Romėnai žada į gatvę išmesti per 300 romų

Nusprendus iš Via Salaria romų centro išmesti visus gyventojus be būsto liks 325 asmenys.

Į gatvę bus išmesti vyrai, moterys ir net vaikai. Kai kurie jų turi sunkią negalią ar rimtai sergai.

Nepaisant to, kad Italija yra priėmusi nacionalinę romų integracijos strategiją, šalyje šiuo klausimu menkai tepasistūmėta į priekį.

Romos valdžiai uždarius romų šeimoms skirtą apgyvendinimo centrą gatvėse atsidurs virš 300 žmonių. Via Salaria esanti įstaiga laikinai apgyvendindavo būsto netekusias šeimas.

Miesto pareigūnai centrą uždaryti nusprendė dėl kelių priežasčių - jų teigimu, pirmiausia reikia prisiminti, kad centras buvo skirtas tik laikinam apgyvendinimui. Tačiau apgyvendinimo laikotarpis niekada nebuvo nurodytas įstaigos veiklos taisyklėse ir apie tai į centrą atvykstančios šeimos nebuvo informuojamos.

Kita priežastis - kai kurios įstaigoje gyvenusios šeimos pažeisdavo pagrindines centro taisykles, kaip antai draudimas į centrą įsileisti neregistruotus asmenis.

Pažeidžiami gyventojai

Iškeldinimus šiuo metu centre gyvenančius asmenis, jų padėtis gerokai pablogėtų - vyrai, moterys ir vaikai taptų pažeidžiami, tai trukdytų mokyklą lankantiems vaikams toliau nuosekliai mokytis.

Negana to, gatvėje atsidurs dešimtys ligų ar negalios kamuojamų senyvo amžiaus žmonių - dabar jie neturės pastogės ir niekas jais nesirūpins. Jie taps benamiai arba bus vėl apgyvendinti etniškai segreguotas stovyklas, kurios savaime riboja romų šeimų laisvę ir pagrindines žmogaus teises.

Nevykusi nacionalinė strategija?

2012 m. Italija priėmė Nacionalinę romų integracijos strategiją 2012-2020 m. laikotarpiui, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skirtas laipsniškam atskirtų romų bendruomenių skurdo ir socialinės atskirties eliminavimui keturiose pagrindinėse srityse: sveikatos apsauga, švietimas, užimtumas ir būstas.

Deja, praėjus ketveriems metams po šio dokumento priėmimo, Italijoje teisė į tinkamą būstą vis dar nėra užtikrinta tūkstančiams romų tautybės vyrų, moterų ir vaikų. Taip ir nepavyko niekaip pagerinti vienos labiausiai socialiai atskirtų bendruomenių šalyje padėties.

Akivaizu, kad kažkam reikia pažadinti Italijos valdžią, kadangi ji ir toliau nesilaiko tarptautinės ir ES teisės numatytų savo įsipareigojimų.