Kunnen hyperlinks intellectueel eigendomsrecht schenden?

Volgens EU-wetgeving is het de auteur zelf die beslist of zijn of haar werk openbaar beschikbaar is, zo heeft het Hof van justitie van de Europese Unie bepaald.

In Zweden plaatste de beheerder van een website hyperlinks naar openbaar toegankelijke artikelen op zijn webpagina. De auteurs van de artikelen beweerden dat dit een schending was van het intellectueel eigendomsrecht omdat zij geen toestemming hadden gegeven voor deze verspreiding van hun werk.

In dit geval vroeg een Zweedse rechtbank het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) of het plaatsen van een link naar de inhoud neerkomt op ''beschikbaarstelling hiervan voor de internetgemeenschap'', en of er op basis daarvan sprake was van schending van het auteursrecht.

In het arrest in de zaak Svensson e.a. was het HvJ het ermee eens dat er bij het delen van links met een onbepaald maar behoorlijk groot aantal bezoekers sprake is van de ''beschikbaarstelling van werken voor de internetgemeenschap''. Over het algemeen moet een persoon die een dergelijke handeling uitvoert de toestemming krijgen van de auteur.

Tegelijkertijd benadrukte het HvJ dat de toestemming van de auteur ook nodig is voor het toegankelijk maken van het werk voor een nieuw publiek, namelijk iedereen waar geen rekening mee was gehouden op het moment dat de link werd verspreid. In het geval van de aangeklaagde website was het publiek hetzelfde als dat van de pagina waarop de journalisten in eerste instantie hun werk hadden geplaatst.

Daarom was het HvJ van mening dat er geen sprake was van copyrightschending. De beheerder van de website kon links plaatsen en zijn bezoekers doorleiden naar werk dat op vrij toegankelijke basis beschikbaar is op een andere website.

Het HvJ maakte wel onderscheid tussen deze situatie en de situatie waarin werk wordt gedeeld dat is bedoeld voor slechts een beperkte groep van abonnees. Volgens de logica achter het arrest is het zo dat als nieuwe bezoekers in eerste instantie niet het beoogde publiek waren, het verschaffen van toegang tot dergelijke informatie een schending van het auteursrecht zou zijn.

Zaak: C-466/12 Svensson e.a. tegen Retriever Sverige AB