Jūsų tikėjimas - jūsų rūpestis: HCLU pradėjo kampaniją dėl tinkamų Bažnyčių įstatymo pataisų

Planuojamos pataisos nepadės ištaisyti Vengrijos Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatytus žmogaus teisių pažeidimus.

Jūsų tikėjimas - jūsų rūpestis: HCLU pradėjo kampaniją dėl tinkamų Bažnyčių įstatymo pataisų

Peticija dėl tinkamų 2011 m. Sąžinės ir religijos laisvės bei bažnyčių, denominacijų ir religinių bendruomenių įstatymo Nr. CCVI 2011 pataisų priėmimo

2016 m. kovo 15 d.

Atsižvelgiant į tai, kad

 • mes, Vengrijos žmonės, jau nuo 1848 m. reikalaujame užtikrinti, kad piliečiai ir religijos būtų lygios prieš įstatymą (žr. 4-ą iš 1848 m. pateiktų 12-os Vengrijos revoliucionierių punktų) , tačiau šiuo metu padėtis blogesnė, nei tranzitiniu laikotarpiu 1989 m.;
 • 2012 m. įsigaliojęs Bažnyčių įstatymas suteikia daugybę įvairių privilegijų vyriausybės remiamoms bažnyčioms, tuo pačiu atimdamas teisinį statusą iš šimtų kitų veikiančių bažnyčių;
 • kaip nurodyta Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. paskelbtame sprendime, šiuo metu galiojantis Bažnyčių įstatymas netenkina valstybės ideologinio neutralumo ir religijų lygybės prieš įstatymą reikalavimų, o paskiri ar kartu paimti jo elementai prieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijai, pažeidžia asociacijų laisvę (interpretuojamą sąžinės ir religijos laisvės kontekste), tad šie faktai sudaro pagrindą vyriausybei mokėti kompensaciją;
 • vyriausybės siūlomos pataisos neatkurtų žalos patyrusių bažnyčių teisinio statuso ir neatitaisytų tarp pripažintų bažnyčių ir religinių bendruomenių susidariusios nelygybės - priešingai, jos nepaliestų valstybės įsipareigojimo remti tam tikras bažnyčias, numatydamos tris skirtingus bažnyčių statusus, kurie tik paryškintų skirtumus; ir galiausiai, kad
 • 2015 m. parlamentas balsavo prieš šias pataisas,

ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad mes, šią peticiją pasirašę asmenys, kreipiamės į Vengrijos vyriausybę ir vyriausybei palankius parlamentarus su prašymu nepamiršti 1848 m. Vengrijos revoliucijos 12-os reikalavimų ir Parlamentui pateikti įstatymo pakeitimo projektą, kuris:

 • visapusiškai, nešališkai užtikrintų kiekvieno asmens sąžinės ir religijos laisvę, sąžinės pagrindu piliečių suburtų bendruomenių teisę save apibrė apibrėžti;
 • užtikrintų, kad visų religinių bendruomenių statusas būtų vienodas ir jos būtų lygios prieš įstatymą, nenumatant jokių papildomų privilegijų, kurių neturi kitos bažnyčios ar panašia veikla užsiimančios pilietinės organizacijos, kalbant ne tik apie papildomas lengvatas su tikėjimu susijusioje veikloje, bet taip pat ir galimybes bendradarbiauti visuomenės švietimo srityje ar politinių sprendimų priėmimo procese, apie mokesčius ir paramą jų vykdomoms labdaringoms veikloms;
 • užtikrintų valstybės ideologinį neutralitetą ir griežtą bažnyčios ir valstybės atskyrimą;
 • užtikrintų teisines, moralinės ir finansinės žalos atlyginimo priemones nukentėjusioms bažnyčioms, iš kurių Bažnyčių įstatymu valstybė atėmė teisėtą ir pripažintą statusą, ir užkirstų kelią tolesniems žeminantiems centrinio biudžeto sprendimams ir įpareigojimams mokėti kompensaciją;
 • neprieštarautų lygių teisių plėtra paremtomis Vengrijos konstitucinėms tradicijoms ir neleistų bažnyčių reglamentavimo atžvilgiu grįžti į padėtį, kuri egzistavo prieš 1848 m. revoliuciją ar net 1989 m. pereinamąjį laikotarpį;
 • atitiktų Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatytus reikalavimus.

Pasirašė: Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga, Italijos pilietinių laisvių ir teisių koalicija, Lenkijos Helsinkio žmogaus teisių fondas.

Po 2012 m. priimto Vengrijos Bažnyčių įstatymo daugelis šalies bažnyčių nepagrįstai neteko savo teisinio statuso. Devynios jų kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl religijos laisvės apribojimų.

2014 m. balandį Teismas priėmė joms palankų sprendimą, kuris tų pačių metų rugsėjį atmetus vyriausybės skundą tapo galutiniu.

Vyriausybė buvo įpareigota įstatymą pakeisti taip, kad šis nebeprieštarautų šalies ir Europos normoms, tačiau Orbano vyriausybės siūlomos pataisos to nepasiektų.

Imdamasi veiksmų dėl Bažnyčių įstatymo, Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga kaip įspėjimą sukūrė svetainę su peticija: planuojamos įstatymo pataisos neatitaisys tiek Vengrijos Konstitucinio Teismo, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatytų žmogaus teisių pažeidimų.

Organizacijos vertinimu, Vyriausybės siūlomos įstatymo pataisos vis tiek tam tikrais aspektais neatitiktų šalies ir ES teisės normų, kadangi:

 • vis tiek savavališkai apibrėžia, kas yra religija ir religinė veikla;
 • nepagrįstai diskriminuoja bažnyčias dėl jų teisinio statuso;
 • palyginus su netikinčiųjų bendruomene ir net kitomis bažnyčiomis, nepagrįstai suteikia kai kurioms bažnyčioms išplėstines privilegijas, susijusias su valstybės parama religinei bendruomenei ir lėšomis visuomenės labui;
 • neužtikrina teisinio statuso dėl įstatymo netekusių bažnyčių teisinių gynybos priemonių;
 • mes, Vengrijos žmonės, jau nuo 1848 m. reikalaujame užtikrinti, kad piliečiai ir religijos būtų lygios prieš įstatymą (žr. 4-ą iš 1848 m. pateiktų 12-os Vengrijos revoliucionierių punktų) , tačiau šiuo metu padėtis blogesnė, nei tranzitiniu laikotarpiu 1989 m.;
 • 2012 m. įsigaliojęs Bažnyčių įstatymas suteikia daugybę įvairių privilegijų vyriausybės remiamoms bažnyčioms, tuo pačiu atimdamas teisinį statusą iš šimtų kitų veikiančių bažnyčių;
 • kaip nurodyta Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. paskelbtame sprendime, šiuo metu galiojantis Bažnyčių įstatymas netenkina valstybės ideologinio neutralumo ir religijų lygybės prieš įstatymą reikalavimų, o paskiri ar kartu paimti jo elementai prieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijai, pažeidžia asociacijų laisvę (interpretuojamą sąžinės ir religijos laisvės kontekste), tad šie faktai sudaro pagrindą vyriausybei mokėti kompensaciją;
 • • vyriausybės siūlomos pataisos neatkurtų žalos patyrusių bažnyčių teisinio statuso ir neatitaisytų tarp pripažintų bažnyčių ir religinių bendruomenių susidariusios nelygybės - priešingai, jos nepaliestų valstybės įsipareigojimo remti tam tikras bažnyčias, numatydamos tris skirtingus bažnyčių statusus, kurie tik paryškintų skirtumus;
 • 2015 m. parlamentas balsavo prieš šias pataisas.

Vengrijos pilietinių laisvių sąjungos teigimu, būtina priimti įstatymą, kuris remtųsi sąžinės laisve, bendruomenių apsiprendimo teise, bažnyčių lygybe prieš įstatymą, valstybės neutralumu, bažnyčios ir valstybės atskyrimu ir sektorių atžvilgiu neutraliu finansavimu.

Šiuos principus reikia įgyvendinti laikantis pagrindinių šiuolaikinės konstitucinės demokratijos principų. Mūsų kampanijos tikslas - atkreipti šalies ir tarptautinės bendruomenės dėmesį į šias problemas.

Pagrindinis mūsų kampanijos elementas yra peticija, kuria norime užtikrinti didžiausią paramą kampanijai.