Mohou hypertextové odkazy porušovat právo duševního vlastnictví?

Podle práva EU, je to autor, kdo rozhoduje o veřejné dostupnosti jeho nebo její práce, rozhodl tak Evropský soudní dvůr.

Ve Švédsku administrátor webových stránek umístil na své webové stránky hypertextový odkaz na veřejně dostupné články. Autoři textů tvrdili, že došlo k porušení jejich práva duševního vlastnictví, protože k tomuto specifickému šíření jejich práce nedali souhlas.

V této situaci, Švédský soud vznesl dotaz Evropskému soudními dvoru, jestli umístění odkazu na takovýto obsah představuje "akt sdělování veřejností", a tedy, zda došlo k porušení autorských práv.

Ve svém rozsudku ve věci Svensson a další, ESD souhlasil s tím, že sdílení odkazu s nespecifikovaným, ale poměrně velkým počtem zákazníků, představuje "akt sdělování veřejnosti". Obecně platí, že osoba, která takto jedná, by k tomuto měla obdržet souhlas autora.

Současně ESD zdůraznil, že souhlas autora je vyžadován i pro zpřístupnění jeho práce novému publiku, konkrétně takovému, které nebylo bráno v úvahu v počáteční komunikaci. V našem případě webových stránek žalovaných pro údajné porušení práva duševního vlastnictví, publikum bylo totožné s publikem stránek, kam autoři původně jejich obsah umístili.

Proto ESD rozhodl, že nedošlo k žádnému porušení autorských práv. Osoba, která provozuje webové stránky, může poskytovat odkazy a přesměrovat své uživatele na volně dostupné díla na jiných stránkách.

Soudní dvůr odlišuje tuto situaci od situace sdílení obsahu, který je určen pouze omezené skupině účastníků. Ve smyslu rozhodnutí, pokud noví uživatelé nejsou původním publikem, poskytnutí přístupu k tomuto druhu obsahu by bylo porušením autorských práv.

Případ: C-466/12 Svensson a další proti Retriever Sverige AB