Jouw geloof, jouw zorg: HCLU lanceert campagne voor wijziging van de Hongaarse kerkwet

De geplande wijziging van de wet garandeert geen oplossing voor schendingen van de mensenrechten die door het Hongaars Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Mensenrechten zijn vastgesteld.

Bedankt voor je interesse, maar deze campagne is geëindigd.

Veel kerken in Hongarije werden willekeurig hun juridische status ontzegd onder de Hongaarse Kerkwet uit 2012. Negen kerken gingen met hun klacht over geloofsvrijheid naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Het Hof oordeelde in hun voordeel in april 2014 en bevestigde op 24 september 2014 deze uitspraak toen het het beroep van de regering verwierp.

Vervolgens moest de regering de wet aanpassen om haar conform nationale en Europese wetgeving te laten worden. Maar met de wetswijziging die door de regering Orbán is voorgesteld, wordt dat niet bereikt.

In verband met de Hongaarse Kerkwet heeft de Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) een website met een petitie gelanceerd als waarschuwing: de geplande wetswijziging faalt in het herstellen van de mensenrechtenschendingen die door zowel het Hongaars Grondwettelijk Hof als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn vastgesteld.

Volgens de beoordeling van het HCLU schond de voorgestelde wetswijziging van de regering nog steeds nationale en Europese wetgeving op verschillende manieren:

  • Er is nog steeds sprake van een willekeurige definitie van religie en religieuze activiteit;
  • Er wordt op ongerechtvaardigde wijze onderscheid gemaakt tussen kerken in termen van juridische status;
  • Er worden op een onrechtmatige manier privileges aan sommige kerken gegarandeerd, niet alleen ten aanzien van niet-godsdienstige gemeenschappen, maar ook in vergelijking met andere kerkgemeenschappen op het gebied van openbare steun van godsdienstig leven en de financiering van activiteiten voor het algemeen belang;
  • Het wetsvoorstel schiet tekort in het voorzien van kerken van adequate rechtsmiddelen die, als de wet van kracht wordt, kerken hun juridische status zouden ontzeggen;
  • Wij, het volk van Hongarije, vragen om burgerlijke en religieuze gelijkheid voor de wet vanaf 1848 - zie het vierde punt van de twaalf van de Hongaarse revolutionairen in 1848 - maar wij zijn nu verder van huis dan in de transitieperiode van 1989;
  • De Kerkwet, die sinds 2012 van kracht is, gunt een breed spectrum aan privileges en gunsten aan de kerken die door de regering worden bevoogd, maar onthoudt honderden bestaande en actieve kerken hun juridische status;
  • De huidige Kerkwet voldoet niet - zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vastgesteld in zijn uitspraak uit 2014 - aan de eis van ideologische neutraliteit van de staat en van religieuze gelijkheid voor de wet. En haar elementen, zowel apart als samen, voldoen niet aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en schenden het recht op vrije vergadering zoals bezien in het licht van de vrijheid van geweten en godsdienst en deze bevindingen vormen de verplichting van de staat om compensaties uit te keren;
  • De voorgestelde wetswijziging die door de regering is voorbereid zou de wettelijke status van de kerken die schade opliepen niet herstellen. Ook zou ze de ongelijkheid tussen erkende en niet-erkende kerken en geloofsgemeenschappen niet hebben verholpen. Integendeel: ze zou de ongelijkheden hebben versterkt door drie aparte statussen vast te stellen als kerk en ze zou de willekeurige toewijding van de staat aan bepaalde voorgetrokken kerken hebben behouden;
  • Het parlement stemde in december 2015 tegen dit wetsvoorstel.

De HCLU staat er op dat de noodzakelijkheid van een wet die - tot zo volledig mogelijk - gebaseerd is op de vrijheid van geweten, zelfbeeld van gemeenschappen, juridische gelijkheid van kerkgenootschappen, staatsneutraliteit, scheiding van kerk en staat, en sector neutrale financiering.

Deze principes zouden ingesteld moeten worden in overeenstemming met de grondprincipes van een moderne constitutionele democratie. Het doel van deze campagne is de aandacht te vragen voor deze kwesties van het nationale en internationale publiek.

Het centrale element van onze campagne is een petitie waardoor wij de grootst mogelijke steun voor onze campagne willen realiseren.