Případ diskriminace gayů přináší Itálii větší odsouzení

Tím, že odmítla udělit povolení k pobytu cizinci z páru stejného pohlaví, porušila Itálie několik článků Evropské úmluvy o lidských právech, a stát nyní musí zaplatit 38.000 EUR jako kompenzaci.
Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl, že Itálie se dopustila diskriminace homosexuálního páru tím, že jednomu neudělila povolení k pobytu z rodinných důvodů.
V důsledku tohoto porušení Evropské úmluvy o lidských právech musí Itálie zaplatit žadatelům odškodnění.

Žadatelé, Roberto Taddeucci a Douglas McCall - italský a novozélandský státní příslušník. Homosexuální pár, který se rozhodl usadit v Itálii. McCall požádal o povolení k pobytu z rodinných důvodů, které mu bylo uděleno ve Florencii okresního civilním soudem.

Rozhodnutí bylo odvoláno ministrem vnitra. Florentský odvolací soud rozhodl ve prospěch ministerského odvolání a rozhodl, že úřady Nového Zélandu přiznaly Taddeuccimu a McCallovi status "nesezdaných partnerů" a tedy nikoliv "členů stejné rodiny." Odvolací soud rozhodl, že novozélandská legislativa je neslučitelná s italskou, protože považuje páry stejného pohlaví za partnery, a že zákon by mohl být interpretován tak, že uděluje statut rodinných příslušníků takovým osobám s ohledem na jejich vydávání povolení k pobytu.

Taddeucci a McCall pak podali své odvolání. Italský kasační soud zamítl jejich tvrzení s tím, že právní pojem "rodinný příslušník" zahrnuje pouze manžele, děti do věku plnoletosti, děti závislé na dospělé osobě a závislé příbuzné.

Porušení článků 8 a 14

Šesti hlasy proti jednomu, ESLP rozhodl, že pár utrpěl neoprávněnou diskriminaci, když italské orgány odmítly povolení k pobytu z rodinných důvodů. Itálie porušila jak Článek 14 (zákaz diskriminace) a Článek 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života) Evropské úmluvy o lidských právech.

V rámci kompenzace nyní musí Itálie zaplatit žalujícím 20 tisíc eur jako náhradu škody a 18 tisíc eur na soudní náklady a výlohy.

Evropský soud pro lidská práva

"Tradiční rodina"

Soud rozhodl, že zacházení s páry stejného pohlaví odlišně od párů opačného pohlaví za účelem udělení povolení k pobytu z rodinných důvodů je porušením práva na svobodu nebýt diskriminován na základě sexuální orientace.

Homosexuální pár by neměl být chápán jako srovnatelný s nesezdaným heterosexuálním párem, protože to vylučuje možnost se dále ženit či vdávat. Vzhledem k tomu, že nelze získat žádnou jinou formu právního uznání jejich postavení v Itálii, nemohli být klasifikováni jako "manželé" podle vnitrostátních právních předpisů.

Z tohoto důvodu soud odmítl argument Italského státu, že oprávněně zamítnul žádost o povolení k pobytu, protože pár nepředstavoval "tradiční rodinu." Restriktivní výklad pojmu rodinného příslušníka byl překážkou pro páry stejného pohlaví a v tomto případě porušil jejich práva.