Odpovědi Komise na společný dopis maďarských nevládních organizací a Liberties o Maďarsku

Maďarské nevládní organizace a Liberties nedávno požádaly Komisi, aby přijala tři opatření k ochraně právního státu a svobody nevládních organizací v Maďarsku a v celé EU. Zde je naše hodnocení odpovědi Komise.
Minulý týden dostala Liberties odpověď Evropské komise na dopis, který jsme spolu s Maďarskou unií pro občanské svobody a Maďarským helsinským výborem napsali Fransu Timmermansovi, prvnímu místopředsedovi Evropské komise. Náš dopis najdete zde. V dopise jsme vyzvali Komisi, aby učinila tři věci.
  • Zaprvé zahájit soudní řízení proti maďarské vládě v souvislosti s se zákonem proti NNO přijatým v červnu.
  • Za druhé, aktivovat svůj "rámec právního státu" ve vztahu k Maďarsku. Jedná se o postup, který Komisi umožňuje vyšetřovat, zda vláda rozebírá instituce a zákony, které chrání právní stát, a doporučit této vládě, jak správně tento stav napravit.
  • Za třetí, podniknout řadu kroků k lepší ochraně nevládních organizací, které prosazují základní hodnoty EU v oblasti demokracie, základních práv a právního státu. Kroky, o něž jsme žádali, zahrnují: jmenování orgánu nebo osoby v rámci Komise, která by sledovala útoky proti nevládním organizacím v EU a komunikovala s vládami odpovědnými za tyto akce; a zlepšení způsobu, jakým Komise poskytuje finanční prostředky nevládním organizacím v rámci EU tak, aby odpovídal způsobu financování nevládních organizací mimo EU.

Krátce poté, co jsme poslali náš dopis, Komise skutečně zahájila soudní řízení proti Maďarsku v souvislosti se zákonem proti NNO. Ve své odpovědi na náš dopis však Komise uvedla, že nebude aktivovat rámec právního státu ani vyvíjet nová opatření na podporu nevládních organizací v EU.

Pokud jde o odmítnutí Komise aktivovat rámec právního státu vůči Maďarsku, řekla Stefánia Kapronczayová, výkonná ředitelka Maďarské unie občanských svobod:

"Komise podceňuje závažnost situace. V dopise Komise se uvádí, že rámec může být aktivován pouze tehdy, když vnitrostátní mechanismy, které zajišťují právní stát, jako je maďarský Ústavní soud, nejsou schopny účinně chránit právní stát. Podle názoru Komise Ústavní soud je stále schopen tuto funkci vykonávat. Realita je, že maďarský Ústavní soud již není nezávislým orgánem. Lavice je naplněna politickými jmenovateli a vydává rozhodnutí, která pravidelně slouží vládě, namísto zajištění právního státu a základních práv. Vedle toho byla také pravomoc Soudu přezkoumat zákonnost zákonů silně omezena."

Ve stejné věci uvedla Márta Pardavi, spolupředsedkyně Maďarského helsinského výboru:

"Uvítali jsme rozhodnutí Komise zahájit řízení o porušení právních předpisů ve vztahu k zákonu proti nevládním organizacím, který byl přijat v červnu. Z minulých příkladů však vyplývá, že předcházející řízení o porušení právních předpisů, a to i ty, které vyústily v rozhodnutí Lucemburského soudu proti vládě, nebyly schopny zvrátit škodu způsobenou v oblasti ochrany lidských práv a právního státu v Maďarsku. Maďarská vláda neprovedla správně tyto předchozí rozsudky ESD tím, že přijala pouze minimum nezbytných kroků, aby zabránila dalšímu jednání Komise. S přihlédnutím k této skutečnosti by měla Komise aktivovat svůj rámec právního státu. To by mohlo umožnit EU přijmout holistický postup, který bude schopen účinně řešit kumulativní dopad mnoha demokratických a právních režimů na mnohé negativní reformy, ke kterým došlo v Maďarsku od roku 2010."

Liberties by rovněž ráda zdůraznila, že v celé EU dochází k růstu praktik, které omezují činnost nevládních organizací podporujících demokracii, právní stát a základní práva. Patří mezi ně očerňující kampaně, snížení finančních prostředků, nadměrná regulace a vyloučení nevládních organizací z procesu tvorby právních předpisů a politik.

Článek publikovaný organizací Liberties s přehledem těchto problémů si můžete přečíst zde. Jak je vysvětleno v našem výzkumu, způsob, jakým Komise v současné době financuje nevládní organizace na národní úrovni, je potenciálně kontraproduktivní a považuje je spíše za subdodavatele než za základní pilíř demokracie, stejně jako svobodný tisk a nezávislé soudy. Má-li EU ochránit své základní hodnoty, musí začít podporovat nevládní organizace, které je pomáhají bránit, stejně jako v zemích mimo Unii.

Přečtěte si odpověď Komise na náš dopis v plném znění.