Rapporteur's versie van artikel 13 zal nog steeds de online vrijheid van meningsuiting aantasten

Liberties heeft de amendementen gelezen die zijn voorgesteld voor de nieuwe EU-richtlijn inzake auteursrecht. Het amendement dat de meeste steun krijgt van EP-leden is ook degene die het grootste gevaar vormt voor onze fundamentele rechten.

Na de voorgestelde amendementen te hebben geanalyseerd, hebben we een beter idee van hoe bepaalde groepen EP-leden het beruchte Artikel 13 zullen willen aanpassen. De vorige versie van dit artikel zou internetbedrijven hebben verplicht om uploadfilters te installeren.

Van de amendementen die we voorbij hebben zien komen, is de versie die is voorgesteld door de rapporteur van de Commissie Juridische Zaken (JURI), Axel Voss, het meest schadelijk voor onze rechten. Op 31 augustus tweette hij het volgende:

Het nieuwe voorstel voor het #copyrightdirective zorgt niet voor maatregelen/"uploadfilters" .... Nu verwacht ik dat iedereen die tegen het vorige voorstel was om deze reden, dit nieuwe voorstel wel kan steunen.

Als je meer te weten wil komen over onze copyright campagne - klik dan hier!

Maar is dit wel echt waar?

De versie van EP-lid Voss is gebaseerd op dezelfde veronderstellingen als de vorige, namelijk dat gebruikers en internetbedrijven opzettelijk inbreuk maken op het auteursrecht en geld verdienen met de creativiteit van anderen. Het antwoord van MEP Voss is deze keer om het aansprakelijkheidsregime van internetplatforms opnieuw vorm te geven. In zijn versie staat expliciet dat service providers die content delen, zoals Facebook, YouTube, GitHub of Wikipedia, volledig aansprakelijk zijn voor content die door gebruikers is geüpload.

Deze nieuw voorgestelde versie van artikel 13 is in wezen hetzelfde als het origineel, zelfs als de bewoording enigszins afwijkt. Net als in zijn eerder voorgestelde versie, zal dit nieuwe voorstel internetbedrijven geen andere keuze laten dan uploadfilters te installeren. Het verschil is deze keer dat ze dit "vrijwillig" doen.

Volgens het laatste voorstel van Voss zijn internetbedrijven aansprakelijk voor content die door hun gebruikers is geüpload. Om aansprakelijkheid te voorkomen, moeten ze alles verwijderen dat mogelijk inbreuk maakt op het auteursrecht. Hun enige andere optie zou zijn om individuele beslissingen te nemen over elk stukje content dat naar hun platform wordt geüpload en om tienduizenden advocaten te werven die gespecialiseerd zijn in auteursrecht. Maar we weten dat deze bedrijven geen massa's juristen inhuren, omdat dat veel duurder is dan hun andere optie: geautomatiseerde filtermechanismen. Deze filtermechanismen zullen hardhandig zijn en neigen naar voorzichtigheid, om zo het risico van aansprakelijkheid van het bedrijf tot een minimum te beperken. Ze zullen alles blokkeren dat mogelijk het auteursrecht zou kunnen schenden, zodat het bedrijf niet meer aansprakelijk wordt gesteld voor de publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Op het eerste gezicht zijn er slechts twee delen van het Voss-voorstel die lof verdienen. Eén daarvan is het einde van alinea 2b van artikel 13. Dit zegt dat samenwerking tussen bedrijven en rechthebbenden niet mag leiden tot identificatie van individuele gebruikers, noch tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Hoewel de bedoeling hier erg goed is, blijft het de vraag hoe dit kan worden bereikt door internet service providers, aangezien gebruikersnamen en IP-adressen persoonlijke gegevens zijn. En er zouden nog steeds situaties zijn waarin ze hun gebruikers zouden moeten identificeren, vooral als er een verhaalmechanisme is dat ervoor zorgt dat ongerechtvaardigde verwijdering wordt gecorrigeerd.

Het andere deel dat enige erkenning verdient, is de verplichting voor EU-lidstaten om gebruikers toegang te geven tot een onafhankelijke instantie of rechtbank voor geschillenbeslechting. Het voorstel zou regeringen echter alleen verplichten om het verhaalmechanisme beschikbaar te maken om te beweren dat hun upload zou moeten worden toegestaan, omdat het binnen een uitzondering of beperking van de auteursrechtelijke regels valt. Deze instanties hoeven zich niet bezig te houden met andere juridische kwesties, zoals of het blokkeren van een upload een onevenredige beperking van de vrijheid van meningsuiting zou zijn.

Al met al creëert het wijzigen van het aansprakelijkheidsregime een internet waarbij de enige oplossing meer filteren is. We hebben de EP-leden gevraagd uploadfilters te vermijden en veiligheidsmaatregelen te nemen om de mensenrechten te beschermen. De versie van EP-lid Voss vertegenwoordigt een duidelijke bedreiging voor onze online vrijheid van meningsuiting en privacy.

Liberties heeft betoogd dat waarborgen moeten worden opgenomen in de tekst om de grondrechten goed te beschermen.

  • We hebben de EP-leden gevraagd hun veronderstellingen over gebruikers en internet te wijzigen. De meeste gebruikers willen het auteursrecht niet schenden. Ze delen video's, foto's en memes voor entertainment. De nieuwe verordening zou met dit in gedachten moeten worden geschreven, in plaats van de veronderstelling dat gebruikers intellectueel eigendom willen stelen.
  • Het internet moet niet als een oneindige publieke ruimte worden beschouwd. Thuisvideo's worden geüpload om door familie of kleine groepen vrienden te worden bekeken, hoewel deze video's in theorie miljarden mensen zouden kunnen bereiken. Dit betekent dat aansprakelijkheid voor content afhankelijk moet zijn van het bereik.
  • De andere belangrijke waarborg die we nodig hebben om de vrijheid van meningsuiting te beschermen en de mogelijkheid te waarborgen om deel te nemen aan openbare debatten, is om uitzonderingen op auteursrechtelijke inbreuken vast te stellen. Parodie en memes zijn voorbeelden van legitieme vrije meningsuiting die incidenteel auteursrechtelijk beschermd materiaal kunnen gebruiken. De EU kan een onbeperkte lijst opstellen van uitzonderingen die verplicht zijn in de lidstaten.
  • We hebben de EP-leden gevraagd waarborgen aan artikel 13 toe te voegen om te voorkomen dat door gebruikers gegenereerde content definitief wordt verwijderd. Als auteursrechthouders en platforms aansprakelijk worden gehouden voor het verwijderen van legale door gebruikers gegenereerde content, zou dit hun houding veranderen en zou vrijheid van meningsuiting beter worden beschermd. Deze aansprakelijkheid moet in overeenstemming zijn met het aansprakelijkheidsregime van de richtlijn inzake elektronische handel (2000/31 / EG).
  • Garanties omtrent transparantie zijn ook nodig. Internetplatforms mogen geen beslissingen nemen om content te blokkeren of verwijderen zonder transparantie of verantwoording. De EU zou een gratis juridisch mechanisme moeten aanbieden om geschillen tussen gebruikers, auteursrechthouders en internetplatforms te beslechten.

Het voorstel van Voss bevat geen van deze waarborgen.

Als je meer te weten wil komen over onze copyright campagne - klik dan hier!