Raport mõistab hukka üksikvangistuse Itaalia vanglates

Peale kahe aasta jooksul 11 vangla külastamist ja intervjuusid 748 inimesega, on Itaalia riiklik kinni peetud või isikuvabaduse kaotanud inimeste õiguste tagaja Mauro Palma avaldanud oma raporti artikkel 41 bis vanglasüsteemi kohta Itaalias.

Vastavalt artiklile 41 bis, mis on 1986. aastal kehtestatud eriline kinnipidamiskord, on justiitsministril õigus erandjuhtudel tavapärased kinnipidamiseeskirjad peatada.

Selle vahendi eesmärk on vältida suhtlust kuritegelikesse organisatsioonidesse kuuluvate kinnipeetavate vahel, nii vanglates kui ka väljaspool olevate kurjategijatega. Kogemused näitavad siiski, et sedalaadi suhtlemine toimub iga päev ja mõnes mõttes vanglateenistus isegi eelistab seda vangide taasintegreerimisele kaasaaitamise vahendina.

Üksikvangistus suur probleem

Artiklis 41 bis sätestatud piiravate meetmete seas torkab üksikvangistus silma kui iseäranis rõhuv. Üksikvangistuses veedavad kinnipeetavad kogu oma aja üksikkambrites teiste kinnipeetavatega suhtlemata ja ainult kahetunnise individuaalse õuesviibimisega kinnipidamisasutuse politsei kontrolli all.

Mauro Palma on aga teatanud, et „tavapäraste vanglatingimuste peatamine ja sellest tulenev erimeetmete kohaldamine peab alati vastama põhiseadusega kehtestatud standarditele“. Oma raportis rõhutab ta, et erirežiimil on mitmeid tõsiseid probleeme, mille tulemuseks on vähene austus kinnipeetavate ümberkasvatamise põhimõtte vastu.

Kõige olulisemad probleemid on korduv erirežiimi pikendamine, mis võib toimuda automaatselt (otsuseid pikendamise kohta tuleks teha vaid peale põhjalikku uurimist ja ainult siis, kui seda vajalikuks peetakse) ja kinnipeetavate paigutamine piiratud aladesse erisektsioonides, mida võiks pidada „eri 41 bisiks“. Need sektsioonid on eraldatud teistest vangla osadest ja need on mõeldud kuritegelike organisatsioonide juhtivate isikute kinnipidamiseks. Praegu on 14 sellist ala seitsmes institutsioonis, kus hoitakse praegu kinni 51 inimest.

Lisaks on Palma mõistnud hukka halvad tingimused, milles osasid sektsioone hoitakse. Näiteks on Cuneo vanglas lisatud akendele lisavarbaid, et vähendada kinnipeetavate vahelist suhtlust. Selle teo tegelik mõju on aga olnud valguse ja õhu vähenemine, mis aknast läbi pääseb.

Palmat ähvardatakse, kuid institutsioonid väljendavad temaga solidaarsust

Peale raporti avaldamist saadeti Palmale solvanguid ja ähvardusi. Nende hulka kuuluvad vihjed, et ta töötab maffia heaks ja surmaähvardused tema perekonnale, mis ilmusid Justice and Security Society Penitentiary Facebooki lehele postitatud artikli all, kus algne aruanne postitati.

Neid kommentaare ei eemaldata Sappest (kinnipidamisasutuse agentide sündikaadist) enne, kui Palma kaebuse esitab.

Mitmed institutsioonid on väljendanud solidaarsust Palmaga, kes kooskõlas põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu ja Strasbourgi kohtuga, on juhtinud tähelepanu sellele, et 41 bis režiimi ainus eesmärk peaks olema ära hoida suhtlust välismaailmaga ega tohiks põhjustada täiendavaid kannatusi kinnipeetavatele, keda juba karistatakse.

Karistus ei peaks tähendama kättemaksu, vaid peaks aitama kinnipeetavatel end rehabiliteerida ja ühiskonda taasintegreeruda.