5 asja, mida EL võiks teha, et aidata ungarlastel oma demokraatiat taastada

Eriolukorra seadus, mis Ungaris vastu võeti on Orbáni järjekordne samm, et saada lahti demokraatiast ja õigusriigist. Siin on 5 asja, midad EL võiks selle vastu ette võtta ja aidata ungarlastel oma demokraatiat taastada. Vahendid on aga neid ei kasutata.

1. Piitsa kasutamine

Euroopa Komisjon on ELi reeglite ja väärtuste kaitsja ning võib algatada uurimisi nende ELi riikide vastu, kes neid rikuvad, viies need ELi kohtusse. Ta on juba seda võimu kasutanud, et käsitleda mõnesid seadusi, mida Orbán välja mõtles, et õiguste rühmade vastu hakata. Sellegipoolest ei jõudnud ta selleni, et ELi kohut ärgitada vastu võtma kiirekorralisi meetmeid, et vältida korvamatut kahju, ja otsustas mitte tegutseda teistel tõsiselt problemaatilistel teemadel, kaasa arvatud nii-nimetatud „erakoraline immigratsioonimaks“ –mis ei ole ei midagi muud kui ränk sõnavabaduse ja õiguste rühmade igapäevase töö piiramine. Nüüd tuleb tegutseda vapramalt, ja kiiresti.

Ungari eriolukorra seadus rikub ELi reegleid vähemalt kahel viisil, mis võimaldaks Euroopa Komisjonil ta vastu samme astuda.

Ajakirjanike ja aktivistide vangistamise oht hoiab Ungaris ja Ungari teemadel töötavaid meediakanaleid, ajakirjanikke ja aktiviste seal töötamisest eemal. See rikub siseturu reegleid, eelkõige õigust alustada ja tegutseda püsivalt või ajutiselt ükskõik millises ELi riigis (asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus). Kuna need meetmed langevad ELi seaduste alla, rikub eriolukorra seadus ka neid põhiõiguste harta sätteid, mis käsitlevad sõna- ja teabevabadust.

Orbáni ulatuslikud volitused võimaldaksid tal ka ELi õigusest riiklikul tasandil üle olla, rikkudes põhilist ELi õiguspõhimõtet, mille kohaselt tuleb ELi õigust riiklikest õigusaktidest kõrgemaks pidada. Takistades igasuguseid järelvalimisi määramata ajaks, võib seadus takistada ka kodanikke, kes kasutavad neile ELi õigusega antud põhiõigusi, näiteks õigust olla valitud ja valida ELi ja kohalikel valimistel.

2. Rahakraanide kinni keeramine

Orbán sõltub oma oligarhide rahastamisel suuresti ELi rahast. Raha peatamine teeks tal nende truuduse tagamise raskemaks. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lõpetada ELi rahastus riikidele, millel on tõsised probleemid õigusriigi säilitamisega. Valitsused Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Parlamendis peavad asja käsile võtma ja selle ettepaneku vastu võtma.

Senikaua võiks Euroopa Komisjon kasutada volitusi, mis tal juba olemas on ja peatada ELi struktuurifondid valitsustele, millel ei ole nõuetekohaseid tagatisi, mis tagaksid selle seaduspärase kulutamise. Teise võimalusena võiks komisjon rahavood peatada siira koostöö eeskirjade alusel. Ilmselge on, et Orbán on valmis aktiivselt vastu töötama ühele ELi põhieesmärgile, milleks on edendada selliseid ELi väärtusi nagu demokraatia, õigusriik ja inimõigused.

3. Kasvatada toetust demokraatia vastu rohujuure tasandil

Kuigi ülevalt alla suunatud poliitiline surve on oluline ja vajalik, ei ole demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi võimalik kaitsta, kui neil ei ole toetust ka rohujuure tasandil. Tulevane õiguste ja väärtuste programm võimaldaks Euroopa Liidul toetada õiguste ja demokraatia rühmasid, et harida ja mobiliseerida avalikkust ja hakata vastu rünnakutele demokraatia ja kodanikuvabaduste vastu. Kahjuks on Euroopa Komisjoni esitatud eelarve liiga väike, et anda õiguste ja demokraatia rühmadele vajalikku toetust. Selleks on vaja suuremat eelarvet, mis oleks rohkem kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt välja käidud 1,8 miljardi euro paketiga.

4. Suhtuda tõsiselt meediavabadusse

EL kordab sageli oma kohustust kaitsta meediavabadust ja pluralismi. Kuid järelevalvemeetodid ja ekspertarutelud, mida see kaldub eelistama, ei ole päästnud Ungari sõltumatut meediat Orbáni ränkadest meetmetest. On palju konkreetseid asju, mida EL võiks teha, mis võiks midagi muuta.

Euroopa Komisjon võiks koostada ranged ELi reeglid, et kaitsta sõltumatut meediat kuritahtlike kohtuasjade eest. ELi raha võiks anda sõltumatule meediale, et taastada pluralistlik, sõltumatu ja vaba meedia kogu ELis. Komisjon võiks kehtestada sanktsioonid valitsustele, mis püüavad kontrollida meediaväljaandeid, kasutades selleks ELi vaba turu konkurentsi reegleid.

5. Liikuda artikliga 7 järgmisele tasandile

Euroopa Liidu lepingu artikkel 7 võimaldab kehtestada ELi väärtusi rikkuvatele ELi riikidele tõsiseid poliitilisi ja majanduslikke sanktsioone. Pärast seda, kui Euroopa Komisjon näitas, et ei soovi seda teha, käivitas Euroopa Parlament Ungari vastu suunatud menetluse 2018. aasta septembris. Arutelud ELi nõukogus on aga veninud, jättes artikli 7 kasutuks. Euroopa Komisjon peaks võtma kindla seisukoha ja toetama Euroopa Parlamendi ettepanekut tõendipõhise analüüsiga, nagu tehti Poola puhul. Ja valitsused peaksid lõpetama rääkimise ja alustama hääletamist, et tuvastada sanktsioone, mis sunniksid Orbánit järele mõtlema. Kompromisside tegemine ei ole peatanud demokraatia hävitamist.

Aga kui EL laseb ka sel minna?

Ungari eriolukorra seadusega on paljugi valesti. Seadus võimaldab Orbánil dekreedi alusel valitseda ilma parlamendi järelevalveta ning meelevaldselt peatada teatud seadusi. Eriolukorral ei ole lõpukuupäeva ja valitsus võib seda ise tähtajatult pikendada. Seadus kehtestab ka uue kriminaalkuriteo, mis võimaldab valitsust kritiseerivaid ajakirjanikke ja aktiviste vangistada.

Ungari kodanikuõiguste rühmad reageerisid eriolukorra seadusele sügava murega. Koroonaviirus tõstatab ühiskonna jaoks palju väljakutseid, ja nagu juba selgitasime siin, on ainus viis pandeemia läbimiseks see, kui inimesed saavad kasutada oma õigusi ja nõuda valitsuselt parimaid valikuid ja avalike ressursside parimat kasutamist. Demokraatiat ja kodanikuvabadusi piirates eemaldab valitsus avalikkuselt need samad vahendid, mis võimaldavad tal nõuda pandeemia ajal tõhusaid lahendusi.

Võttes arvesse Orbáni järkjärgulist demokraatlike normide kaotamist oma võimul oldud 10 aasta jooksul, ei ole üllatav, et vaid paar päeva pärast drakoonliku seaduse heakskiitmist, jätkab Ungari valitsus juba autoritaarsete meetmetega, et veelgi enam alla suruda eriarvamusi ja inimõigusi piirata. Orbán on valmis uueks viimaste sõltumatu meedia riismete mahasurumiseks ja on teinud katseid võtta ära volitusi linnapeadelt – ainsatelt poliitilistelt positsioonidelt, mida opositsioon on suutnud võita peale seda kui Orbani partei riiklikud valimised ära mahkerdas. Orbán ei püüa isegi varjata seda, et ta kavatseb eriolukorra seadust kasutada vähemusgruppide vastu vaenu tekitamiseks – laual on eelnõu, mis muuhulgaks keelaks Ungaris trans-inimeste legaalse soo tunnustamise. Ja see on alles esimene nädal alates seaduse vastu võtmisest.

Kas lootust on?

Euroopa Nõukogu, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja OSCE on avalikult väljendanud tõsist muret Ungari eriolukorra seaduse pärast. Aga EL?

Euroopa Parlamendi president ja mõned EL liikmesriikide juhid on Ungarit kritiseerinud, sealhulgas Saksamaa Euroopa Minister. Saksamaa võtab ELi nõukogu eesistumise mõne kuu pärast üle. See muudab vähem tõenäoliseks selle, et näeme artikli 7 suhtes muutusi võrreldes teiste ELi eesistujariikidega, nagu Bulgaaria ja Horvaatia.

Teisest küljest, 16 valitsust, mis allkirjastasid ühise deklaratsiooni,millega väljendati muret „teatud“ eriolukorra meetmete üle, olid endiselt liiga hirmul, et Ungarit nimetada. Ja Orban tegi nalja nende hirmu üle, kirjutades hiljem Ungari eest deklaratsioonile alla. Seega ei ole artiklil 7 väga head väljavaated.

ELi komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni avaldus eriolukorra meetmete kohta oli suunatud ka Ungarile, kuid jällegi, ei juletud seda nimetada. Paneb mõtlema, kas see tähendab, et ELi õiguse ja õigusriigi volinikul Didier Reyndersil, kes ütles, et uurib Ungari eriolukorra seadust, tõepoolest on oma ülemuse toetus.

Kas poliitilised mängud nurjavad jällegi ELi jõupingutused? Orbán on endiselt Euroopa Rahvapartei (EPP), suurima fraktsiooni liige. Von der Leyen – aga ka endine komisjoni president Juncker – kuulub samuti sellesse fraktsiooni.

Ja kas Orbán võiks EPP-st lahkuda? Seal pulbitseb tõsine rahutus Kuid EPP ei taha kaotada kohti Euroopa Parlamendis. Võib-olla tuleks kõne alla kokkulepe EPP ja teiste suuremate fraktsioonide vahel Euroopa Parlamendis – et igaüks neist heidaks välja oma mädad õunad, mis tähendaks, et keegi ei jääks võitjaks. Aga seda oleks raske vahendada.

#InimõigusedKoroonaAjal