Tech & Rights

Minimalūs standartai, taikomi prieglobsčio prašantiems asmenims

Neseniai paskelbtame Europos Sąjungos Teisingumo teismo sprendime buvo patvirtinta, kad valstybės narės privalo užtikrinti prieglobsčio prašytojams orumo nežeminantį gyvenimo lygį. Teismas ypatingą dėmesį skyrė įsipareigojimui užtikrinti šeimos vientisumą. Šis principas taipogi taikomas tuomet, kai valstybė narė nesuteikia arba negali suteikti pagalbos natūra ir nusprendžia skirti finansinę paramą. Praktinės kliūtys, tokios kaip, pavyzdžiui, priėmimo sistemos perkrova, nepateisina atsisakymo skirti pagalbą. Saciri byloje Teismas savo sprendimą grindė, inter alia, Pagrindinių teisių chartijos nuostatomis.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Pagal valstybių narių įgyvendintas ES teisės normas, prieglobsčio prašantiems asmenims privalo būti užtikrinamas deramas gyvenimo lygis. Pagalba apima apgyvendinimą, maitinimą bei aprangą. Valstybės gali rinktis, kokiu būdu pagalba bus teikiama - ji gali būti teikiama natūra arba pasitelkiant finansines išmokas ar talonus. Kiekviena valstybė narė nustato savo skiriamos pagalbos dydį.

Saciri šeima 2010 m. spalio mėn. pateikė prašymą Belgijoje suteikti prieglobstį. Priėmimo institucija („Fedasil“) šeimai pranešė, kad dėl sistemos perkrovos šeimos apgyvendinti nebus įmanoma. Kadangi šeimai nebuvo suteiktas būstas, belaukdama, kol bus priimtas sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo, ji privačiame sektoriuje išsinuomavo butą. Deja, šeima neturėjo kaip reguliuoti nuomos kainos. Ji kreipėsi į socialinės pagalbos centrą siekdama, kad jos išlaidos būtų padengtos. Centras tai daryti atsisakė - jo teigimu, šeimos išlaidos negalėjo būti padengtos, mat būtų patirtos ne „Fedasil“ įstaigoje.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo nuosprendyje patvirtino, kad valstybės yra atsakingos už pagalbos teikimą prieglobsčio prašantiems asmenims nuo tos dienos, kai jie pateikia prašymą suteikti prieglobstį. Pagarba pagrindinėms teisėms, ypač atsižvelgiant į Chartijos 1 straipsnyje keliamus reikalavimus gerbti žmogaus orumą, draudžia atsisakyti teikti pagalbą prieglobsčio prašantiems asmenims.

Teismo nuomone, tais atvejais, kai prieglobsčio prašantiems asmenims apgyvendinti skirti būstai yra perpildyti, ES teisės normos neužkerta kelio įsitraukti kitiems bendros viešosios pagalbos sistemos organams. Tai leidžiama, jei ši sistema užtikrina, kad yra laikomasi ES teisės normų keliamų minimalių reikalavimų.

Saciri byloje paskelbtas nuosprendis patvirtino, kad nors valstybės narės gali rinktis, ar pagalba bus teikiama natūra, ar išmokų ir talonų pavidalu, pats paramos lygis visuomet privalo būti pakankamas. Valstybės turi siekti išlaikyti šeimos vientisumą ir mąstyti apie vaikų gerovę - pagalba turi leisti vaikams būti apgyvendintiems kartu su savo tėvais. Tačiau kartu Teismas pabrėžė, kad negalima leisti prieglobsčio prašantiems asmenims patiems spręsti, kuris būstas jiems labiau tinka.

Nuosprendis Saciri byloje - Byla C-79/13
Zuzana Varso (Zuzanna Warso), Helsinkio žmogaus teisių fondo teisininkė

prieglobstis , migrantai , Europos Sąjungos Teisingumo Teismas , nuosprendis