Nederlandse kinderen weten te weinig over hun rechten

In Nederland worden kinderen onvoldoende geïnformeerd over hun eigen rechten. Dat blijkt uit het UNICEF-rapport 'Teaching and learning about child rights: A study of implementation in 26 countries' dat verscheen op 30 april 2015.

Het onderzoek van UNICEF laat zien dat kinderen, door te leren over hun rechten, waardes ontwikkelen die ten grondslag liggen aan de democratie. Kennis hebben van eigen rechten zorgt ervoor dat kinderen ook leren hoe zij moeten opkomen voor de rechten van anderen. Dat komt de sfeer in de klas ten goede, omdat kinderen leren meer respect voor de leraar en elkaar te hebben. Ook zorgt het ervoor dat kinderen meer betrokken raken bij de samenleving als geheel.

Kinderrechten op Nederlandse scholen

Uit het rapport 'Teaching and learning about child rights: A study of implementation in 26 countries' blijkt dat leraren in geen van de 26 onderzochte landen cursussen of trainingen krijgen op het gebied van kinderrechten. Eerder dit jaar voerde UNICEF Nederland een onderzoek uit onder 700 leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Hieruit bleek dat 76 procent van de basisschoolleerkrachten en 62 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs educatie over kinderrechten zeer belangrijk vindt. Toch geeft maar een gering percentage van de docenten er les in. Dat komt door tijdsgebrek, maar ook omdat leraren vaak niet weten hoe ze het beste les kunnen geven over kinderrechten. UNICEF Nederland pleit er daarom voor dat leraren worden getraind in het lesgeven over kinderrechten.

Platform Mensenrechteneducatie

UNICEF Nederland maakt deel uit van het Platform Mensenrechteneducatie. Deze coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en Amnesty International Nederland, zet zich ervoor in om educatie over kinderrechten en mensenrechten verplicht te stellen in het curriculum zodat alle kinderen in Nederland leren over hun rechten en plichten. Hiervoor is 2015 een belangrijk jaar: het Platform Onderwijs 2032 onderzoekt op dit moment hoe het curriculum van scholen er in de toekomst uit moet komen te zien. In dit debat is nog weinig aandacht voor educatie over kinderrechten en mensenrechten. Daar wil UNICEF Nederland met het Platform Mensenrechteneducatie verandering in brengen.