OSN uštědřilo Španělsku těžkou ránu kvůli lidským právům

Rada OSN pro lidská práva ve své nové zprávě ostře kritizuje nedávná opatření přijatá španělskou vládou. Závěry odrážejí mnohé z obav vyjádřených Rights International Spain.

Rada Organizace spojených národů pro lidská práva, která odpovídá za zajištění toho, aby státy dodržovaly a správně prováděly Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, zveřejnila 23. července svou závěrečnou zprávu o Španělsku po podrobení země pravidelnému hodnocení.

Zpráva Rady z velké části odráží obavy a doporučení ze stínové zprávy vydané organizací Rights International Spain. Ta klade zvláštní důraz na hrozbu pro lidská práva, kterou představuje řada opatření současné vlády.

Závažné selhání plnění mezinárodních závazků v oblasti lidských práv ve Španělsku

Rada zahájila svou závěrečnou zprávu upozorněním na celkové selhání Španělska při reagování na rozhodnutí, které učinila Rada v jednotlivých případech porušování lidských práv. Vyjadřuje politování nad "absenci specifických postupů, které mají provádět rozhodnutí této Rady."

Roubíkové zákony

Rada se připojuje k mnoho jiným mezinárodním hlasům odsuzujícím zákon o občanské bezpečnosti a nedávné reformy v trestním zákoníku. Ostře kritizuje tento zákon a jeho "odrazující účinek [...] od svobody projevu, sdružování a pokojného shromažďování", stejně jako legalizaci souhrnných stěhování migrantů z Ceuty a Melilly.

Nadměrné použití síly ze strany policie a beztrestnost policistů

Rada také dává na vědomí nadměrné použití síly důstojníků bezpečnostních sil, a to jak v rámci občanských protestů, tak hraničních kontrol. Vyjadřuje znepokojení nad beztrestností policie za tyto aktivity; těmto důstojníkům je obvykle odpuštěno.

Využití izolace

Rada opět zpochybňuje zákon Španělska, který opravňuje držení v izolaci po dobu až 13 dní. Ostatní organizace, včetně Evropského soudu pro lidská práva, podobně kritizovaly tuto praxi. Evropská rada konkrétně vyjadřuje lítost, že vláda nevyužila reformy trestního soudnictví, která v současné době probíhá, na vymýcení této praxe.

Potřeba řešit zločiny minulosti

Rada vyčítá Španělsku prosazování zákona o amnestii z roku 1977, protože tento zákon "brání vyšetřování případů porušování lidských práv z minulosti, konkrétně zločinů mučení, mizení osob a hromadných poprav." Rada rovněž vyjadřuje politování nad pokračující překážku šetření zločinů, které se odehrály během občanské války a frankistického režimu, jakož i poskytnutí odškodnění obětem.

Rasová a etnická diskriminace

Rada kritizuje nedostatek vhodných politik na boj proti rasové a etnické diskriminaci. Specificky odkazuje na nedostatek aktivit pro odstranění rasové a etnické diskriminace (říká, že by na to mělo být věnováno více prostředků, a měla by být zajištěna větší autonomie), a etnické profilování ze strany policie.

Překážky v přístupu k potratům pro mladé ženy

Ve své zprávě, Rada vyjadřuje obavy ohledně právního předpisu navrženého touto vládou, který by vyžadoval pro přístup dívek mezi 16 a 18 lety k potratům souhlas rodičů. Rada požaduje od Španělska, aby "právní překážky nenutily ženy využít ilegálních potratů, což by ohrozilo jejich zdraví a životy."

Zákon o soukromých bezpečnostních službách

Bezpečnostní zákon, který byl schválen v loňském roce, také figuruje mezi obavami zmíněnými Radou. Rada kritizuje široké pravomoci, které mají soukromí agenti, a skutečnost, že tyto osoby nedostávají odpovídající školení v oblasti lidských práv, a také fakt, že neexistují žádné nezávislé mechanismy kontroly nebo podávání zpráv o jejich činnosti.

Cizinecká internační střediska

Rada se připojuje k mnoha dalším hlasům kritizujícím španělskou státní politiku preventivní internace migrantů s nerovným administrativním zařazením. Informuje o lehkosti, s níž stát zbavuje svobody osoby, které nespáchaly žádný trestný čin, a o zneužitích, které se dějí v internačních střediscích, a o hrozných podmínkách v samotných centrách.

Doporučení v souladu s Rights International Spain

Občanské společnosti měly možnost přispět k procesu přezkumu prováděného Radou pro lidská práva. V této souvislosti Rights International Spain předložila svůj příspěvek k 6. pravidelného přezkumu Španělska, podrobně popisující své znepokojení z ohrožení lidských práv v zemi.