Německo zpřísňuje azylové zákony - Část I.

V Německu platí od konce října nové azylové zákony. Nová pravidla by měla pomoci urychlit azylové procesy, stále však přetrvávají závažné problémy v oblasti lidských práv, včetně přelidnění v dočasných táborech.
První část tohoto seriálu se zaměřuje na to, jak jsou ubytováváni žadatelé o azyl, kteří právě přijeli do Německa. Podle nového zákona se bude jejich pobyt v základních přijímacích střediscích prodlužovat. Toto rozhodnutí bylo vystaveno silné kritice ze strany občansko-společenských organizací.

Nová právní situace

V raných fázích svých řízení jsou žadatelé o azyl povinni setrvat v takzvaných základních přijímacích střediscích. Často jsou to oplocené plochy, na kterých se nachází policie, lékaři, jídelny a noclehárny pro mnoho lidí. Podle nového zákona má být doba, po kterou žadatelé o azyl musí v těchto střediscích pobývat prodloužena na tři až šest měsíců.

Teprve po uplynutí této doby budou rozděleny do komunit po celé zemi. V důsledku tohoto prodloužení se ruší i zmírnění zákazu pracovat, které bylo zavedeno letos v létě. Dokud zůstávají žadatelé o azyl v primárních přijímacích střediscích, nejsou oprávněni k výkonu práce.

Jak uvedla federální vláda, cílem je zrychlení řízení. To by umožnilo nové nařízení, protože by úřadům zjednodušilo kontakt s žadateli o azyl v těchto zařízeních.

Z hlediska lidských práv

Zatímco rychlejší řízení jsou důležitá, jsou jen stěží dosažitelná prostřednictvím opatření, které nový zákon navrhovuje, tvrdí sdružení vědců. Nové předpisy navíc vyvolávají problémy, týkající se základních a lidských práv.

Nejnaléhavější problém je určitě celkový nedostatek ubytovacích kapacit. To vede k přeplněným nebo improvizovaným přístřeškům, které nedostačují ani základním normám v oblasti lidských práv. Prodloužený pobyt nyní vystaví žadatele o azyl těmto podmínkám po ještě delší dobu.

Komisař pro lidská práva Rady Evropy, Nils Muižnieks doporučil, aby Německo zavedlo pro celou zemi základní standardy provozu přijímacích středisek. Podle něj to je jediný způsob, jak zajistit, že podmínky v celé zemibudou v souladu s normami v oblasti lidských práv. Dva příklady, proč je to důležité:

  • Děti mají právo na vzdělání: To stanovuje článek 13 Mezinárodní úmluvy o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR). Při ubytování to znamená,že dětem musí být umožnět přístup ke vzdělávání, například školy musí být dosažitelné v přiměřené době, jinak musí být vytvořeny v blízkosti center nová vzdělávací zařízení.
  • Ženy mají právo na ochranu před pohlavně motivovaným násilím: V rámci ubytovávání to například znamená, že musí vznitknout opatření, která ochrání ženy před napadením nebo sexuálním obtěžováním.

Lidská práva jsou práva

Německo se zavázalo respektovat a chránit základní a lidská práva. Jestliže jsou porušována tato práva v Německu, mají dotčené osoby právní nároky. V této záležitosti jsou v Německu velmi důležité role základních práv a Ústavy.

Kromě uvedených úrovní existují i jiné závazky v oblasti lidských práv, která je nutno vzít v úvahu při výkladu německých zákonů a dokonce i Ústavy. Jedná se například o Evropskou úmluvu o lidských právech a další úmluvy na úrovni Organizace spojených národů (Úmluva OSN o právech dítěte, ICESCR atd.)

To bude mít význam ve všech aspektech azylového zákona. Podle nových zpráv už německé ministerstvo vnitra plánuje změnu zákona tak, aby ještě více oslaboval právo na azyl. Nejdůležitější otázkou bude, zda a jak Německo bude dodržovat své závazky v oblasti lidských práv a základních svobod.