Bulgarijai liepta per 18 mėnesių pagerinti kalinimo sąlygas

Po neseniai paskelbto EŽTT sprendimo, pripažinusio, kad Bulgarija pažeidė žmogaus teises, Bulgarijai buvo liepta per 18 mėnesių įgyvendinti priemones, galinčiams pašalinti prastas sąlygas kalėjimuose (perpildymą, privatumą ir t.t.).

Sausio 27 d. paskelbtame srendime bandomojoje byloje Neshkov ir kiti prieš Bulgariją Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, kad dėl kalėjimų perpildymo ir itin prastų materialinių sąlygų Bulgarija pažeidė Konvencijos 3 straipsnį (nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimą) dviejų kalinčių pareiškėjų atžvilgiu.

Atsižvelgdamas į tai, kad pažeidimai buvo rimti ir vyko nuolatos, teismas konstatavo, kad problema glūdi pačioje Bulgarijos kalinimo įstaigų sistemoje ir liepė šalies vyriausybei per 18 mėnesių imtis išsamių priemonių jai pašalinti.

Tai - jau trečias iš eilės Bulgarijai nepalankus sprendimas bandomosiose bylose, ir trečioji byla dėl prastų kalinimo sąlygų EŽTT praktikoje.

Kas yra bandomoji byla?

Gavęs didelį dėl tos pačios priežasties kylančių paraiškų skaičių, Teismas bando rasti sprendimą, galintį apimti visas panašias bylas tuo pačiu klausimu. Toks bandomasis sprendimas nustato sisteminę ar struktūrinę spragą, nurodo, kokių priemonių reikia imtis ir numato terminus jai pašalinti.

Bylos aplinkybės

Pareiškėjų byla, kaip ir daugelis kitų, buvo susijusi su kalinimo sąlygomis įvairiose Bulgarijos pataisos įstaigose ir su teisės gynybos priemonių, kuriomis kaliniai galėjo reikalauti kompensacijos už tokias sąlygas, neveiksmingumu. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad keturių pareiškėjų kalinimo sąlygos prilygo nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui, pagrinde dėl perpildymo (kameroje vienam asmeniui teko mažiau nei kvadratinis metras) ir dėl to, kad naudojantis tualetu nebuvo užtikrintas kalinių privatumas bei asmens orumas (200-iai žmonių teko keturi tualetai, vienas dušas ir dvi kriauklės). Pareiškėjai taip pat skundėsi dėl to, kad kamerose nebuvo tualetų ir tekančio vandens; kad naktį nebuvo kaip pasinaudoti sanitarine įranga; kad naktį pastoviai degė dirbtinės šviesos; kad nebuvo ventiliacijos; dėl prasto šildymo žiemą ir baisaus šalčio; dėl prastos maisto kokybės; ir dėl netinkamos sveikatos priežiūros. Vienas iš pareiškėjų taip pat kreipėsi į Teismą dėl to, kad Bulgarijos teisinėje sistemoje nėra veiksmingų teisės gynimo priemonių, leidžiančių kovoti su perpildymu ir prastomis materialinėmis sąlygomis.

Teismo sprendimas

Įvertinęs visų pareiškėjų gyvenimo sąlygas lemiančių veiksnių bendrą poveikį, Teismas konstatavo, kad jie buvo nežmoniško ir žeminančio elgesio aukos. Tai - rimtas 3 straipsnio pažeidimas. Anot Teismo, galimybė kreiptis į prokurorą nebuvo veiksminga teisės gynymo priemonė, nes nebuvo įmanoma užtikrinti tinkamo kalinio dalyvavimo byloje. Skundai ombudsmenui taip pat nieko nepeštų, nes šios institucijos sprendimas būtų neprivalomas. Vadinasi, Buglarijos teisinėje sistemoje nebuvo užtikrintų ar veiksmingų kompensuojamųjų ir prevencinių priemonių. Atsižvelgdamas į tai, Teismas konstatvo, kad kartu su 3 straipsniu buvo pažeistas ir 13 straipsnis.

Konkrečios priemonės, terminai ir žalos atlyginimas

Strasbūro teismas nurodė keletą potencialių priemonių, kuriomis Bulgarija galėtų bandyti spręsti šią problemą: naujų kalėjimo patalpų statymas, trumpesnių laisvės atėmimo bausmių skyrimas ir laisvės atėmimo bausmės pakeitimas kitomis bausmėmis.

Teismas taip pat pasiūlė įgyvendinti konkrečias teisines priemones, tame tarpe - įsteigti nepriklausom, šalis teisiškai įpareigojančius sprendimus galintį priimti organą, atsakingą už kalininimo įstaigų stebėseną, veiksmingą kalinių nusiskundimų nagrinėjimą ir kompensaciją. Teismas taip pat pasiūlė sustiprinti Bulgarijos prokurorų atliekamą priežiūros funkciją.

Per tuos 18-a Bulgarijai skirtų mėnesių, kurių eigoje valstybė privalės įgyvendinti veiksmingas teisės gynybos priemones savo teisinėje sistemoje, Teismas neketina stabdyti panašių skundų prieš Bulgariją nagrinėjimo. Savo sprendime EŽTT skyrė €28,375 trijų pareiškėjų patirtai žalai atlygint, ir papildomą €1,680 jų bylinėjimosi ir kitoms išlaidoms padengti.

Bulgarijos Helsinkio komitetas teikė teisinę pagalbą vienam iš pareiškėjų ir pateikė savo išvadas kaip trečia šalis.