Democracy & Justice

Naujas politikos dokumentas: Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių apsauga per ES biudžetą

Sąjungoje prasidėjus deryboms dėl naujos daugiametės finansinės programos, "Liberties" pateikė du pasiūlymus, kaip per ES biudžetą būtų galima apsaugoti europines vertybes: ES finansavimo apribojimo modelį ir naują NVO paramos fondą.

by Israel Butler

ES sunku savo teisine ir politine galia įtikinti tokias vyriausybes, kaip antai Vengrijoje ir Lenkijoje, nebesilaikyti retrogresyvių politikos krypčių. Laikas Sąjungai panaudoti pagrindinį svertą: ekonominę galią. Atsižvelgiant į kraštutinių dešinių pažiūrų partijų augantį populiarumą – partijų, kurios apribos ES manevro laisvę – sekanti daugiametė finansinė programa (DFP) gali būti paskutinis Sąjungos šansas imtis ryžtingų veiksmų savo vertybių apsaugai.

Europos Komisija, Parlamentas ir nacionalinės vyriausybės jau pradėjo derybos dėl sekančios DFP. Ji nulems ES biudžetą ir lėšų skirstymą 5-7 metų laikotarpiui po 2020 m. 2014-2020 m. DFP vertė siekė apie 1 trilijoną eurų – metinis ES biudžetas buvo apie 155 milijardus eurų.

„Liberties“ paruošė straipsnį, kuriame pateikiami du pasiūlymai per DFP saugoti ir skatinti demokratiją, teisinės valstybės principus ir pagrindines teises.

Parsisiųskite pilną straipsnį

Parsisiųskite santrauką

Parsisiųskite santrauką šiomis kalbomis: bulgarų, ispanų, lietuvių, prancūzų, rumunų, italų (greitai bus daugiau)

Visų pirma, modelis, pagal kurį ES galėtų nutraukti finansavimą iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) valstybėms narėms, kurios pažeidžia teisinės valstybės principus. Visos nares gauna lėšų iš šių fondų ekonominei padėčiai gerinti. 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu ESIF siekė 450 mlrd. eurų. Pagrindinis ES tikslas yra „skatinti taiką, savo vertybes ir tautų gerovę“. Vadinasi, valstybių narių galimybė įsisavinti milijardus eurų negerbiant Sąjungos vertybių prieštarauja ES prasmei. “Liberties” paaiškina, kaip nedidelėmis teisės aktų pataisomis, kurios tiesiog įgyvendintų Teisingumo Teismo praktiką, būtų galima nutraukti teisinės valstybės principus pamynusių valstybių finansavimą. Egzistuojant rizikai, kad ESIF finansavimo suspendavimas rimtai neigiamai atsilieptų visuomenei, Komisija galėtų savo nuožiūra finansavimą pratęsti, perimant lėšų administravimą iš nacionalinių institucijų.

Antrasis „Liberties“ siūlomas modelis – tai naujas ES fondas, kuris skirtų lėšas valstybėse narėse veikiančioms NVO europinių vertybių propagavimui ir apsaugai. Mes šį fondą vadiname Europos vertybių apsaugos priemone (EVAP). Nevyriausybinės organizacijos, kaip ir nepriklausoma teismų sistema bei laisva žiniasklaida, yra itin svarbios europinių vertybių propagavimui ir apsaugai. Dėl to su šiomis vertybėmis dirbančių NVO veikla vis labiau ribojama tokiomis priemonėmis, kaip šmeižto akcijos ir finansavimo mažinimas. Remdama NVO, ES stiprintų dalyvaujamąją demokratiją, vyriausybių paklusnumą įstatymo galiai ir NVO saugomus teisinius standartus. Negana to, NVO finansavimas išpopuliarintų europines vertybes tarp paprastų piliečių. Tai reikštų, kad populistams autoritarams būtų sunkiau užsitarnauti piliečių palankumą griaunant demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių apsaugos principus.

Šiuo metu ES nefinansuoja valstybėse narėse veikiančių NVO, kad šios propaguotų ir gintų europines vertybes. Palyginimui reikia paminėti, kad ES skiria net kelis milijardus eurų, kad remtų šią veiklą už Sąjungos ribų. Pagrindiniai europines vertybes ES teritorijoje propaguojančių ir saugančių NVO finansavimo šaltiniai – tai Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino vyriausybės (160 mil. eurų Vidurio ir Rytų Europai 2009-2014 m. laikotarpiu) ir keli filantropiniai fondai (235 mil. eurų Vakarų ES per 2015 m.). „Liberties“ nurodo, kad EVAP septynių metų laikotarpiui derėtų skirti 2 mlrd. eurų – tiek pat, kiek ES skiria NVO už Sąjungos ribų.

EVAP siektų sukurti tvarų ir sveiką NVO sektorių, gebantį priversti vyriausybes laikytis savo teisinių įsipareigojimų ir padėti visuomenei dalyvauti teisėkūros bei politikos formavimo procesuose. Svarbu pabrėžti, kad naujasis fondas padėtų NVO geriau užmegzti ryšius su visuomene, kad europinės vertybės išpopuliarėtų tarp paprastų žmonių.

Europos vertybių apsaugos priemonė būtų administruojama nepriklausomų fondo operatorių. Tai būtų nuo politinių ar religinių pažiūrų nepriklausomos organizacijos. Kadangi fondo operatoriai būtų nepriklausomi nuo ES, skirstant lėšas jiems neturėtų būti taikomi ir tokie pat griežti ES finansiniai reikalavimai, kurie atbaido arba neleidžia mažesnėms NVO kreiptis dėl lėšų.

Populistai autoritarai toliau stiprėja ir siekia sugriauti pliuralistinę demokratiją, teisinės valstybės principus ir mūsų pagrindines teises. EVAP – tai išskirtinė ES galimybė imtis strateginių veiksmų išpopuliarinti europines vertybes visuomenėje. Jei žmonės nepuoselės šių vertybių, mažai tikėtina, kad politinis spaudimas iš ES pusės bus efektyvus ar apskritai bus pasinaudota ES spaudimo priemonėmis. ES ne tik turėtų skirti lėšas NVO demokratijos, teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių propagavimui bei apsaugai – Sąjunga taip pat turėtų nutraukti ESIF lėšų skyrimą autoritarinėms vyriausybėms, kurios pasisavina ES pinigus ir kartu griauna pagrindinius Sąjungos principus.

Parsisiųskite pilną straipsnį

Parsisiųskite santrauką

Parsisiųskite santrauką šiomis kalbomis: bulgarų, ispanų, lietuvių, prancūzų, rumunų, italų (greitai bus daugiau)

biudžetas , ES , Europos Sąjunga , pilietinės visuomenės organizacijos , finansavimas , NVO laisvė , daugiametė finansinė programa