Tech & Rights

A Médor-ügy: jogellenesen cenzúrázott egy belga bíróság

Súlyosan sérti az európai jog által védeni rendelt sajtószabadságot és szólásszabadságot az az ítélet, amelyik nem engedte kiadni a Médor c. folyóiratot.

by David Morelli
A Médor c. folyóirat első számának kiadását megtiltó átmeneti határozat a privát gazdasági érdekeket az állampolgárok tájékoztatáshoz való joga elé helyezi, valamint homlokegyenest ellentétes a belga alkotmánnyal és az Emberi Jogok Európai Egyezményével.

A namuri elsőfokú bíróság elnöke november 18-án helyt adott Mithra Pharmaceuticals beadványának és elrendelte, hogy csillagászati összegű büntetés terhe mellett haladéktalanul függesszék fel a Médor c. folyóirat kiadását.

Győzedelmeskedett a magánérdek

A Minthra azért fordult a bírósághoz, nehogy megjelenjen a folyóirat oknyomozó riportja a vallóniai gyógyszeripari cég és a hatóságok viszonyának esetleges szabálytalanságairól. Márpedig egy ilyen téma nyilvánvalóan közérdeklődésre tart számot.

Egy olyan ügyben, ahol nem volt peres előzmény a bíróság - egészen kivételes módon - megengedte, hogy a magánérdek az állampolgárok tájékoztatáshoz való joga fölébe kerekedjen. Az egyoldalú döntés ellentétes a tájékoztatáshoz való joggal, ráadásul meglehetősen kétséges, milyen jogi alapjai vannak az alkalmazott cenzúrának.

Téves megítélés

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2011-ben azt az ítéletet hozta a RTBF v. Belgium ügyben, hogy azok a joghelyek - konkrétan az igazságügyi törvény 18-dik, 19-dik, 584-dik és 1039-dik cikke, valamint a polgári törvénykönyv 1382 cikke - amelyekre hivatkozva a bíróság elrendelte bizonyos sajtóanyagok cenzúráját Belgiumban, nem tekinthetők olyan "különleges törvényszövegeknek", amelyek fontosabbak volnának az Emberi Jogok Európai Egyezménye által védeni rendelt szólásszabadságnál.

A namuri bíróság döntése egyaránt sérti a belga alkotmányt (annak 19-dik cikkét, amely a szólás szabadságát, és 25-dik cikkét, amely a sajtó szabadságát rendeli védeni) és az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

Az Emberi Jogi Liga (LDH) az alkalmat megragadva ismét kinyilvánítja, hogy a szólásszabadság és a tájékoztatáshoz való jog a jogállamiság legfőbb támaszai közé tartozik.

Az LDH biztos benne, hogy mostantól a viták és döntéshozatali folyamatok során ezek a jogok nagyobb súllyal esnek majd latba, mint egy magánvállalkozás egyéni érdekei, és a Médor hamarosan kiadhatja az oknyomozó vizsgálatának eredményeit.

Médor , Emberi Jogi Liga , Emberi Jogok Európai Egyezménye , Emberi Jogok Európai Bírósága , EJEE , EJEB , Mithra , szólásszabadság , tájékoztatáshoz való jog , média , sajtó , cenzúra , Belgium , Ligue des Droits de l'Homme , LDH