Debatuose dėl autorių teisių reiktų daugiau skaidrumo

Europos Komisija privalo pilnai užtikrinti skaidrumą ruošiant gaires naujos autorių teisių direktyvos įgyvendinimui. Jose reikia numatyti ir pagrindinių teisių apsaugos priemones.

2020 m. sausio 14 d. „Liberties“ kartu su daugiau nei 40 pagrindinių ir skaitmeninių teisių organizacijų, vartotojų organizacijų, ir žinių bendruomene atviru laišku kreipėsi į Europos Komisiją su prašymu užtikrinti skaidrumą vykstant Suinteresuotųjų šalių dialogui dėl Autorių teisių direktyvos 17 straipsnio taikymo.

Autorių teisių direktyvos 17 (buvęs 13) straipsnyje numatytas naujas interneto platformų, įkėlimo filtrų ir susitarimų tarp autorių teisių savininkų bei interneto platformų reglamentavimas. 17 straipsnis taip pat įpareigoja Europos Komisiją organizuoti Suinteresuotųjų šalių dialogus bendradarbiavimui tarp interneto platformų ir autorių teisių turėtojų aptarti. Sutartos ir Komisijos išplėtotos gairės padės valstybėms narėms įgyvendinti direktyvą nacionalinėje teisėje ir užtikrinti vieningą jos normų taikymą. Gairėse turėtų būti siekiama nustatyti geriausią platformų, teisių turėtojų ir naudotojų bendradarbiavimo praktiką, kad būtų galima tinkamai apsaugoti pagrindines teises, kaip antai žodžio laisvė ir teisė į privatumą. Diskusijose bus aptartas ir balansas tarp asmenų pagrindinių teisių ir autorių teisių apsaugos išimčių/apribojimų.

Siekiant užtikrinti skaidresnį ir geresnį reglamentavimą, atvirame laiške Komisija raginama pasidalinti gairių projektu su Suinteresuotųjų šalių dialogo dalyviais ir kitais visuomenės nariais. Tokiomis konsultacijomis turėtų būti siekiama įvertinti, ar gaires įmanoma dar tobulinti, ir užtikrinti, kad gairės padėtų šalims įgyvendinti direktyvos nuostatas nepažeidžiant Pagrindinių teisių chartijos.

Dėl šių priežasčių paprašėme Komisijos užtikrinti, kad planuojamos gairės būtų ne diskusijos galutinis rezultatas, o tik viena jos dalių.

Bendra informacija

Komisija jau yra surengusi keturis Suinteresuotųjų šalių dialogus, kuriuose dalyvavo interneto platformų, teisių turėtojų, vartotojų organizacijų, pagrindinių teisių ir skaitmeninių teisių organizacijų, taip pat ES valstybių narių atstovai. Suinteresuotųjų šalių dialogai yra transliuojami tiesiogiai. Sekantys dialogai vyks 2020 m. sausio 16 d. Ir vasario 10 d.

Šių susitikimų metu „Liberties“ atstovai pabrėžė būtinybę gairėse numatyti pagrindinių teisių apsaugos priemones. Čia, čia ir čia galite susipažinti su mūsų komentarais susitikimų metu. Pavojus yra kilęs žodžio laisvei ir vartotojų privatumui. Problema nepasikeitė: kaip išvengti privalomų įkėlimo filtrų taikymo ir apsaugoti vartotojų teisę laisvai reikšti savo nuomonę? Čia galite susipažinti su tuo, ką sakėme Suinteresuotųjų šalių dialoguose.

Valstybėms narėms liko mažiau nei 18 mėnesių Autorių teisių direktyvai įgyvendinti nacionalinėje teisėje.