Kareiviai gali stoti į profsąjungas

Neseniai paskelbtame Žmogaus Teisių Teismo sprendime buvo nustatyta, kad Prancūzijoje galiojantis draudimas ginkluotosioms pajėgoms stoti į kariuomenei nepriklausančias profsąjungas prieštarauja asociacijų laisvei.

Jean-Hugues Matelly - žandarmerijos pareigūnas, einantis Prancūzijos Pikardijos žandarmerijos regiono valdymo apskaitininko pareigas. 2007 m. balandį internete pasirodė forumas pavadinimu „Žandarai ir piliečiai“ („Gendarmes et citoyens“). Forumas buvo sukurtas tam, kad žandarai ir piliečiai galėtų apsikeisti nuomonėmis ir pasidalinti savo pažiūromis, jis buvo tinkamai administruojamas ir moderuojamas. Norint suteikti šiam forumui teisinį pagrindą, 2008 m. kovo pabaigoje buvo įsteigta asociacija „Žandarų ir piliečių forumas“ („Forum gendarmes et citoyens “), kurios vienu steigėjų buvo ir vicepirmininku tapo ponas Matelly. Asociacijos nariais buvo ne tik piliečiai ir į pensiją išėję žandarai - joje buvo ir dirbančių žandarų, kurių keletas priklausė organizacijos administracinei valdybai.

Kaip profsąjunga?

Praėjus mėnesiui po asociacijos įsteigimo, ponas Matelly apie tai pranešė Nacionalinės žandarmerijos generaliniam direktoriui. Jis taip pat direktorių informavo, kad pagrindinis asociacijos tikslas buvo komunikacija. Sužinojęs apie asociaciją, direktorius liepė ponui Matelly ir asociacijai priklausantiems dirbantiems žandarams tučtuojau iš jos išstoti. Jo nuomone, asociacija buvo į profsąjungą (kurios yra draudžiamos gynybos kodekso) panaši profesinė grupė, ypač įvertinant jos tikslą - „ginti žandarų turtinę ir neturtinę padėtį“.

Ponas Matelly jam atsakė, kad asociacija yra pasiruošusi pakeisti tokias dviprasmiškas nuostatas, tačiau nors pati problemų sukėlusi nuoroda ir buvo pašalinta, 2008 m. vidury ponas Matelly buvo priverstas pasitraukti iš asociacijos. 2010 m. pradžioje Valstybės Taryba atmetė prašymą atlikti ponui Matelly ir kitiems žandarams duoto įsakymo išstoti iš asociacijos teisminę peržiūrą.

Ponas Matelly tuomet kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą, teigdamas, kad buvo pažeisti Žmogaus teisių konvencijos 10 (saviraiškos laisvė) ir 11 (susirinkimų ir asociacijų laisvė).

Ginkluotosioms pajėgoms reikia drausmės

Teismas spalio 2 d. paskelbtame sprendime (prancūzų k.) skundus įvertino tik Konvencijos 11 straipsnio atžvilgiu. Šis straipsnis užtikrina teisę į asociacijų laisvę, kurios vienas aspektų - laisvė burtis į profsąjungas. Teismas pabrėžė, kad 11 straipsnio nuostatose nebuvo numatyta nei viena profesija ar pareigybės, kurioms šis Straipsnis būtų netaikomas; jos paprasčiausiai numatė galimybę valstybėms taikyti „teisėtus apribojimus“, ypač ginkluotųjų pajėgų pareigūnų atžvilgiu. Teismas dar kartą priminė, kad tokie „teisėti apribojimai“ privalo būti interpretuojami siaurai, juos galima taikyti tik galimybei pasinaudoti atitinkama teise ir jie negalėjo prieštarauti teisės organizuotis esmei.

Pono Matelly atveju Teismas įvertino tai, kad įsakymas išstoti iš „Žandarų ir piliečių forumo“ asociacijos buvo duotas vadovaujantis Gynybos kodekso nuostatomis, kuris skyrė narystę paprastose asociacijose nuo narystės profesinėse grupėse. Pirmuoju atveju narystė buvo leidžiama, antruoju - ne. Negana to, Valstybės Taryba buvo priėmusi sprendimą, kad kariuomenės personalo turtiniams ir neturtiniams interesams ginti skirtos asociacijos priklausė antrajai kategorijai, o narystę profesinėse grupėse draudžiantis reglamentas siekė palaikyti tvarką ir drausmę ginkluotosiose pajėgose.

Visiškas draudimas - neteisėtas

Teismas turėjo įvertinti, ar šis asociacijų laisvės apribojimas buvo proporcingas. Buvo pažymėta, kad nors Prancūzijos valstybė ir buvo įsteigusi specialius organus ir procedūras tam, kad būtų atsižvelgta į kariuomenės pareigūnų nuogąstavimus, Teismas vis tiek manė, jog tokios institucijos nebuvo šių pareigūnų teisės į asociacijų laisvę - laisvę, kuri apėmė ir teisę burtis į profsąjungas - pakaitalas. Ponui Matelly duotas įsakymas išstoti iš asociacijos rėmėsi tik gana plačia asociacijos tikslo interpretacija (turėjo profsąjungos bruožų). Be to, valdžios institucijos nepakankamai įvertino pono Matelly požiūrį ir norą vykdyti savo įsipareigojimus, parodytą, kai šis pakeitė asociacijos įstatus.

Pabaigai Teismas konstatavo, kad pono Matelly teisės buvo apribotos nepagrįstai. Valdžios priimtas sprendimas buvo tolygus visiškam kariuomenės pareigūnų narystės nors kiek į profsąjungas panašiose profesinėse grupėse draudimui. Turėdamas tai omenyje, Teismas nustatė, jog toks visapusiškas draudimas burtis į asociacijas kėsinosi į pačią asociacijos laisvių esmę ir dėl to pažeidė 11 straipsnį. Teismas neskyrė teisingo žalos atlyginimo, kadangi pareiškėjas to nereikalavo.

19-oje iš 42-ų karinius dalinius turinčių Europos Tarybos šalių kariuomenės personalui nėra suteikiama teisė į asociacijų laisvę. Po sprendimo Matelly byloje, šios valstybės turėtų pakeisti savo teisės aktus, kad jie atitiktų Konvencijos reikalavimus ir ateityje būtų galima išvengti panašių pažeidimų.