Friss szakpolitikai dokumentum: Hogyan óvható meg a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok az uniós költségvetés eszközeivel?

Elkezdődtek az új Többéves Pénzügyi Keret tárgyalásai. A Liberties két javaslatot tesz az európai értékek megóvására az EU-s költségvetés eszközeivel: 1. feltételekhez kötni az uniós forrásokat; 2. alapot létrehozni az EU-párti szervezetek támogatására.

Nem volt könnyű dolga mostanában az EU-nak, ahogy megpróbálta a meglévő jogi és politikai eszközeivel rábírni az olyan kormányokat, mint a magyar vagy a lengyel, hagyjanak fel hanyatlást okozó politikájukkal. Végképp eljött az ideje annak, hogy az EU latba vesse legfőbb meggyőző erejét: gazdasági hatalmát próbálja meg felhasználni. A szélsőjobboldali pártok népszerűségének folyamatos növekedését elnézve, aminek következtében egyre csökken az EU mozgástere, nem kizárt, hogy a hamarosan életbe lépő TPK kínálja az utolsó alkalmat arra, hogy az EU határozott lépéseket tegyen saját értékeinek megóvására.

Az Európai Bizottság, a Parlament és a nemzeti kormányok között heves vita folyik a következő TPK-ről. Ezen a megállapodáson múlik majd, milyen összeg áll az EU rendelkezésére, és azt hogyan költi el a 2020 utáni öt-hét évben. A 2014-2020 időszakra vonatkozó TPK összesen körülbelül 1 billió eurós, éves lebontásban 155 milliárd eurós uniós büdzsének felel meg.

A Liberties közzé tett egy tanulmányt, amelyben két javaslatot tesz arra, hogyan alkalmazhatná az EU az új TPK-t a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelme és előmozdítása érdekében.

Töltsd le a teljes tanulmányt

Töltsd le a tanulmány vezetői összefoglalóját

Töltsd le a bolgár, spanyol, litván, francia, román, olasz nyelvű vezetői összefoglalót (hamarosan jön a többi is...)

Az egyik javaslat egy olyan modell kialakítására vonatkozik, amelyik lehetővé tenné az EU számára az Európai Strukturális és Befektetési Alapok (ESBA) befagyasztását, ha valamelyik tagállam jogsértést követ el. A tagállamok gazdasági fejlődésének fellendítése érdekében mindegyik uniós kormány részesül az ESBA-ból. A 2014-től 2020-ig tartó támogatási időszakban összesen 450 milliárd eurós nagyságrendű ESBA támogatás áll rendelkezésre. Az EU végső célja “a béke, az általa vallott értékek és népei jólétének előmozdítása”. Ezért, amennyiben megengedi, hogy a tagállamok akkor is részesülhessenek több milliárd eurós nagyságrendű ESBA-ban, ha aláássák az uniós értékeket, akkor ellentmondásba kerül a saját céljaival. A Liberties tanulmánya rávilágít, hogy az uniós jogszabályoknak az Európai Bíróság esetjogán alapuló csekély módosítása már lehetővé tenné, hogy az EU felfüggessze a források kifizetését a jogállamiságot tönkre tevő kormányok részére. Amennyiben az ESBA megvonása súlyos kockázatot jelentene a lakosságra nézve, a Bizottságnak joga lenne ahhoz, hogy továbbra is megengedje a támogatás folyósítását bizonyos projektek esetében, mindössze átvenné az alapok kezelését a nemzeti kormányoktól.

A Liberties által javasolt másik intézkedés egy új uniós alap létrehozása, amely az európai értékek előmozdításán és védelmezésén fáradozó nem-kormányzati szervezeteknek (NGO-knak) nyújtana pénzügyi támogatást. Ezt az alapot Európai Értékek Eszköznek (EÉE) neveztük el. Az NGO-k, akár a független igazságszolgáltatás vagy a szabad média, életbevágóan fontos szerepet játszanak az európai értékek előmozdításában és védelmében. Emiatt ellenük irányuló rágalomhadjáratokkal illetve a források csökkentésével egyre inkább korlátozzák az európai értékekkel foglalkozó szervezetek tevékenységét. A civil szervezetek támogatásával az EU egyszerre erősítené a részvételi demokráciát, a kormányoknak a jogszabályok alapján történő felelősségre vonhatóságát, valamint a civil szervezetek által képviselt jogi normákat.Ennél is fontosabb, hogy a szervezetek támogatásával a lakosság körében is elindulhatna az európai értékek támogatása. Ennélfogva a tekintélyelvű populisták nehezebben tudnának támogatást szerezni a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok aláásására irányuló törekvéseikhez.

Az EU jelenleg nem nyújt semmilyen támogatást a tagállamokban az európai értékek előmozdításához és védelméhez, miközben az EU-n kívüli országokban több milliárd eurót költ ilyen jellegű tevékenységek finanszírozására. A tagállamokban az európai értékek előmozdításával és védelmével foglalkozó civil szervezeteknek elsősorban a norvég, a lichtensteini és az izlandi kormány, és különféle filantróp szervezetek biztosítanak támogatást (előbbiek 2009 és 2014 között 160 millió eurós értékben nyújtottak támogatást az EU középső és keleti országaiban, az utóbbiak pedig 235 millió eurót osztottak szét 2015-ben az EU nyugati részén). A Liberties megítélése szerint az új uniós alapnak a hét évre összesen 2 milliárd euróra volna szüksége, ez az összeg állna arányban az EU-n kívüli civil szervezetek uniós támogatásának nagyságrendjével.

Az Európai Értékek Eszköznek szorgalmaznia kellene a fenntartható, egészséges civil szektor létrehozását, amelyik elég erős ahhoz, hogy a kormányokon számon kérje a törvényes kötelezettségeiket, illetve elősegítsék, hogy a nép beleszólhasson a törvények és szakpolitikák kialakításába. Fontos volna, hogy az új alap kiemelten kezelje a civil szervezetek kommunikációs kapacitásának fejlesztését, hogy ennek hatékony kiaknázásával támogatást szerezzenek az európai értékeknek a lakosság köreiben.

Az Európai Értékek Eszköz kezelését a kormányoktól és a vallási és politikai csoportoktól független testületekre kellene bízni. Mivel az alapokat kezelők függetlenek volnának az EU-tól, nem lehetne őket arra kötelezni, hogy olyan kényszerítő pénzügyi szabályokat foganatosítsanak, amelyek lehetetlenné teszik vagy legalább is megnehezítik a kisebb szervezetek számára az uniós pályázatokon való részvételt.

Az egyre erősödő tekintélyelvű populisták politikai célja a pluralista demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok szétbomlasztása. Az EÉE egyedülálló alkalmat teremt az EU számára arra, hogy stratégiai beavatkozással sikerüljön megnyerni a közvéleményt az európai értékeknek. Ha nincsen alulról jövő támogatás, kevésbé valószínű, hogy eredményes lesz az EU-s nyomás, és kevesebb eséllyel alkalmazzák majd az uniós eszközöket ilyen nyomás megteremtéséhez. Ugyanolyan fontos, hogy az EU forrásokat különítsen el a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok előmozdítására és védelmére, mint hogy elvegye az ESBA kezelését a tekintélyelvű kormányoktól, amelyek úgy veszik igénybe az uniós pénzeket, hogy közben lábbal tiporják az Uniót megalapozó elveket.

Töltsd le a teljes tanulmányt

Töltsd le a tanulmány vezetői összefoglalóját

Töltsd le a bolgár, spanyol, litván, francia, román, olasz nyelvű vezetői összefoglalót (hamarosan jön a többi is...)