Vaše víra, Vaše věc: HCLU spouští kampaň týkající se maďarského církevního zákona

Plánovaná změna zákona nezajišťuje nápravu porušování lidských práv, které bylo identifikováno Maďarským Ústavním soudem a ESLP.

by Hungarian Civil Liberties Union
Mnoho církví v Maďarsku bylo svévolně zbaveno svého právního postavení na základě církevního zákona z roku 2012. Devět z těchto církví podalo stížnost s odvoláním na svobodu vyznání k Evropskému soudu pro lidská práva.
Soud rozhodl v jejich prospěchv jejich prospěch v dubnu 2014 a potvrdil tento rozsudek v září 2014, když odmítl odvolání vlády.
Vláda pak musela změnit zákon, aby byl v souladu s národními i evropskými zákony, ale změna navržená Orbánovou vláda nedosáhne tohoto cíle.

Ve vztahu k maďarskému církevnímu zákonu, spustila Maďarská unie občanských svobod webové stránky s peticí určenou jako varování: Připravovaná novela zákona nenapraví porušování lidských práv, které bylo zjištěno jak maďarským Ústavním soudem, tak Evropským soudem pro lidská práva.

Po posouzení vládního návrhu novely zákona, má organizace stále za to, že porušuje vnitrostátní právo a právo EÚ několika způsoby:

  • zachovává svévolnou definici náboženství a náboženských aktivit;
  • neoprávněně diskriminuje mezi církvemi ve smyslu právního statutu;
  • zajišťuje neoprávněně rozšířená privilegia některých církví, a to nejen u ne-náboženské komunity, ale také v porovnání s ostatními církvemi, v oblasti veřejné podpory náboženského života a financování činností ve veřejném zájmu;
  • neposkytne dostatečné opravné prostředky církvím, že když vstoupí zákon v platnost, nebudou zbaveny svého právního postavení jako církev;
  • my, Maďaři, požadujeme občanské a náboženské rovnosti před zákonem od roku 1848 - viz čtvrtý bod 12 bodů maďarských revolucionářů z roku 1848 - ale teď jsme od toho dál, než jsme byli v době přechodu v roce 1989;
  • církevní zákon, s účinností od roku 2012, poskytuje širokou škálu privilegií a výhod pro církve sponzorované vládou, zatímco zbavuje stovky existujících církví jejich právní postavení;
  • církevní zákon, který vstoupil v platnost, jak definoval Evropský soud pro lidská práva ve svém rozsudku z roku 2014, není v souladu s požadavkem ideologické neutrality státu a náboženské rovnosti před zákonem, a jeho prvky, odděleně ani společně, nejsou v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a porušují svobodu sdružování ve světle svobody svědomí a náboženského vyznání, a tato zjištění představují závazek státu k náhradě škody;
  • tento pozměňující návrh připravený vládou by neobnovil právní postavení církví, které utrpěly újmu nebo by nenapravil nerovnosti mezi uznanými církvemi a náboženskými společnostmi; naopak, nerovnosti by zhoršil stanovením tři rozdílných statutů církví, a byl by zachován svévolný závazek státu vůči některým přeferovaným církvím;
  • Evropský parlament zamítl tento pozměňovací návrh v prosinci 2015.

Maďarská unie občanských svobod trvá na nezbytnosti zákona, který je založen v nejvyšší možné míře na svobodě svědomí, sebedefinici komunit, právní rovnosti církví, neutralitě státu, oddělení státu a církve, a neutrálním financování.

Tyto zásady by měly být prováděny v souladu se základními principy moderní konstituční demokracie. Cílem naší kampaně je zvýšit pozornost národní a mezinárodní veřejnosti v těchto otázkách.

Ústředním prvkem naší kampaně je petice, kterou chceme získat co největší podporu pro naši kampaň.