Tech & Rights

Diskuze o autorských právech potřebuje více transparentnosti

Evropská komise by měla být plně transparentní, protože vytváří pokyny pro provádění nové směrnice o autorských právech, která by měla zahrnovat záruky základních práv.

by Eva Simon

Liberties a více než 40 organizací hájících základní a digitální práva, znalostní komunita a organizace uživatelů, zaslaly Evropské komisi dne 14. ledna 2020 otevřený dopis. V průběhu dialogů se zúčastněnými stranami jsme požádali o větší transparentnost ohledně uplatňování článku 17 směrnice o autorských právech.

Článek 17 směrnice o autorských právech (dříve článek 13) upravuje nový režim odpovědnosti u online platforem, nahrávacích filtrů a dohod mezi vlastníky autorských práv a online platforem. Článek 17 rovněž ukládá Evropské komisi organizovat dialogy zúčastněných stran s cílem projednat osvědčené postupy spolupráce mezi online platformami a držiteli autorských práv. Tyto pokyny vypracovány Komisí by měly napomáhat vnitrostátním prováděcím postupům a zajistit jednotné uplatňování směrnice. Cílem těchto pokynů by mělo být zavedení osvědčených postupů pro spolupráci mezi platformami, nositeli práv a uživateli při vypracovávání náležitých záruk pro základní práva, jako je svoboda projevu a soukromí. Součástí diskuse je rovněž vyvážení základních práv a používání výjimek a omezení ochrany autorských práv.

Otevřený dopis vyzývá Komisi, aby v duchu lepší právní úpravy a transparentnosti sdílela návrh pokynů s účastníky dialogů se zúčastněnými stranami a širokou veřejností. Účelem konzultace by mělo být získání zpětné vazby o tom, zda lze pokyny dále vylepšit, a zajistit, aby tyto pokyny pomohly vnitrostátním prováděcím procesům v souladu s Listinou základních práv.

Požádali jsme proto Komisi, aby zajistila, že tyto pokyny by neměly být posledním krokem dialogu, ale součástí diskuse.

Okolnosti

Komise již uspořádala čtyři dialogy se stakeholdery, kterých byly přítomny online platformy, nositelé práv, organizace uživatelů, organizace hájící základní práva a organizace hájící digitální práva, jakož i zástupci členských států EU. Dialogy zúčastněných stran jsou streamovány Komisí prostřednictvím internetu. Další schůze se budou konat 16. ledna a 10. února 2020.

Během těchto setkání Liberties zdůrazňovala, že je třeba do pokynů implementovat záruky základních práv. Písemnou formu našich komentářů během schůzek si můžete přečíst zde, zde a zde. V sázce je svoboda projevu a soukromí uživatelů. Zásadní otázka zůstává stejná: jak se vyhnout povinným nahrávacím filtrům a zaručit právo uživatelů svobodně vyjádřit svůj názor. Zde si můžete přečíst naše projevy během diskuzí zúčastněných stran.

Členské státy mají na implementaci směrnice o autorských právech méně než 18 měsíců.

digitální práva , implementace , autorská práva