Jak můžete bránit práva, za které naši předkové bojovali a umírali?

Chráňte svá práva tím, že požádáte své politiky o podporu našich doporučení.
Strašné zacházení s lidmi během druhé světové války šokovalo naše vlády natolik, že vytvořily lidská práva jako základní standardy ochrany.

Ale některé vlády se snaží oslabit ochranu, která umožnila nové generaci Evropanů mír, prosperitu a svobodu. Právní stát, demokracie a lidská práva jsou čím dál více v ohrožení, nejprve v Maďarsku, pak ve Španělsku a nyní v Polsku. I přesto, že vlády zemí EÚ přislíbily respektovat tyto hodnoty, Evropská unie má omezené pravomoci k jejich ochraně.

Evropská komise vytvořila "rámec" právního státu, který jí umožňuje, aby prošetřila a poskytla doporuče vládě, která má vážné problémy. Komise však nepoužívá své pravomoci důsledně. I přesto, že se několik zemí dopouští závažných porušení práv, tento postup byl použit pouze jednou.

Zdravotní prohlídky

Aby se ujistil, že se všemi zeměmi EÚ se zachází stejným způsobem a aby se zabránilo rozšiřování porušování práv, Evropský parlament požaduje, aby Unie pravidelně kontrolovala všechny země EÚ. V létě 2016 se od Evropského parlamentu očekává, že přijme usnesení, v němž požádá Evropskou komisi o vytvoření mechanismu, který bude jednou za několik let přezkoumávat zdraví právního státu, demokracie a základních práv v jednotlivých zemích EÚ .

Bohužel, Komise - instituce EÚ, která má pravomoc navrhovat nové zákony - řekla několikrát Evropskému parlamentu, že nepodporuje tuto myšlenku. Partneři European Liberties Platform udělali řadu doporučení, která stanovují, jak by mohl Evropský parlament prosazovat a chránit základní hodnoty EÚ pomocí svých vlastních pravomocí, aniž by bylo nutné, aby Komise navrhla právní předpisy.

Evropský parlament by měl:

  • Použít pravomoci, které má k dispozici podle Protokolu 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a jejího vlastního Jednacího řádu a vytvořit dialog o parlamentním právu jako mechanismu pro zajištění základních hodnot EÚ.
  • V rámci dialogu by se měl Výbor EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) individuálně setkat se svým protějšími výbory z 28 národních parlamentů ve více než dvouletém cyklu. Diskuse by měla být založena na syntéze poznatků a doporučení stávajících monitorovacích mechanismů (OSN, Rada Evropy, Agentura EÚ pro základní práva), jakož i příslušných doplňujících informací od občanské společnosti.
  • V průběhu tohoto dialogu, by se měl Výbor LIBE zabývat doporučeními svých národních výborů. LIBE má protější výbor v každém členském státě, který by se měl zavázat umístit část doporučení na pořad jednání svého vnitrostátního parlamentu k diskusi a podat zprávu výboru LIBE o dosaženém pokroku na svém příštím dialogu, o dva roky později.
  • V průběhu tohoto dialogu by měly být národní parlamenty také schopny učinit doporučení výboru LIBE o tom, jak zlepšit výkon vlastních práv EÚ.
  • Když výbor LIBE identifikuje problémy, společně s členskými státy by se měl na ně zaměřit prostřednictvím: a) zprávy z vlastního podnětu; b) řízení financování ze strany EÚ a technické pomoci při řešení těchto otázek; c) upřednostňovat vývoj základních ukazatelů práv týkající se těchto témat.

Přečtěte si celou studii, "jak může Evropský parlament chránit základní hodnoty EÚ: Meziparlamentní právní dialog", zde.

Změna dialogu

Rada Evropské unie - což je místo, kde se schází národní ministři, aby rozhodovali o právech a politikách EÚ - též podnikla skromná opatření na ochranu základních práv EÚ vytvořením výročního "dialogu" mezi vládami EÚ v oblasti právního státu. Ale ve své stávající podobě je nepravděpodobné, že tato každoroční jednání pomohou chránit základní práva. Například současné vlády nejsou ani požádané o jakékoliv zlepšení.

Partneři European Liberties Platform učinili řadu doporučení Evropské unii o tom, jak by mohl být dialog o právním státu účinnější.

Vlády jednotlivých států zasedajících v Radě by měly:

  • Zvýšit čas, který je k dispozici pro dialog a/nebo zvážit vytvoření více času rozdělením členských států do menších pracovních skupin. Členské státy by měly být přiděleny k pracovní skupině v náhodném pořadí.
  • Vybrat si tematické zaměření pro každý dialog. Použít dialog k identifikaci problémů, kterým čelí členské státy v rámci tematického zaměření s odkazem na zjištění stávajících monitorovacích mechanismů (OSN, Rada Evropy, Agentura EÚ pro základní práva), jakož i příslušné doplňující informace od občanské společnosti, a posoudit, vnitrostátní infrastrukturu právního státu (soudnictví, Národní instituce pro lidská práva, média, občanská společnost) přispívat k dodržování zásad právního státu v této oblasti.
  • Zahrnout národní infrastrukturu právního státu a regionálních a mezinárodních orgánů v oblasti lidských práv do semináře k přípravě dialogu.
  • Zajistit skutečnou výměnu názorů v průběhu dialogu tím, že bude stimulovat členské státy při kladení otázek, nabídnout řešení, osvědčené postupy a doporučení jejich kolegů.
  • Usnadnit provádění doporučení zřizování/identifikaci fondu právního státu na podporu infrastruktury právního státu, nabídnout technickou pomoc členským státům a od členských států vyžadovat, aby podaly zprávu o provádění doporučení.

Přečtěte si celou studii "Dialog právního státu: 5 nápadů pro budoucí předsednictví EÚ”, zde.

Pokud chcete, aby evropské vlády dodržovaly své závazky a dbaly na dodržování pravidel právního státu, demokracie a lidských práv, pište členům svého národního parlamentu a ministrům a požádejte je, aby podpořili tyto doporučení.