EU Watch

JT visuotinės periodinės peržiūros metu Lenkija sulaukė 180-ies rekomendacijų

Lenkijos vyriausybė sutiko su daugiau nei 140 iš 180 rekomendacijų dėl teisinės valstybės principų apsaugos, kovos su diskriminacija ir žodžio teisės užtikrinimo.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Teisinės valstybės principai

Šių metų rugsėjo 22 d. vykusios trečiosios Lenkijos visuotinės periodinės peržiūros metu, skirtingai nei anksčiau, buvo pateiktos rekomendacijos dėl demokratinės teisinės valstybės pagrindų apsaugos.

Tebesitęsianti konstitucinė krizė, teismų laisvė – vieni pagrindinių rekomendacijose aptartų klausimų. Lenkijos vyriausybė sutiko su rekomendacijomis, tačiau savo ruožtu pabrėžė, kad bet kokios institucijų, kaip antai Konstitucinio Tribunolo, veiklos reformos buvo įvykdytos vadovaujantis Venecijos komisijos išvadomis ir laikantis tarptautinių standartų.

Žiniasklaidos laisvė

Vyriausybė taipogi sutiko su rekomendacijomis dėl žodžio ir informacijos laisvės visuomeninės žiniasklaidos kanaluose. Tuo pačiu metu vyriausybė pareiškė, kad ji "neturi įtakos visuomeninės žiniasklaidos turiniui".

Panašiai vyriausybė kalbėjo ir Žmogaus teisių tarybai šių metų pradžioje teiktoje ataskaitoje. Ten buvo pažymėta, kad "žodžio ir masinės žiniasklaidos laisvė – vieni pagrindinių Lenkijos Konstitucijoje įtvirtintų principų. Šiuo metu svarstome galimybę imtis papildomų priemonių žiniasklaidos pliuralizmui skatinti ir galimybėms naudotis masinėmis komunikacijos priemonėmis išplėsti."

Tačiau pranešimas neminėjo, kiek žurnalistų buvo atleista iš visuomeninės žiniasklaidos kanalų priemonių nuo 2016 m. sausio mėn., taipogi nekonkretizuotos planuojamų reformų kryptys.

Diskriminacija

Viena pagrindinių rekomendacijose svarstytų temų – kova su diskriminacija ir neapykantos nusikaltimais. Vyriausybė nesutiko su raginimais atkurti Rasinės diskriminacijos, ksenofobijos ir susijusios netolerancijos prevencijos tarybą – anot jos atstovų, Tarybos įgaliojimai buvo perleisti kitoms institucijoms.

Vyriausybė pritarė rekomendacijai išplėsti neapykantos nusikaltimų sąrašą, į jį įtraukiant homofobija ir transfobija motyvuotus nusikaltimus.

Vyriausybė taip pat pritarė rekomendacijai imtis tolesnių veiksmų pagal numatytas neįgalių asmenų teisių apsaugos politikos kryptis ir įgyvendinti EŽTT sprendimus dėl galimybės darytis abortą.

HŽTF pareiškimas

Sesijos metu pasisakė ir Helsinkio žmogaus teisių fondas (HŽTF), savo pareiškime atkreipdamas dėmesį į tebevykstančią konstitucinę krizę, pavojų žiniasklaidos laisvei bei besitraukiančią pilietinės visuomenės veiklos erdvę.

Pareiškime HŽTF išreiškė viltį, kad vyriausybė tinkamai peržiūrės ir įgyvendins priimtas rekomendacijas. Kita vertus, organizacija taipogi išreiškė savo susirūpinimą dėl "demokratijos regreso" ir po to kilusios teisinės valstybės krizės Lenkijoje.

Kviečiame susipažinti su HŽTF pareiškimu.

žiniasklaidos laisvė , teisinė valstybė , JT , Visuotinė periodinė peržiūra , Lenkija