Europos Komisija nepateisino lūkesčių dėl Laisvių fondo

Europos Parlamentas paprašė Komisijos sukurti naują ES žmogaus teisių grupių paramos fondą. Deja, Komisijai to nepavyko. Palyginame Parlamento prašymą su Komisijos pasiūlymu.

„Liberties“ neseniai paskelbė analitinį dokumentą, kuriame palygino Komisijos pasiūlymą dėl Teisių ir vertybių programos su Europos Parlamento ir pilietinės visuomenės organizacijų siūloma Europos vertybių apsaugos priemone (EVAP). Dokumente taip pat tiriama, kaip toli Komisijos pasiūlymas nukrypsta nuo egzistuojančių Teisių, lygybės ir pilietiškumo (TLP) bei „Europa piliečiams“ (EuP) finansavimo programų.

Komisijos pasiūlymas iš esmės užtikrina jau egzistuojančių finansavimo programų tęstinumą. Šios programos traktuoja NVO subrangovais, kurie padeda Komisijai įgyvendinti ES teisės aktus ir politikos kryptis. Vadinasi, pasiūlymas neapima EVAP elementų, kurie padėtų sukurti sveiką ir tvarų NVO sektorių, galintį skatinti ir ginti Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes. Atsižvelgiant į populistinio autoritarizmo augimą, gali būti, kad Komisija aukoja paskutinę galimybę imtis veiksmų, kol ES vis dar vyrauja progresyvios vyriausybės – sustabdyti kraštutinių dešiniųjų antplūdį vadovaujantis prasmingomis priemonėmis, kurios skatintų liaudies palankumą demokratijai, įstatymų viršenybei bei pagrindinėms teisėms.

Norite sužinoti daugiau apie Europos vertybių apsaugos priemonę? Spustelkite čia!

Pateikiame pagrindines išvadas:

  • EVAP visuma apimtų veiklą, kuri skatina ir saugo Europos bei tarptautinės teisės standartus, užtikrinančius demokratijos pliuralizmą, įstatymų viršenybę ir pagrindines teises. Palyginus su tuo, Komisijos pasiūlymo taikymo sritis itin siaura. Tęsiant TLP ir EuP programas, pasiūlymas paramą apriboja tik tam tikrų ES teisės aktų ir politikos propagavimui ar veiksmams tarptautiniu ar Sąjungos lygmeniu.
  • EVAP parama apimtų tokią veiklą, kaip advokatavimas, teisių sergėsena, stebėsena ir pranešimai tarptautinėms priežiūros institucijoms, bylinėjimasis, visuomenės mobilizavimas ir švietimas. EVAP taip pat didintų nevyriausybinio sektoriaus pajėgumus veiksmingiau bendrauti su visuomene. Komisijos pasiūlymas neapima šių veiklų – didžiąja dalimi numatyti remti TLP ir EuP programų veiklas.
  • Remiantis lankstesne ES Finansinio reglamento interpretacija, EVAP užtikrintų operacines lėšas NVO, kurios dirba nacionaliniu ir liaudies lygiu, kas pašalintų kliūtis liaudies NVO (pavyzdžiui, reikalavimus dėl tinkamumo, bendro finansavimo ir ataskaitų teikimo). Tą būtų galima pasiekti per tarpines įstaigas, kurios perskirstytų lėšas mažesnėms NVO. Komisijos pasiūlymas nenumato lankstesnio požiūrio į Finansinį reglamentą (kuris iki šiol buvo interpretuojamas siaurai ir todėl neapėmė liaudies lygmens organizacijų).
  • EVAP būtų naudingas NVO, siekiančios apsaugoti ir skatinti Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes. EVAP savo dydžiu prilygtų ES paramai, kuri skiriama šias vertybes trečiosiose šalyse skatinančioms NVO. Tai būtų apie 2 mlrd. eurų per 7-ių metų laikotarpį. Komisijos pasiūlyme numatytas 641 mln. eurų biudžetas, kuris ne visas būtų skirtas NVO paramai – lėšų prašyti galės bet kuris valstybėje narėje veikiantis juridinis asmuo (tiek vieši, tiek privatūs subjektai), taipogi daugybė trečiųjų šalių bei tarptautinių organizacijų.

Norite sužinoti daugiau apie Europos vertybių apsaugos priemonę? Spustelkite čia!

Čia galite parsisiųsti mūsų lyginamąją analizę