Reikalaukim skaidrumo ES ir Kubos derybose!

Tarp ES ir Kubos mezgasi nauji ryšiai, tačiau prie derybų stalo niekas nekreipia dėmesio į piliečių teisę žinoti. Prisidėkite prie „Pilietinių teisių gynėjų“ kampanijos ir kartu reikalaukite, kad kiekvienas derybų etapas būtų skaidrus!

Dėkui už dėmesį! Deja, kampanija jau baigėsi.

ES ir Švedija atsisakė skaidrumo dabar vykstančiose derybose dėl naujo politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo su Kuba. Tai reiškia, kad Europos piliečiai neturės žodžio formuluojant Sąjungos reikalavimus Kubai žmogaus teisių ir demokratijos srityse.
Remiantis šį mėnesį gautu laišku iš Europos išorės veiksmų tarnybos, šalių sutarti dokumentai nebus viešinami iki kol Europos Komisija nepatvirtino susitarimo (tai padaryti numatyta rugsėjo pabaigoje).
9465283208 c088920ee7 k

Švedija ir Europos Sąjunga „neturi stuburo“

Vadinasi, kubiečiai ir europiečiai neturės galimybės aptarti ar įtakoti Sąjungos reikalavimus Kubai dėl žmogaus teisių ir demokratijos. Švedija ir ES skaidrumo stoką grindžia tuo, kad atskleidus dokumentą gali nukentėti bandymai plėtoti santykius su Kuba.

„Tai, kad Švedija ir Europa dėl Kubos vyriausybės norų išdavė savo savo principus, rodo, kad jos neturi stuburo - tai reiškia, kad Kubos ir Europos piliečiai negalės pasisakyti, kokiais principais turėtų remtis ES ir Kubos santykiai“, - kalbėjo organizacijos „Pilietinių teisių gynėjai“ (CRD) Lotynų Amerikos programų direktorius Erik Jennische.

Nuo derybų pradžios 2014 m. balandžio mėnesį ES ir Kuba pasiekė susitarimą, kuris apima politinį dialogą, vystomąjį bendradarbiavimą ir prekybą. Šis susitarimas ilgainiui pakeis 1996 m. priimtą ES bendrąją poziciją dėl Kubos, kurioje nurodoma, kad prieš siekiant glaudesnių santykių su Kuba pastaroji privalo pagerinti žmogaus teisių padėtį šalyje.

Nepaisant to, nuo 1996 m. Kuboje nebuvo jokios pažangos pilietinių ir politinių teisių apsaugos atžvilgiu. ES, siūlydama priimti susitarimą, apimantį bendradarbiavimo fondus ir lengvesnes prekybos sąlygas, tačiau kartu nereikalaujanti jokių pokyčių Kuboje, aiškiai nusigręžia nuo savo ankstesnių principų.

„Istorinis“ pasirašymas Havanoje

Siekdamos užtikrinti, kad Kubos ir Europos piliečiai būtų geriau informuoti apie vykstančias derybas, o Europos Sąjunga aiškiai reikalautų pokyčių Kuboje, „Pilietinių teisių gynėjai“ kartu su keliomis Kubos žmogaus teisių organizacijomis nuo pat pradžių sekė visą derybų procesą.

Organizacijos reikalavimai Europos Sąjungai buvo išdėstyti kreipimesi raštu į EIVT vadovę, ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams Federica Mogherini. Savo atsakyme EIVT nurodė, kad „pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos skatinimas bus vieni centrinių [susitarimo] elementų.“

Derybos buvo baigtos 2016 m. kovo mėnesį - abi delegacijos pasirašė dokumentą su susitarimo tekstu. Dokumentas buvo iškilmingai pasirašytas Havanoje vykusioje ceremonijoje, kuriai pirmininkavo Mogherini. Vėliau ji teigė, kad tai buvo „istorinė diena dvišaliams santykiams“.

Kviečiame artimiau susipažinti su šia ceremonija:

Dokumentas: viešas, bet kartu ir konfidencialus

„Pilietinių teisių gynėjai“ norėjo susipažinti su pasirašytu dokumentu ir pasižiūrėti, kaip buvo suformuluotos nuostatos dėl žmogaus teisių ir demokratijos apsaugos. Deja, ir Švedijos vyriausybė, ir pati EIVT atsisakė jį paviešinti.

Švedijos užsienio reikalų ministerija iš pradžių aiškino, kad viešas dokumentas, atitinkantis tą, kurio prašė „Pilietinių teisių gynėjai“, iš tiesų egzistuoja, tačiau jis yra konfidencialus, mat jį atskleidus gali nukentėti Švedijos santykiai su kita valstybe.

„Pilietinių teisių gynėjams“ apskundus sprendimą Vyriausybė atsakė, kad ES sutartis su Kuba „dar nebuvo baigta ir pasirašyta“ - šalys dar nebaigė „sutarties projekto“ peržiūros.

Įvertinusi „Pilietinių teisių gynėjų“ reikalavimus leisti pastariesiems peržiūrėti tam tikras dokumento dalis, EIVT atsakė, kad toks atskleidimas galėtų „pakenkti instituciniam sprendimų priėmimo procesui“ ir „ES ir Kubos santykiams“.

Tačiau reikia nepamiršti, kad vien tai, jog susitarimas dar nebuvo pasiektas, nereiškia, kad Havanoje pasirašytą tekstą galima laikyti sutarties projektu ar darbinu dokumentu. Kadangi dokumentas buvo pasirašytas, jis yra viešas.

Ombudsmenas sutinka su CRD nuomone

Dėl šių priežasčių „Pilietinių teisių gynėjai“ sprendimą apskundė ES ombudsmenui. Po netrukus pradėto tyrimo buvo prieita išvada, patvirtinanti, kad „EIVT sprendimas neatskleisti dokumento buvo klaidingas“ ir „jį reikia atskleisti“. Tačiau EIVT į tai reagavo pareikšdama, kad dokumentas nebus atskleistas tol, kol Komisija nepatvirtins susitarimo. Tai turėtų įvykti 2016 m. rugsėjo pabaigoje.

ES ir Švedija nenoras paskelbti dokumentą reiškia, kad Kubos ar Europos Sąjungos piliečiai neturės galimybės aptarti, kokią sutartį pasirašys ES su Kuba ir kaip pasikeis pastarųjų 20-ies metų politika. Tai pažeidžia tiek Švedijoje, tiek Europos Sąjungoje galiojančius skaidrumo principus.

Sprendimas neskelbti viešoje aplinkoje pasirašyto dokumento pažeidžia Europos Sąjungos sutarties 10 ir 11 straipsnius, kurie nurodo, kad būtina užtikrinti kuo įmanoma didesnę galimybę piliečiams dalyvauti priimant sprendimus ir tokiu būdu išsakyti savo nuomonę.

Negana to, Komisija savo skaidrumo portale yra nurodžiusi, kad piliečiai turi teisę žinoti apie tai, kaip ES institucijos priima sprendimus ir kokie dokumentai yra parengiami proceso metu, taip pat teisę prie šių dokumentų prieiti.

Apie procesus daugiau sužinosite Diario de Cuba svetainėje:

El Servicio de Acción Exterior de la UE rechaza divulgar el acuerdo con La Habana hasta que sea aprobado por la Comisión Europea
ES ombudsmenas tirs atsisakymą atskleisti susitarimo su Havana turinį
Ombudsman de la UE investigará la negativa a divulgar el acuerdo con La Habana
ES nenori viešinti savo susitarimo su Havana dėl to, kad tai „pakenktų jos dialogui su režimu“