Valimistega tugevnes väärtustevastaste parteide võim peavoolu poliitika üle

Väärtustevastased parteid peamistes fraktsioonides Euroopa Parlamendi südames on muutunud tugevamaks. Kuid erinevad väärtusipooldavad koalitsioonid on uues parlamendis endiselt võimalikud.

Kuigi populistlikud autoritaarsed parteid ei saavutanud kaugeltki mitteenamust, on EL-il raske jätkata demokraatia, õigusriigi ja põhiõigustekaitsmist. Seda seetõttu, et väärtustevastased parteid Euroopa Parlamendi südames asuvates peamistes poliitilistesfraktsioonides on muutunud tugevamaks. Endiselt on võimalik luua erinevaidväärtusipooldavaid koalitsioone. Kuid ainult siis, kui fraktsioonid on valmisoma mädasi õunu välja viskama ja poliitiliste vaadete ülest koostööd tegema. Brexitiootamine võib anda parlamendiliikmetele hingamisruumi, et seda teoks teha.

Nagu ennustasime oma #Vote4Values 2019. aasta valimiste jälgijas, on väärtustevastased parteid poliitilises peavoolus tugevamaks muutunud.Teisiti öeldes, kõigis kolmes suurimas fraktsioonis on väärtustevastaseidparteisid. Ja valimised on andnud nendele parteidele rohkem võimu ja mõjupeavoolu fraktsioonide üle, milles nad asuvad.

Tahad teada mida peame silmas väärtustevastasusega? Tutvu meiemetoodikaga siin. Kuidas mõjutab järgmine Euroopa Parlamendi koosseis sinu elu? Vaata meieEuroopa Parlamendi tutvustust siin.

Allpool olevas diagrammis näitame teile Euroopa Parlamendi koosseisupärast valimisi. Need arvud põhinevadPolitico's Euroopa valimiste küsitluste küsitlusel 27. mai kella 10:54 seisuga. Need sisaldavad 6 riigi lõplikke tulemusi,19 riigi esialgseid tulemusi ja 2 riigi väljumisküsitlusi. Tähistasimeväärtustevastastesse parteidesse kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed mustaga.

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.

Kuidas väärtustevastased parteid on suurendanud oma mõjuvõimu peavoolu fraktsioonides

Väärtustevastased Euroopa Parlamendi liikmed ei pea saavutama enamust,et blokeerida EL-i jõupingutusi kaitsta meie põhiväärtusi, kui nad saavadpeamisi fraktsioone seespoolt mõjutada. Ja väärtustevastased parteid onsuurendanud mõjuvõimu oma fraktsioonide üle. Nad on kasvanud oma fraktsioonigavõrreldes kas arvuliselt, ja/või suhteliselt, ja/või muutunud suurimaksparteiks oma fraktsioonis. Nii on see peavoolu fraktsioonides:

  • Paremtsentristlik EuroopaRahvapartei (EPP). UngariFidesz moodustas lahkuvas Euroopa Parlamendis EPP-st 5,1%. Neil oli EPP 216kohast 11 kohta. EPP kaotas üldarvestuses 34 kohta, samal ajal kui Fidesz sailisaks 2 kohta. Nüüd on Fideszil 182 kohast 13 kohta, seega nüüd moodustavadnad EPP-st 7,1%. Nad on nüüd suuruselt neljas partei EPP-s, Saksa (29), Poola(18) ja Rumeenia (14) delegatsioonide järel. Varem olid nad suuruselt seitsmes.
  • Vasaktsentristlik Sotsiaaldemokraatideja demokraatide fraktsioon (S&D). S&D-l oli lahkuvas Euroopa Parlamendis 185 kohta. Kolmväärtustevastast parteid S&D fraktsioonis omasid kokku 17 kohta,moodustades 9,2% S&D kohtadest. Need parteid on: Malta Partit Luburista (millel oli 3 kohta), Rumeenia Partidul Social Democrat (millel oli 10kohta) ja Slovakkia SMER partei (millel oli 4 kohta). Kokku on S&D kaotanudpeaaegu 40 kohta, samas kui kolm väärtustevastast parteid jäid umbes samaletasemele (Rumeenia PSD kaotas ühe koha). See tähendab, et need kolm parteidmoodustavad 10,8% oma fraktsioonist. Kui need kolm parteid hoiavad kokku jakaitsevad ühtteist, on neist suuruse poolest S&D-s üle vaid Hispaania (20)ja Itaalia (19) delegatsioon.
  • Liberaalne EuroopaDemokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon (ALDE). Tšehhi Vabariigi ANO parteil ja Rumeenia ALDEparteil olid lahkuvas Euroopa Parlamendis kummalgi kaks kohta. See oli 4 kohta69-st, mis tähendab, et nad moodustasid ALDE fraktsioonist Euroopa Parlamendis5,8%. Ootuspäraselt läks Tšehhi ANO partei 2-lt kohalt 6-le. Kuid vastupidiseltsellele, mida küsitlused ennustasid, ei võitnud Rumeenia ALDE partei nendelvalimistel ühtegi kohta. ALDE fraktsioon kasvas nendel valimistel 110 kohani.Seega, ANO partei on nüüd proportsionaalselt (5,5%) umbes sama suur, kui väljuvasEuroopa Parlamendis kaks väärtustevastast parteid kokku. Lisaks kasvule suuruses,on ANO partei nüüd suuruselt viies partei ALDE-s, kui enne oldi ALDE väiksemateliikmete hulgas.
  • Parempoolne Euroskeptiline EuroopaKonservatiivide ja Reformistide fraktsioon. Poola PiS (Võrdluse ja õiguse) parteil oli lahkuvasEuroopa Parlamendis ECR fraktsiooni 63 kohast 14 (22,2%). PiS on kasvanud 26kohani, samas kui ECR on langenud 59 kohani, mis tähendab, et PiS moodustabfraktsioonist 44%. Nad on muutunud rohkem kui viis korda suuremaks, kuisuuruselt järgmine partei ECR-s. Varem oli PiS fraktsioonis suuruselt teine,Ühendkuningriigi Konservatiivse Partei järel.

Mõned neist võivad tunduda väikeste numbritena. Kuid nendest piisab, etanda väärtustevastastele parteidele suur mõjuvõim oma fraktsioonide üle, jaselle tõttu ka suur mõjuvõim selle üle, mida EL teeb. Kõik neli fraktsiooni onminevikus püüdnud kaitsta vähemalt mõnesid oma väärtustevastaseid parteisidEL-i kriitika eest. Ja nüüd, kui need parteid on suurendanud fraktsioonides omajõudu ja staatust, lähevad asjad ainult hullemaks.

Kuidas väärtustevastased parteid võivad blokeerida EL-i pingutusi põhiväärtusi kaitsta

Väärtustevastastel parteidel on nüüd suurem mõju, et veenda nendefraktsioone neid EL-i põhiväärtusi kaitsma mõeldud meetmeid blokeerima, misneile ei meeldi. Näiteks on Euroopa Parlament hiljuti heaks kiitnud õigusakti,mis võimaldaks EL-il peatada Euroopa raha, mis läheb valitsustele, kestegelevad laiaulatusliku korruptsiooniga või üritavad kohtunikke poliitilisekontrolli all hoida. Kuid sellist meedet oleks raske tulevikus vastu võtta, jasellepärast, et väärtustevastane partei võib survestada ülejäänud oma fraktsiooniselle vastu hääletama. Ja kui arvestada, et Salvini EAPN-i fraktsioon, ECR-ifraktsioon (PiS-i mõju all) ja misiganes uus fraktsioon tuleb välja ItaaliaViie Tähe Liikumisest, oleks samuti selliste meetmete vastu, võib sellestpiisata selliste meetmeta summutamiseks.

Tahad rohkem teavet EAPN-i, ECR-i ja Viie Tähe Liikumise kohta? Tutvumeie metoodikaga siin. Kuidas järgmine Euroopa Parlamendi koosseis sinu elu mõjutab? Vaata meieEP tutvustust siin.

Lähitulevikku vaadates võib see tähendada, et osad EL-i järgmisestseitsme aasta kulutuste plaanist (mitmeaastane finantsraamistik - MFF) ei saapiisavat rahastust. Näiteks võivad väärtustevastased parteid kasutada omamõjuvõimu, et blokeerida raha, mis läheb uuele EL-i fondile õiguste jademokraatlike gruppide toetamiseks EL-is. EL on samuti mõelnud uue EL-i järelevalvesüsteemiloomisele, et kontrollida, kuidas selle liikmesriikide valitsused täidavad omakohustusi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitsmisel. Selle saavutamisekstehtavaid jõupingutusi võidakse samuti blokeerida. Samuti muutuks EuroopaParlamendil peaaegu võimatuks artikli 7 protseduuri käivitada. Selle mehhanismieesmärk on takistada valitsustel põhiväärtusi rünnata; seda kasutati hiljutiUngari ja Poola suhtes. Euroopa Parlamendil võib selle aktiveerimine võimatuksmuutuda, kuna see vajab kahe kolmandiku Euroopa Parlamendi liikmete enamust,mitte lihthäälteenamust.

Kuidas Euroopa Parlament võiks töötada väärtusi pooldavate koalitsioonide kaudu

Kuid see ei pea nii olema. Parlamendiliikmed, mis kuuluvad parteidesse,mis nominaalselt toetavad demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste põhiväärtusi, moodustavadsuure, umbes 70%-lise enamuse. Selleks, et kaitsta meie väärtusi, peavad nadtegema poliitiliste vaadete ülest koostööd. Kuid ainus viis seda teha on omaväärtustevastased parteid välja heita ja seejärel koalitsioonis töötada.

Peamistel fraktsioonidel ei ole oma mädasid õune välja heites midagikaotada. Seda seetõttu, et mitte ühelgi fraktsioonil ei ole piisavalt kohti, etüksi valitseda. Nad peavad töötama koalitsioonis, mis iganes juhtub. Ja kui nadvabanevad oma väärtustevastastest parteidest, on neil ikkagi vajalikud numbrid, et jõudaenamuseni.

Illustreerime kolme võimalikku väärtusipooldavat koalitsiooni, midavõiks moodustada, kui EPP, S&D ja ALDE heidaksid välja omaväärtustevastased parteid.

Kõige väiksema enamusega koalitsioon oleks Grand-Liberal koalitsioon,mis koosneks EPP-st, S&D-st ja ALDE-st. See annaks 404 Euroopa Parlamendiliiget, 28-liikmelise enamuse.

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.

Suuruselt järgmine koalitsioon oleks Super Grand koalitsioon EPP,S&D, Roheliste, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed/Põhjala Vasak-Rohelised(GUE/NGL). See annaks 406 Euroopa Parlamendi liiget, 30-liikmelise enamuse.

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.

Ja kõige suurem koalitsioon on Grand/Green Pluss koalitsioon EPP,S&D, Roheliste ja ALDE-ga. See annaks 471 Euroopa Parlamendi liiget, 95-liikmeliseenamuse.

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.

Kuidas mõjutab asju Brexit?

Meil ei ole veel täpseid arve selle kohta, kuidas näevad fraktsioonidvälja peale Ühendkuningriigi lahkumist, mida oodatakse oktoobri lõpus. Asi eiole vaid Suurbritannia Euroopa Parlamendi liikmete lahutamise tehtes. Sedaseetõttu, et osa ÜK 73-st kohast jaotatakse EL-i riikide vahel, et võttaarvesse rahvastiku suurenemist sellest alates, kui aastaid tagasi kohti EL-iliikmete vahel algselt jagati. Üldjoonest eeldame, et EPP ja EAPN-i suuruskasvab veidi, samas kui ALDE, S&D ja Greens-EFA langevad.

Valimiseelsete küsitluste andmete põhjal, mis hõlmasid alternatiivseidarvutusi Brexiti-järgsete parteide suurusest, tundub, et kolm koalitsiooni,mida kirjeldasime, võiksid endiselt toimida.

ÜK viivitatud lahkumine EL-ist võib lõppeda viivituse põhjustamisega EuroopaParlamendi töö alustamisel kahel põhjusel.

Esiteks võib see mõjutada uue komisjoni istungeid. Järgmise komisjoniliikmete valikuprotsessi osana peavad volinikud osalema Euroopa Parlamendistoimuvatel istungitel. Seejärel peab Euroopa Parlament hääletama, et kiitaheaks uus volinike kogu tervikuna. Kuna eeldatakse, et ÜK Euroopa Parlamendiliikmed lahkuvad järgmise paari kuu jooksul, võib Euroopa Parlament otsustadavolinike ärakuulamised edasi lükata. Vastasel juhul oleks ÜhendkuningriigiEuroopa Parlamendi liikmetel sõnaõigus komisjoni üle, mis aitab juhtida EL-i,kuhu ÜK valitsus ja selle Euroopa Parlamendi liikmed enam ei kuulu.

Teiseks võib sel olla mõju selle üle, kuidas jaotatakse fraktsioonidevahel ressursse ja võimu. Iga fraktsioon saab eelarve, õiguse teatudpositsioonidele Euroopa Parlamendi komisjonides, ja punkte, mis võimaldavadigal fraktsioonil teha ettepanekuid õigusaktide valdkonnas juhtrolli võtmiseks.Neid jaotatakse vastavalt fraktsiooni suurusele. Jällegi, kuna oodatakse ÜKlahkumist järgmise viie kuu jooksul, võib Euroopa Parlament otsustada oodata nendeprivileegide jaotamisega kuni Brexit on toimunud. Vastasel juhul peaks ta omaotsused uuesti üle vaatama ja muutma jaotusi peale seda kui ÜK lahkub.

Brexiti poolt pakutud võimalus

Nendel võimalikel viivitustel on ka potentsiaalne positiivne pool:Euroopa Parlamendi fraktsioonidel on koalitsioonileppes kokku leppimiseks rohkemaega kui tavaliselt. See võib näiteks EPP-le, S&D-le ja ALDE-le anda aegaühiselt nõustuda koos välja heitma oma väärtustevastased parteid enne, kuiEuroopa Parlament tööd alustab. Otsused näiteks Fidesz-i kuulumise kohtaEPP-sse ja Rumeenia SPD kuulumine S&D fraktsiooni pidid tehtama juba pärastvalimisi. Fraktsioonid võiksid muuta koalitsioonis osalemise tingimuseks selle,et väärtustevastased parteid heidetakse oma fraktsioonidest välja.