Tech & Rights

Turėkite omeny autorinius atlyginimus

Kiekvienoje ES valstybėje narėje vyksta debatai dėl poreikio mokėti autorinius atlyginimus autorių vardu veikiančioms kolektyvinio administravimo organizacijoms. Kiekvienas paslaugų tiekėjas ar gamintojas, norintis savo darbuotojams ar klientams leisti klausytis muzikos, privalo sumokėti už tai mokestį. Tai verčia susirūpinti dėl teisės naudotis kultūra ir dėl teisės į švietimą.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Europos Teisingumo Teismas 2014 m. vasario 27 d. įvertino autorinių atlyginimų surinkimo sistemą Čekijoje. Ieškinį pateikė kolektyvinio administravimo organizacija, „OSA“ (ček. „Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.“), kuri Čekijoje turi išskirtinę teisę autorių vardu rinkti mokesčius už jų muzikinių kūrinių panaudojimą. Bendrovei „Léčebné lázně Mariánské Lázně“ priklausančios SPA miegamuosiuose kambariuose buvo įrengti radijo ir televizijos imtuvai, kuriais buvo siekta leisti įstaigos lankytojams klausytis OSA administruojamos muzikos. Deja, SPA nebuvo sudariusi licencinės sutarties su OSA ir atsisakė jai mokėti autorinius atlyginimus, motyvuodama tuo, kad Čekijos įstatymai leidžia sveikatos priežūros įstaigoms nemokamai transliuoti saugomus kūrinius. OSA buvo įsitikinusi, kad šie nacionalinės teisės aktai prieštarauja ES Autorių teisių direktyvai (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB (2001 m. gegužės 22 d.) dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo), ir padavė SPA į teismą Čekijoje.

Pilzeno apygardos teismas bylos nagrinėjimo metu kreipėsi į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Teismas prašė išaiškinti, ar Čekijos teisės aktai, leidžiantys sveikatos priežūros įstaigoms nemokėti autorinių atlyginimų, atitinka direktyvos nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje tokios išimtys nėra numatytos. Čekijos teismas taip pat norėjo sužinoti, ar tai, kad OSA Čekijos Respublikoje turi monopoliją autorinių atlyginimo surinkimo srityje, nepažeidžia laisvės teikti paslaugas ar konkurencijos teisės.

Teismo sprendime į pirmąjį klausimą buvo atsakyta nurodant, kad transliuojant autorių teisėmis saugomą muziką SPA lankytojų miegamuosiuose kambariuose yra vykdomas šių kūrinių viešas skelbimas. Tokiam skelbimui yra būtinas autorių sutikimas ir kiekvieną kartą, kai darbai yra transliuojami, jie turėtų gauti piniginį atlyginimą. Teismas dar kartą pabrėžė, kad direktyva neatleidžia SPA ar sveikatos apsaugos institucijų nuo tokio atlyginimo mokėjimo, kai šios savo lankytojams transliuoja saugomus kūrinius. Vadinasi, Čekijos teisės aktų taikoma išmtis neatitiko direktyvos nuostatų.

Atsakydamas į antrą klausimą Teismas pažymėjo, kad teritorinės monopolijos suteikimas OSA varžo laisvę teikti paslaugas, nes tai neleidžia apsaugotų kūrinių vartotojams rinktis kitoje valstybėje narėje įkurtų kolektyvinio administravimo organizacijų paslaugų. Tačiau Teismas nusprendė, kad šiuo atveju suvaržymas yra pateisinamas, nes tokia sistema leidžia veiksmingai administruoti intelektinės nuosavybės teises. Teismas priėjo išvadą, kad Čekijos teisės aktų suteikta monopolija OSA neprieštarauja laisvei teikti paslaugas.

Galiausiai Teismas pabrėžė, kad nacionalinės kolektyvinio administravimo organizacijos renkami mokesčiai neturėtų būti didesni už kitose valstybėse narėse renkamus panašius mokesčius, ar būti neproporcingai dideli lyginant su ekonomine teikiamų paslaugų verte. Pervertintos kainos gali būti požymis, kad yra piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi. Klausimą, ar tokios aplinkybės egzistuoja šioje byloje, teisėjai Liuksemburge paliko spręsti kolegoms Čekijoje.

Atrodo, tuo metu, kai JAV pluša prie autorių teisių reglamentavimo reformų, siekdama, kad sistema būtų pritaikyta naujoms (interneto) realijoms ir kad būtų apribotos kolektyvinių administravimo organizacijų ir teisių turėtojų monopolijos, ES renkasi pasenusią sistemą.

Dominika Bychawska-Siniarska, Helsinkio žmogaus teisių fondo teisininkė
Šaltinis: Bylos
C-351/12 Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (OSA) v. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s nuosprendis

autorių teisės , duomenų apsauga , teisė į privatumą