#Vote4Values: Mis saab siis, kui Ühendkuningriik osaleb Euroopa Parlamendi valimistel?

Kas sind huvitab see, milline näeb Euroopa Parlament välja siis, kui Ühendkuningriik Euroopa Parlamendi valimistel osaleb? Nii näevad asjad välja siis, kui peale valimisi on meil veel Euroopa Parlamendi liikmeid Ühendkuningriigist.

Kui Ühendkuningriik osaleb Euroopa Parlamendi valimistel, jääb EuroopaParlamendi liikmete koguarv 751-le, selle asemel, et langeda 705-le. Kuid kuiÜhendkuningriik EL-ist lahkub, langeb kohtade arv 705-le. Kuna on tõenäoline,et Ühendkuningriik lahkub EL-ist uue parlamendi algusaegadel, oleme hoidnudpeamiselt fookust sellel, milline näeb Euroopa Parlament välja 705-kohalisena –ilma Ühendkuningriigita. Arvame endiselt, et need on kõige asjassepuutuvamadarvud.

Kuid teame, et osasid lugejaid huvitab see, milline näeb EuroopaParlament välja siis, kui Ühendkuningriik valimistel osaleb. Seega, nii näevadasjad välja siis, kui peale valimisi on meil veel ka Euroopa Parlamendi liikmedÜhendkuningriigist. Lühidalt:

  • Põhiline oht meie põhiväärtuste kaitsele on endiselt see, et peavoolufraktsioonid sisaldavad väärtustevastaseid parteisid ja nad muutuvad tugevamaks.
  • Brexitil on mitmetine mõju Euroopa Parlamendi võimele kaitstapõhiväärtusi. Väärtusipooldavaid ja väärtustevastaseid koalitsioone on mõlemaidlihtsam moodustada kui Ühendkuningriik ei osale valimistel ja Brexit toimub.
  • Ilma Ühendkuningriigita näitab meie peajälgija, et teoreetiliselt onvõimalik, et väärtustevastale koalitsioon suudaks kokku koguda enamuse. KuiÜhendkuningriik valimistel osaleb, on väärtustevastasel koalitsiooniltõenäoliselt väike võimalus enamust saavutada.
  • Ilma Ühendkuningriigita on väärtusipooldavate koalitsioonide enamusedsuuremad. Kui Ühendkuningriik valimistel osaleb, on erinevateväärtusipooldavate koalitsioonide enamused kitsamad. Kuid nad on endiselt võimalikud.

Põhineme oma andmetel endiselt samadel andmetel Politico Euroopavalimiste küsitluste küsitluse veebilehelt.

Kuidas mõjutab Brexit fraktsioonide suurust?

Fraktsioonid, mida Brexit kõige rängemalt mõjutab, vastavalt omasuurusele, on Euroopa Konservatiivid ja Reformistid (ECR), Vaba jaOtsedemokraatliku Euroopa fraktsioon (EFDD), (mida peale valimisi eieksisteeri) ja Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon (S&D) jaRohelised. Seda selle tõttu, et briti Euroopa Parlamendi liikmed ei olefraktsioonide vahel võrdselt jaotatud.

Sellegipoolest ei mõjuta Brexit probleemi, mida tõime välja oma peamisesjälgijas: et väärtustevastased parteid peavoolu fraktsioonides muutuvadvõimsamaks.

Vaata lisaks

71-st praegusest Ühendkuningriikidest oleva Euroopa Parlamendi liikmeston 19 Euroopa Konservatiivides ja Reformistides, 18 on Vaba jaOtsedemokraatliku Euroopa fraktsioonis, 18 on Sotsiaaldemokraatide ja demokraatidefraktsioonis, 6 on Rohelistes, 3 on Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioonis,2 on Euroopa Rahvaparteis, 1 on Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidus, 1on Euroopa Ühendatud Vasakpoolsetes ja 3 on fraktsioonidega mitte-seotud. Vabaja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon on ainus väärtustevastane fraktsioon,mis Brexiti tõttu suure löögi saab, kuna sinna kuuluvad Euroopa Parlamendiliikmed Farage’i Brexiti parteist (endine Suurbritannia Iseseisvuspartei). Seefraktsioon ei jää peale valimisi niikuinii kestma

Väärtustevastased parteid, mille tuvastasime Euroopa Rahvaparteis,Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonis, Euroopa Konservatiivides jaReformistides, ja Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonis ei oleBrexitist mõjutatud, kuna nad ei ole Ühendkuningriigist. Seega ei muutu peamisesjälgijas väljatoodud põhiprobleem – et väärtustevastased parteid muutuvad omafraktsioonides relatiivselt tugevamaks.

Sellisena kujutavad praegused küsitluste andmed uut Euroopa Parlamenti,kui Ühendkuningriik osaleb valimistel. Niisamuti kui juhtub ilma briti EuroopaParlamendi liikmeteta, ei suuda Euroopa Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide jademokraatide fraktsioon koos koalitsioonis olles enamust moodustada.

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.


On teatuid märgatavaid erinevusi selle, ja nende tulemuste vahel, kuiÜhendkuningriik ei osale.

Kes kasvab, kui Ühendkuningriik osaleb? Rohelistel oleks mõned kohad enam, samuti ka ALDE-l.

Kelle ennustatav tulemus ei ole tegelikult Ühendkuningriigi osalemisel mõjutatud?Tegelikult mitte kellegi!

Teised kaks fraktsiooni saavad valimistel kannatada, kuid kuiÜhendkuningriik valimistel osaleb, on lüüasaamine väiksem. Seega,Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon endiselt kahaneb, kuid mittenii palju, kui siis, kui Ühendkuningriik valimistel osaleb. Sama lugu onEuroopa Konservatiivide ja Reformistidega.

Ja kahel fraktsioonil läheb valimistel isegi paremini kui ÜK valimistel ei osale. Need on EPP ja EAPN. Tahad teada miks see nii on?

Vaata lisaks

EPP saab ennustatavalt 178 kohta kui ÜK valimistel ei osale. Ja vaid 171 kohta, kui ÜK valimistel osaleb. Sama juhtub ka EAPN-iga. Ta saaks 3 kohta enam kui ÜK valimistel ei osale. See tundub ebaloogiline. Selle põhjus on ilmselt see, et kui ÜK EL-ist lahkub, jaotatakse osad tema 73-st kohast teiste riikide vahel. Ja mitmed nendest kohtadest võivad sattuda riikidele, kus EPP ja EAPN on hääletajate hulgas populaarsed. Nii, kujuta ette, et oled riigis, millel on 20 Euroopa Parlamendi liiget ja EPP-le ennustatakse 50 protsenti kohtadest. EPP saaks sel juhul 10 kohta. Kujuta ette, et sellele riigile antakse peale ÜK lahkumist kaks lisakohta. Siis oleks sel riigil 22 kohta. 50 protsenti 22-st kohast on 11. Kui sa ei mõista, miks mõned ÜK kohad peale Brexitit laiali jagatakse, tutvu meie metoodikaga.{{/hidden-2}}

Fraktsioonidega mitte-seotud / uued / Viie Tähe Liikumine – see Euroopa Parlamendiliikmete kategooria suureneks.

Vaata lisaks

{{#hidden-2}}Peamine põhjus, miks fraktsioonidega mitte-seotud /uued / Viie TäheLiikumise kategooria suureneb, on see, et Farage’i uus Brexiti partei ei ole endveel ühegi fraktsiooniga sidunud. Praeguses Euroopa Parlamendis kuulub ta EFDDfraktsiooni, kus ta on ka suurim liige, kuid see fraktsioon lõpetab tegevuse.Itaalia Viie Tähe Liikumine, suuruselt teine partei EFDD-s, üritab moodustadauut fraktsiooni.

Väärtusi pooldavad koalitsioonid

Euroopa Parlamendis, kus on 751 kohta, vajaksid enamuse saavutamiseks 376-t kohta. Meie peamine jälgija vaatab kolme väärtusi pooldavat koalitsiooni, midavõiks moodustada, kui suuremad fraktsioonid otsustaksid visata välja nendessekuuluvad väärtustevastased parteid. Kuidas seal olukord muutub, kuiÜhendkuningriik valimistel osaleb?

Euroopa Rahvapartei, Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon jaEuroopa Demokraatide ja Liberaalide fraktsioon võiksid moodustada SuureLiberaalse koalitsiooni ligi 379 Euroopa Parlamendi liikmega, mis annaks neile6-kohalise enamuse. See enamus oleks suurem, kui Ühendkuningriik valimistel eiosaleks (siis oleks enamus 15-kohaline).

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.


Euroopa Rahvapartei, Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon jaRohelised võiksid moodustada Ülisuure koalitsiooni ligi 390 Euroopa Parlamendiliikmega, mis annaks neile 14-kohalise enamuse. Jällegi oleks see enamussuurem, kui Ühendkuningriik valimistel ei osaleks (siis oleks enamus24-kohaline).

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.


Euroopa Rahvapartei, Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon,Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon ja Rohelised võiksidmoodustada Suure / Roheliste Pluss koalitsiooni ligi 434 Euroopa Parlamendiliikmega, mis annaks enile 58-kohalise enamuse. Jällegi oleks enamus suurem,kui Ühendkuningriik valimistel ei osaleks (siis oleks enamus 65-kohaline).

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.


Seega muudab Ühendkuningriigi valimistel osalemine enamusedväärtusipooldavates koalitsioonides napimateks, kui siis, kui Ühendkuningriikvalimistest osa ei võtaks. Teisitiöeldes: kui Brexit aset leidab, saavutaksidväärtusipooldavad koalitsioonid tegelikult suuremaid enamusi. On kolm põhjust,miks Ühendkuningriigi osalemisel väärtusipooldavate koalitsioonide enamused onväiksemad.

Vaata lisaks

Esimene põhjus on see, et Euroopa Parlamendi liikmete koguarv on suurem:751 liiget võrreldes Brexiti-järgse 705-ga. Loomulikult, enamus 751 puhul onsuurem kui 705 puhul. Teine põhjus on see, et kõik võimalikud väärtusipooldavadkoalitsioonid kaasavad Euroopa Rahvaparteid ja Sotsiaaldemokraatide jademokraatide fraktsiooni, ja kaks neist kaasaks Euroopa Demokraatide jaLiberaalide Liidu fraktsiooni. Nendest vaid Sotsiaaldemokraatide jademokraatide fraktsioon saaks tuge Ühendkuningriigi EL-is püsimisest, ja isegisiis ei ole see piisav, et kompenseerida tõsiasja, et enamuse saavutamiseksvajalik arv on suurem. Kolmas põhjust on see, et EPP on peale ÜK lahkumist suurem. Seda selle tõttu, et mõned ÜK Euroopa Parlamendi liikmetele kuuluvad kohad jaotatakse teiste EL-i riikide vahel, ja EPP-l läheb mõnedes neis riikides hästi.

Väärtustevastased koalitsioonid

Niisiis, mis juhtub kahe väärtustevastase koalitsiooniga, mida peamisesjälgijas vaatlesime? Pea meeles, et see on oletuslik väide – Manfred Weber,Euroopa Rahvapartei kandidaat Komisjoni presidendi kohale, ütles hiljuti, ettema fraktsioon ei teeks koostööd teiste väärtustevastaste fraktsioonidega.Väärtustevastaste koalitsioonide puhul on näha sarnast mõju, kuiväärtusipooldavate koalitsioonide puhulgi. Nimelt tundub, et neid on ainaraskem moodustada. Lugu on veidi keerulisem, kuid kõike arvestades tundub, etväärtustevastastel koalitsioonidel on raskem enamust saavutada, kuiÜhendkuningriik EL-i kuulub.

Vaata lisaks

Väärtustevastaste koalitsioonide moodustamine on raskem kahel põhjusel.Jällegi: Euroopa Parlamendi liikmete koguarv on suurem: 751 võrreldesBrexitijärgse 705-ga. Seega enamuseks vaja olev arv on suurem. Seejärel võtaarvesse seda, et Euroopa Rahvapartei ja EAPN ei sisalda palju briti EuroopaParlamendi liikmeid, seega ei võida nad palju sellest, et Ühendkuningriikvalimistel osaleb. Kusjuures, mõlemad fraktsioonid saavad vähem kohti, kui ÜK valimistel osaleb selle tõttu kuidas ÜK kohad peale Brexitit jaotatakse. Poliitilise spektrumi paremal äärel on EuroopaKonservatiivid ja Reformistid ainus fraktsioon, mis saab tuge Ühendkuningriigivalimistel osalemisest – nemad saaksid mõned kohad Ühendkuningriikide parteidest.

Kuid pilt on veelgi keerulisem kahel põhjusel. Esiteks on mõnedtõsiasjad, mis võivad praktikas arve kahandada. Poola Euroopa Parlamendiliikmed Euroopa Rahvaparteist ja Euroopa Konservatiividest ja Reformistidestpärinevad kahest rivaalitsevast riiklikust parteist. Poola Euroopa Parlamendiliikmed Euroopa Rahvaparteist astuksid tõenäoliselt välja, kui EuroopaRahvapartei teeks koostööd Euroopa Konservatiivide ja Reformistidega. Pealegi,väärtustevastased Euroopa Parlamendi liikmed Sotsiaaldemokraatide jademokraatide fraktsioonist, kes on nominaalselt vasakpoolsed, ei tahakstegelikult koostööd teha parempoolsete parteidiga. Teisalt aga on mõnedtõsiasjad, mis neid enamusi praktikas tugevdada võiksid. Suurbritannia Brexitipartei on osa Vabast ja Otsedemokraatlikust Euroopa fraktsioonist, jaoodatakse, et neil läheb hästi, kuid see ei kajastu koalitsiooni arvudes, kuna fraktsioonlikvideeritakse. Seega ei ole Suurbritannia Brexiti partei praegu osafraktsioonist – nad hõljuvad fraktsioonidesse mitte-kuuluvate / uute / ViieTähe Liikumise kategoorias. Sama kehtib ka Viie Tähe Liikumise kohta, misüritab moodustada vana (EFDD) fraktsiooni asemele uut. Lisaks on veel mitu uut jafraktsioonidega mitte-seotud parteid, mida saab praktikas tõenäoliseltväärtustevastaseks pidada, kuid mis veel ühtegi fraktsiooni ei kuulu. Seega on märkimisväärne arv Euroopa Parlamendi liikmeid,kes ei kajastu väärtustevastases koalitsioonis, kuna nad ei kuulu veel ühessegifraktsiooni. Sellegipoolest tundub, et väärtustevastastel koalitsioonidel saabenamuse saavutamine olema raskem, kui Ühendkuningriik valimistel osaleb.

Konservatiivne Paremäärmuslik koalitsioon saaks kokku umbes 302 EuroopaParlamendi liiget, mis tähendab, et enamusest jääks puudu 74 kohta (võrdluseksjääks enamusest puudu 46 kohta, kui Ühendkuningriik valimistel ei osale, võikui Ühendkuningriik EL-ist lahkub).

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.


Konservatiivne Väärtustevastane koalitsioon saaks kokku 328 EuroopaParlamendi liiget, mis tähendab, et enamusest jääks puudu 48 kohta (võrdluseksjääks enamusest puudu 22 kohta kui Ühendkuningriik valimistel ei osale, või kuiÜhendkuningriik EL-ist lahkub).

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.


Otsus

Nagu meie peamise jälgijaga, on peamine lugu selline. Teoreetilinevõimalus, et väärtustevastased parteid võiksid Euroopa Rahvaparteiga koalitsioonimoodustades kokku kraapida enamuse, on vähetõenäolisem seni, kuniÜhendkuningriik jääb EL-i liikmeks. Sellegipoolest on Euroopa Rahvapartei öelnud,et nad ei teeks niikuinii väärtustevastaste parteidega koostööd.

Seega põhiline oht meie põhiõiguste kaitsele on endiselt see, et kõigispeamistes fraktsioonides leidub väärtustevastaseid parteisid ning nadtugevnevad. Seda selletõttu, et Euroopa Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide jademokraatide fraktsioon kahanevad, samas kui väärtustevastaste EuroopaParlamendiliikmete arv jääb stabiilseks või kasvab. Euroopa Demokraatide jaLiberaalide Liidus, kuigi fraktsioon kasvab, kasvab ka väärtustevastasteEuroopa Parlamendi liikmete arv. Kuna väärtustevastased parteid võivad mõjutadaseda, mida ülejäänud fraktsioon teeb, võivad nad teatud hääletustel koostöödteha EAPN-i või misiganes fraktsiooniga, mis Viie Tähe Liikumise uuest algatusesttuleb.

Kuid poliitiline enamus ei peaks end laskma pantvangi võtta omavähemuses olevatel väärtustevastastel liikmetel. Peavoolu parteid võivadendiselt enamust saavutada ka peale oma mädade õunte väljaheitmist, kui nadtöötavad üksteisega koalitsioonis – mida nad peavad niikuinii tegema, sest üksinad enamust saavutada ei suuda.

Uuri lisaks:

What exactly does the European Parliament do, and why is it so important? Loe seda.

Mida peame silmas väärtustevastasusega ja kust saameoma andmed? Siin on meie metoodika.

Need võivad olla kõige olulisemad Euroopa Parlamendivalimised üldse. Miks? Vaata seda.

Vasta meie küsimustikule, et näha, miks peaksid Euroopa Parlamendi valimistel hääletama.