Polen krijgt nieuwe aanbevelingen van Mensenrechtencomité van VN

De aanbevelingen beslaan een groot scala aan onderwerpen, waaronder antiterrorismewetgeving, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, nieuwe antiterrorismewetgeving en de toegang tot abortus.
Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties zegt bezorgd te zijn over de onafhankelijkheid van het Grondwettelijk Hof en gewone rechtbanken, vrijheid van meningsuiting in de media, naleving van de wet op gezinsplanning en de voorwaarden voor abortus, de afwezigheid van doeltreffende maatregelen tegen discriminatie en onlangs aangenomen wetten, zoals de Antiterreurwet en de wijziging van de Politiewet.

Tijdens de sessie van midden-oktober beoordeelde het Mensenrechtencomité het rapport van de Poolse overheid over de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). De leden van het comité vroegen de Poolse delegatie over kwesties met betrekking tot het werk van het Grondwettelijk Hof, toegang tot abortus en het tegengaan van racisme en xenofobie.

'Terroristische misdaad'

Op 4 november 2016 deed het Mensenrechtencomité een beroep op de Poolse overheid om de onafhankelijkheid van het Grondwettelijk Hof te respecteren en al haar uitspraken te publiceren, en verzocht tevens de invoering van een transparante procedure voor de aanstelling van nieuwe constitutionele rechters. Het Mensenrechtencomité sprak ook haar zorgen uit over de bezuinigingen op de Commissaris voor de Mensenrechten (de nationale ombudsman) en de afschaffing van Raad voor de preventie van rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat, en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid.

Het Comité refereerde verder aan twee onlangs aangenomen wetgevingsbesluiten: de Antiterreurwet en de laatste wijziging van de Politiewet. Volgens het Comité is de definitie van "terroristische misdaad" te breed en zijn bepalingen van de Politiewet onevenredig aan de noodzaak om het recht op privacy te beschermen.

Rapporten van mensenrechtenorganisaties

In haar conclusie wijst het Comité op verschillende andere kwesties die in eerdere aanbevelingen voorkwamen, waaronder de uitvoerig lange toepassing van voorlopige hechtenis, toegang tot een advocaat, onderzoek naar de vermeende CIA-gevangenissen in Polen, de eerlijkheid van jeugdstrafrechtsprocedures en het gebrek aan een doeltreffend juridisch kader voor haatbestrijding.

Als deel van het rapportageproces bracht de Helsinki Foundation for Human Rights twee rapporten uit over de nakoming in Polen van de verplichtingen uit het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (commentaar op een lijst met problemen en een verslag over de naleving van het IVBPR in Polen).

Afzonderlijke verslagen werden ook uitgebracht door organisaties voor gelijke behandeling (zoals de Poolse Vereniging voor antidiscriminatiewetgeving) en de Commissaris voor de Rechten van de Mens. Alle documenten kunnen hier geraadpleegd worden.