maanden moeten bewaren zodat Justitie die kan gebruiken voor opsporing en vervolging. De Raad van State oordeelde onlangs dat de wet in strijd is met de grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen. De Nederlandse regering legt het advies van de Raad van State echter naast zich neer en weigert de wet buiten werking te stellen. Naleving van de wet zal worden gehandhaafd.

Privacyrechten massaal geschonden

Het NJCM heeft zich aangesloten bij deze coalitie, omdat het recht op privacy een groot goed is dat de afgelopen jaren zeer onder druk is komen te staan, én omdat eenmaal ingeperkte rechten en vrijheden moeilijk terug te draaien zijn. De regering heeft de primaire verantwoordelijkheid om deze rechten te beschermen, en zou adviezen van autoriteiten als de Raad van State en uitspraken van Europese mensenrechteninstanties als het Europese Hof van Justitie zwaar moeten laten wegen in haar beslissingen. Dit Hof heeft ondubbelzinnig vastgesteld dat er fundamentele problemen spelen in de Europese richtlijn die ten grondslag ligt aan de Nederlandse Wet. Op dat moment had de regering de Wet, of in ieder geval de handhaving ervan, dienen te schorsen.

Vincent Böhre van Privacy First: "Door deze mass surveillance worden de privacyrechten van burgers massaal geschonden. Het is onacceptabel dat de Nederlandse regering hier aan vast blijft houden nadat de hoogste Europese rechter al in april duidelijk heeft gezegd dat deze privacyschending niet is toegestaan."

Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten: "Telecombedrijven en internetproviders zijn nu verplicht een grote hoeveelheid gegevens over de communicatie van alle burgers te bewaren. Ook van journalisten. En ze moeten die gegevens op verzoek aan de overheid verstrekken. Er is geen enkele waarborg voor bronbescherming."

Alex Bik van internetprovider BIT: "Bij de invoering van de wet verschool de Nederlandse regering zich achter het argument dat dat nu eenmaal moest van Europa, maar nu de Europese regeling met terugwerkende kracht is afgeschaft geldt dat argument plotseling niet meer. Dat klopt niet."

Het kort geding tegen de Staat over de bewaarplicht van telecomgegevens zal plaatsvinden in een openbare rechtszitting op woensdag 18 februari 2015 om 11.00 uur bij de Rechtbank Den Haag.

privacy