Nizozemský senát příliš nevěří Elektronickým zdravotním knížkám

Nizozemský senát má tolik připomínek k legislativnímu návrhu o elektronických zdravotních záznamech, že není příliš pravděpodobné, že by je schválil.

Nizozemská ministryně zdravotnictví Edith Schippers (z Liberální strany) se nestačila vyrovnat se všemi otázkami nizozemského Senátu o legislativním návrhu elektronických zdravotních knížek. Nyní se o to bude muset pokusit v novém Senátu.

Samotný legislativní proces vedl již od samotného začátku k mnoha otázkám. Proto Senát zorganizoval na 13. dubna zvláštní slyšení expertů v oboru. Legislativní návrh vytváří rámec pro všechny elektronické zdravotní záznamy (EPD) a také právní rámec pro celonárodní EPD, s názvem LSP. Téměř všichni odborníci na slyšení návrhy silně kritizovali.

Následkem slyšení se Senát připojil ke kritice legislativního návrhu. Liberální strana říká, že návrh nijak nezlepšuje ochranu soukromí pacientů. Liberální strana, Socialisté a Zelení si s odborníky notují v názoru, že části návrhu jsou dokonce nerealizovatelné. Strana práce je přesvědčena, že „legislativní návrh pacientům nabízí pouze nevýhody a žádné výhody“. Expertní slyšení v Socialistické straně „ještě prohloubilo skepsi ohledně užitečnosti, potřebě a proveditelnosti návrhu“.

Strana práce, Socialisté a Zelení, stejně jako Liberální demokraté, požadují vytvoření komise zkoumající alternativní systém výměny dat. Pokud se podaří najít alternativní systém pro LSP, bude možno vypustit onu „neproveditelnou“ část legislativního návrhu. Všeobecní lékaři také podporují vytvoření alternativy.

Specifikovaný souhlas

Důležitou součástí legislativního návrhu je zavedení nového způsobu, jakým pacienti dávají svůj souhlas. V současnosti pacient dává svůj souhlas s přístupem konkrétního zdravotnického zařízení k jeho zdravotním záznamům. Legislativní návrh však zavádí takzvaný „specifikovaný souhlas“, který by okamžitě dovolil přístup k záznamům celému jednomu typu zdravotnických zařízení najednou.

To má být nezbytné, neboť LSP nebylo vytvořeno k tomu, aby dokázalo zpracovávat současný způsob udělování pacientova svolení. LSP nemůže fungovat se současnými zákony o lékařském tajemství a ochraně soukromí. Protože v budoucnosti budou dostávat pacientův souhlas celé kategorie zdravotnických zařízení najednou, nová definice specifikovaného souhlasu v konečném důsledku znamená oslabení ochrany soukromí.

Podle odborníků je nová definice nepraktická, vytváří přílišnou administrativní zátěž a zdravotní systémy na ni nejsou uzpůsobeny. Samotná LSP se bude muset nové definici přizpůsobit. Spolu s odborníky považují Liberální strana, Socialistická strana a Strana zelených novou definici za neuveditelnou do praxe. Podle Socialistické strany shledali odborníci legislativní návrh „tak nejasným, nepochopitelným a komplikovaným, že těžko může posloužit pacientovi […] a v několika klíčových bodech není ani realizovatelný.

Vzhledem k tomu, že je to ústřední část celého legislativního návrhu, Strana zelených se nyní ministryně dotazuje, „zda je kvůli tomu návrh neproveditelný jako celek“. Liberální demokraté požadují, aby se ministryně obrátila zpět na nizozemskou Státní radu (odborníků jmenovaných králem, kterou vláda musí konzultovat kdykoli předkládá legislativní návrh parlamentu; pozn. přek.) pro radu ohledně specifikovaného souhlasu.

Alternativní systém

Mnoho parlamentních skupin nyní zpochybňuje, zda LSP bylo tou správnou cestou. Strana zelených požaduje po ministryni vysvětlení, zda celonárodní zdravotní záznam je „proporčně nutný k zajištění potřebné výměny dat“. Strana přitom poukazuje na výrok nizozemského Úřadu pro ochranu informací o tom, že „mnoho poskytovatelů zdravotní péče nedosahuje potřebných standardů ve správě a zabezpečení dat“.

Liberální demokraty zase zajímá velikost problému, který má LSP vyřešit. Během senátních slyšení podporovali všeobecní lékaři alternativní systém, který je již nyní v souladu se současnými zákony o lékařském tajemství a ochraně soukromí. Jak Zelení tak Liberální demokraté chtějí vědět, jestli by tato alternativa nestačila.

Strana práce a Socialistická strana chtějí takovou alternativu, kdy by pacienti měli pod plnou kontrolou vlastní zdravotnická data. Občané by tak museli obdržet osobní zdravotní záznam, pokud by o něj stáli.

V roce 2011 Senát neodsouhlasil LSP mezi jiným proto, že ochrana soukromí nebyla dostatečná. Ministryně Schippers měla tehdy na starosti soukromé znovuzavedení systému národního elektronického zdravotního záznamu.

Velká většina v Poslanecké sněmovně

Ve světle vážných připomínek v Senátu je překvapivé, s jakou většinou Poslanecká sněmovna schválila tento legislativní návrh 1. července 2014. V rámci debaty se v ní tehdy také diskutovalo o dávání svolení k přístupu ke zdravotním záznamům. Na návrh Křesťanských demokratů se tehdy do legislativního návrhu dostal právě „specifikovaný souhlas“.

Zákazy pro zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny se nemohou účastnit elektronické výměny dat. Nemají ani přístup k vyměňovaným zdravotním datům. Nad tímto režimem bdí Nizozemský zdravotní úřad. Pokud správci datového systému pojmou podezření, že pojišťovna si sama sobě dala svolení k přístupu do EPD, mají povinnost to okamžitě ohlásit Zdravotnímu úřadu.

Pojišťovny mohou dostat velké pokuty pokud si takto „dají samy sobě svolení“ k přístupu do systému elektronické výměny dat. Nejvyšší pokuta za jeden prohřešek je 500 tisíc eur nebo 10 procent obratu pojišťovny (podle toho, která částka je vyšší). Proti hříšníkům může být také zahájeno trestní řízení. Pojištěnci, kteří padli za oběť, mají právo okamžitě zrušit své pojištění. Liberální demokraté se v Senátu dotazují, jak to souvisí s dalším legislativním návrhem ministryně Schippers, který by pojišťovnám zjednodušil přístup k zdravotním záznamům kvůli kontrole faktur.

Na návrh Socialistické strany, zdravotnická zařízení nesmějí používat finanční pobídky, aby přiměla pacienty k účasti v EPD. V současné době jsou takové finanční pobídky součástí znovuvzkřísení nepodařeného LSP, aby se více pacientů přihlásilo do systému. Liberální strana, Strana práce a Křesťanští demokraté v Senátu chtějí od ministryně vědět, zda zdravotní pojišťovny ve skutečnosti nutí lidi, aby se připojili LSP, a jak tomu bude ministryně bránit.

Barometer soukromí

Hnutí za občanská práva Vrijbit a spolek na ochranu soukromí Privacy Barometer napsali dopis Poslanecké sněmovně ohledně postupu legislativního návrhu a zavedení nového národního systému zdravotních záznamů. Socialistická strana postoupila tento dopis v plném znění Poslanecké sněmovně v podobě parlamentní interpelace.

Příspěvek: Privacy Barometer