RIS informavo JT apie žmogaus teisių padėtį Ispanijoje

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui ruošiantis Ispanijos periodinei apžvalgai, „Rights International Spain“ organizaijai pateikė savo šešėlinę ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį šalyje.

Liepos 7-8 d. Ženevoje JT Žmogaus teisių taryba - organas, atsakingas už teisingą Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto taikymą - vykdys Ispanijos periodinę apžvalgą.

Praeitais metais „Rights International Spain“ prisidėjo prie klausimų sąrašo, kuriuo remsis sekantį mėnesį vyksianti apžvalga; galutinis sąrašas iš tiesų didžiąja dalim atspindi organizacijos nuogąstavimus. Pateikiama šešėlinė ataskaita papildys Ispanijos vyriausybės atsakymus į Tarybos klausimus informacija, kuri buvo nutylėta.

Kovos su rasine ir etnine diskriminacija trūkumai

Ataskaitoje pasmerkiama tai, kad nėra tikro nepriklausomo organo, kuris būtų atsakingas už rasinės ar etninės diskriminacijos atvejų tyrimą, baudimą už juos ir teisminio proceso vedimą. Toks organas yra būtinas siekiant užkirsti kelią diskriminacijai, ją panaikinti. Ataskaitoje taip pat pažymima, kad policijos praktikoje vis dar pasitaiko diskriminacinių elementų, konkrečiai - stabdant ir apieškant asmenis vis dar remiamasi etniniu profiliavimu, nors oficialiai tai neigiama. Atkreipiamas dėmesys į priekabiavimą prie aktyvistų, vykdančių policijos veiklos stebėseną ir aprašančių diskriminacinės praktikos atvejus.

Kovoje su kankinimais - skolos

Ataskaitoje taip pat pažymima, kad kovoje su kankinimais ir netinkamu elgesiu Ispanijoje vis dar yra skolų (daugeliu atvejų - istorinių), ir atkreipiamas dėmesys į neseniai vykdytos Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimus apžvalgos baigiamuosius pastebėjimus.

Kliūtys įgyvendinant lytines ir reprodukcines teises

Kalbant apie situaciją dėl aborto, tai ataskaita įspėja, kad dabar vykdomos reformos gali apriboti 16-17 m. amžiaus merginų teisę pasidaryti abortą be tėvų sutikimo - net ir tais atvejais, kuriais dabartinė tvarka leidžia nepilnametei nutraukti nėštumą apie tai nepranešus savo tėvams ar globėjams, pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje atveju.

Pereinamojo laikotarpio teisingumas: po paskutinės apžvalgos nebuvo jokios pažangos

Ataskaita Tarybą informuoja, kad nebuvo imtasi jokių veiksmų įgyvendinti priemones, kurios buvo nurodytos 2008 m. Ispanijos apžvalgos baigiamuosiuose pastebėjimuose kaip būtinoms siekiant užtikrinti, kad Ispanija laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų Ispanijos pilietinio karo ir Franko režimo aukų atžvilgiu.

Migrantų teisių pažeidimai

Tarybai buvo pranešta, kad deportacijos supaprastinta tvarka praktika buvo „įteisinta“ - dėl to kilo pavojus daugeliui teisių, kurios privalo būti migrantams užtikrintos nepriklausomai nuo jų administracinio statuso. Tarybai patariama paraginti Ispaniją ne tik padaryti galą žmogaus teisių pažeidimams užsieniečių sulaikymo centruose, bet ir iš vis atsisakyti prevencinio nelegalių migrantų, kuriems nėra pateikti jokie kaltinimai, sulaikymo praktikos.

Teisės ir laisvės trypiamos prisidengiant kova su terorizmu

Savo ataskaitoje RIS įspėjo Tarybą apie tai, kad daugelis kovai su terorizmu priimtų priemonių (pavyzdžiui, baudžiamojo kodekso pataisos, siūlomas Valstybės saugumo įstatymas ir Strateginis planas kovai su smurtine radikalizacija) gali riboti asmenų žmogaus teises.

Kai kurios vyriausybės priimtos priemonės kelia pavojų privatumui

Tarybai buvo pranešta apie dvi nerimą keliančias priemones, susijusias su asmenų privačiu gyvenimu. Visų pirma, teisėjai dabar gali leisti daryti „bendravimo žodžiu įrašus“ (tai yra, užfiksuoti vaizdus tiriamo asmens namuose). Antra, buvo paskelbta kompiuterizuota sistema, turėsianti nustatyti „terorizmu įtariamų asmenų profilius“. Sistema galės analizuoti asmeninį susirašinėjimą el. paštu, pokalbius telefonu ir net medicinines bylas.

Kliūtys norint kreiptis į teismus

Ataskaita Tarybą informuoja, kad teismo mokesčių taikymas lemia neteisingą diskriminaciją, o po Nemokamos teisinės pagalbos įstatymo reformos mažiau žmonių turi teisė gauti valstybės skiriamo advokato paslaugas. Dėl lėšų trūkumo bylų nagrinėjimas labai užsitęsia, silpnėja teismų nepriklausomumas.

„Užčiaupiantys“ įstatymai

Galiausiai ataskaitoje pasmerkiama tai, kad naujuoju Visuomenės saugumo įstatymu bei neseniai priimtomis baudžiamojo kodekso pataisomis buvo numatyta baudžiamoji atsakomybė už taikius protestus (vadinasi, ir už saviraiškos, informacijos ir susirinkimų laisvių įgyvendinimą).