Tech & Rights

Milliste Euroopa Komisjoni volinike avalikud kuulamised on inimõiguste ja demokraatia vaatepunktist olulised?

Täna alustab Euroopa Parlament oma volinikukuulamisi, küsitledes kõiki volinike kolleegiumi kandidaate. Siin on ära toodud kuulamised, mis on demokraatia ja õigusriigi seisukohalt kõige olulisemad.

by György Folk
Source: European Commission

Kandidaadid, kes ühinevad Ursula von der Leyeni meeskonnaga, peavad läbima ametlikud 18 Euroopa Parlamendi komijoniliikme poolt läbi viidavad kuulamised 30. septembrist kuni 8. oktoobrini. Iga komisjon küsib vähemalt 25 küsimust.

Eelmise nädala neljapäeval tegi EP õiguskomisjon (JURI) kindlaks kaks huvide konflikti juhtumit, mis puudutavad Rovana Plumbi, Rumeenia kandidaati transpordivoliniku kohale, ja László Trócsányit, Ungari kandidaati ELI-i naabritega suhete voliniku kohale. EP-l on õigus tuvastada mis tahes huvide konflikti, mis puudutab kandidaati – mis aitab selgitada miks on seni vaid 24 kandidaati saanud rohelise tule, et liikuda edasi kuulamiste etappi. (UUENDUS: JURI vaatas esmaspäeva hommikul läbi kaks ootel olevat kandidaati, kuid ei muutnud oma seisukohta, lükates kaks küsitletud kandidaati tagasi. Järgmine samm on von der Leyeni teha, kes peab koos Ungari ja Rumeenia valitsustega leidma uued kandidaadid.)

Kõik kandidaadid on juba täitnud küsimustiku, mis hõlmab kõike alates finantshuvidest kuni poliitikaga seotud küsimusteni. Peale kandidaatide küsitlemise võivad Euroopa Parlamendi liikmed otsustada mitte heaks kiita üksikkandidaate või isegi kogu volinike kolleegiumi.

Kuidas kuulamised toimuvad

Volinikukandidaatitele antakse 15 minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks enne, kui nad peavad vastama 25 küsimusele ning kahele võimalikule lisaküsimusele. Iga kuulamise sessioon lõpeb volinikukandidaadi viieminutise lõppavaldusega.

Kui kuulamised on lõppenud, hääletavad kuulamisel osalevate Euroopa Parlamendi komisjonide juhid kandidaatide üle. Kandidaadid peavad saama kahekolmandikulise häälteenamuse, et saada heaks kiidetud. Juhul, kui volinikukandidaat ei saavuta seda künnist, peab ta vastama edasistele kirjalikele küsimustele. Peale kirjalike vastuste hindamist otsustab komisjonide esimeeste konverents, kas vastused on rahuldavad. Kui ei, võib parlamendi esimeeste konverents (EP presidendt ja EP fraktsioonide juhid) korraldada teise kuulamise. Kui ka teine kuulamine ei kiida kandidaati heaks, peab kandidaat saavutama lihthäälteenamuse kogu komisjoni poolt.

Vastavalt kavandatud ajakavale – ja eeldades, et von der Leyeni kandidaadid kiidetakse heaks – kuulutab EP esimeeste konverents kuulamised lõpetatuks. Euroopa Parlamendi liikmed annavad seejärel oma lõpliku hääle oma täiskogu istungil, mis algab Strasbourgis 21. oktoobril.

Uus volinike kolleegium alustab tööd 1. novembril 2019.

Siin on kuulamiste täielik nimekiri.

Vaata kuulamisi otse.

Õiguste ja vabaduste vaatepunktist iseäranis huvipakkuvad kuulamised:

Teisipäev, 1. oktoober

14.30-17.30 Ylva Johansson Rootsi) Kodanikuvabadused, justiits- ja siseasjad

18.30-21.30 Stella Kyriakides (Küpros) Tervis, keskkond, põllumajandus

Kolmapäev, 2. oktoober

9.00-12.00 Didier Reynders (Belgia) Õiglus, kodanikuvabadused, justiits- ja siseasjad/õigusasjad, siseturg ja tarbijakaitse

14.30-17.30 Helena Dalli (Malta) Võrdsus, sooline võrdõiguslikkus / tööhõive, kodanikuvabadused, justiits- ja siseasjad

Neljapäev, 3. oktoober

18.30-21.30 Margaritis Schinas (Kreeka) Euroopaliku eluviisi kaitse, kodanikuvabadused, justiits- ja siseasjad / kultuur ja haridus, tööhõive

Dubravka Šuica (Croatia) (Horvaatia) Demokraatia ja demograafia, põhiseaduslikud küsimused, tööhõive

Esmaspäev, 7. oktoober

14.30-17.30 Věra Jourová (Tšehhi Vabariik) Väärtused ja läbipaistvus, põhiseaduslikud küsimused / kodanikuvabadused, justiits- ja siseasjad, õigusasjad

Euroopa Parlament , hearing , Euroopa Komisjon , Euroopa Liit