De VN deelt zware klap uit aan Spanje inzake mensenrechten

​In een nieuw rapport uit de Mensenrechtenraad van de VN scherpe kritiek op de recente maatregelen van de Spaanse overheid. De conclusies weerspiegelen veel van de zorgen die Rights International Spanje heeft verwoord.

In een nieuw rapport uit de Mensenrechtenraad van de VN scherpe kritiek op de recente maatregelen van de Spaanse overheid. De conclusies weerspiegelen veel van de zorgen die Rights International Spanje heeft verwoord.

CONTENT

De Mensenrechtenraad van de VN, die verantwoordelijk is voor de garantie dat staten het Internationale Verdrag op Burger- en Politieke Rechten respecteren en correct toepassen, publiceerde op 23 juli haar eindrapport over Spanje na een periodiek onderzoek.

Het raadsrapport echoot voor een groot deel de zorgen en de aanbevelingen die in het schaduwrapport staan die door de organisatie Rights International Spain zijn voortgebracht. Ze plaatst bijzondere nadruk op de bedreiging van mensenrechten door veel van de huidige overheidsmaatregelen.

Spanje faalt ernstig in het voldoen aan internationale mensenrechten verplichtingen

De raad begint haar eindrappoort met de aandacht te vestigen op het complete falen van Spanje in zijn reactie op uitspraken die de raad in individuele gevallen van mensenrechtenschendingen heeft gedaan. Het betreurt de “afwezigheid van specifieke procedures om uitspraken van deze raad te implementeren”.

Muilkorfwetten

De raad voegt zich bij veel andere internationale stemmen die openlijk de Burgerveiligheidswet afkeuren en de recente hervormingen van het strafrecht. Het uit scherpe kritiek op het “afschrikwekkende effect […] op de vrijheid van meningsuiting, associatie en vreedzaam vergaderen”, naast dat het snelle verwijdering van migranten uit Ceuta en Mililla legaliseert.

Buitensporig geweld door politie en straffeloosheid van agenten

De raad benoemt ook het buitensporig gebruik van geweld door agenten van de veiligheidstroepen, zowel in de context van burgerprotesten als grenscontroles. Ze uit haar zorg over de straffeloosheid van de politie die voor deze acties verantwoordelijk is; deze agenten ontlopen gewoonlijk hun straf.

Gebruik van isolatiedetentie

De raad stelt opnieuw de Spaanse wet aan de kaak die isolatiedetentie tot dertien dagen goedkeurt. Andere organisaties, inclusief het Europees Hof voor de Mensenrechten, hebben vergelijkbare kritiek geuit op deze praktijk. De raad betreurt specifiek dat de overheid geen voordeel heeft getrokken uit de hervorming naar de Criminele Justitie Wet die op dit moment onderweg is om deze praktijk uit te roeien.

De nood om misdaden uit het verleden te benoemen

De raad verwijt Spanje opnieuw dat het vasthoudt aan de Amnestiewet van 1977, die “het onderzoek naar de schendingen van de mensenrechten in het verleden verhindert, in het bijzonder naar misdaden van foltering, gedwongen verdwijningen en massa-executies.” De raad betreurt ook de voortgaande obstructie van het onderzoek naar misdaden die plaatsvonden tijdens de burgeroorlog en het Franco-regime, naast het toekennen van herstelbetalingen aan de slachtoffers.

Raciale en etnische discriminatie

De raad bekritiseert het gebrek aan afdoende beleid om raciale en etnische discriminatie tegen te gaan. Specifiek refereert ze naar de Raad voor het Uitbannen van Raciale en Etnische Discriminatie (van welke ze zegt dat er meer bronnen beschikbaar voor moeten zijn en meer autonomie gegarandeerd zou moeten worden) en aan etnisch profileren door de politie.

Barrières in de toegang tot abortus voor jong vrouwen

In haar rapport uit de raad haar zorg over de door de huidige overheid voorgestelde wetgeving die als vereiste een ouderlijke toestemming zou opleggen voor vrouwen tussen de 16 en de 18 voor toegang tot abortus. De raad verzoekt Spanje om “legale hindernissen vrouwen er niet toe zetten om gebruik te maken van clandestiene abortussen die hun gezondheid en hun leven in gevaar zou brengen.”

Private Veiligheidswet

De Private Veiligheidswet, die vorig jaar werd aangenomen, verschijnt ook bij de zorgen die door de raad genoemd zijn. De raad bekritiseert de ruime bevoegdheden die aan privé-agenten, het feit dat deze agenten geen gepaste training in mensenrechten ontvangen en het feit dat er geen onafhankelijke mechanismen voor het controleren of rapporteren van hun activiteiten.

Centra voor het interneren van vreemdelingen

De raad voegt zich bij veel andere stemmen in het uiten van kritiek op het Spaanse staatsbeleid van preventieve internering van migranten met een ongewone administratieve status. Ze benoemt het gemak waarmee de staat de vrijheid afneemt van degenen die geen misdrijf hebben begaan, de misstanden die in de interneringscentra plaatsvinden en de afschuwelijk omstandigheden in de centra.

Burgerrechtenorganisaties hadden de gelegenheid om aan het herzieningsproces bij te dragen dat door de Mensenrechtenraad werd uitgevoerd. In deze context onderwierp Rights International Spain zijn bijdrage aan het 6e Periodieke Onderzoek van Spanje en beschreef tot in detail zijn belangrijkste zorgen en de dreigingen voor de mensenrechten in dit land.