Evropská komise neposkytne Fond svobod

Evropský parlament požádal Komisi, aby vytvořila nový fond na podporu lidskoprávních organizací v EU. Komise selhala. Porovnáváme, co Parlament požadoval, a co Komise dodala.

Liberties právě zveřejnila dokument, který srovnává návrh Komise pro program Práv a hodnot s Evropským nástrojem hodnot (EVI) navrženým Evropským parlamentem a občanskými organizacemi, a zda návrh Komise představuje odklon od stávajících programů financování Rovnost práv a občanství (REC) a Evropa pro občany (EfC).

Návrh Komise účinně zajišťuje pokračování stávajících programů financování, které nahlížejí na nevládní organizace jako na subdodavatele, kteří pomáhají Komisi při provádění právních předpisů a politik EU. Nezahrnuje tedy žádné prvky EVI, které by podporovaly vytvoření zdravého a udržitelného sektoru nevládních organizací, který by byl schopen prosazovat a chránit hodnoty stanovené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Vzhledem k nárůstu populistického autoritářství je možné, že Komise zahazuje poslední příležitost zastavit vzestup krajní pravice tím, že by přijala smysluplná opatření na vybudování demokracie na místní úrovni, právního státu a základních práv.

Pokud se chcete dozvědět více Evropském nástroji hodnot klikněte zde.

Hlavní zjištění tohoto dokumentu jsou následující:

  • Věcný rozsah EVI by zahrnoval činnosti, které podporují a chrání evropské a mezinárodní právní normy, které zaručují pluralitní demokracii, právní stát a základní práva. Naopak návrh Komise má příliš velký rozsah působnosti. Jako pokračování programů REC a EfC návrh omezuje podporu konkrétních právních předpisů a politik nebo opatření EU na nadnárodní úrovni nebo na úrovni Unie.
  • Činnosti podporované agenturou EVI by zahrnovaly obhajobu, sledování, monitorování a podávání zpráv mezinárodním orgánům dohledu, soudní spory, veřejnou mobilizaci a veřejné vzdělávání. EVI by rovněž rozvíjel schopnost nevládního sektoru efektivněji komunikovat s veřejností. Návrh Komise tyto činnosti nezahrnuje a do značné míry pokračuje v podpoře stejných činností jako programy REC a EfC.
  • EVI by poskytl provozní financování nevládním organizacím, které pracují na vnitrostátní a místní úrovni, založené na pružnější interpretaci finančního nařízení EU, a to s cílem odstranit překážky pro nevládní organizace působící na místní úrovni, jako jsou požadavky na způsobilost a spolufinancování, jakož i zatížení podáváním zpráv. Toho by bylo možné dosáhnout pomocí zprostředkovatelských orgánů, které by mohly získat prostředky do menších nevládních organizací. Návrh Komise nezohledňuje pružnější výklad finančního nařízení, které bylo doposud vymezeno tak, aby bylo možné účinně vyloučit místní organizace.
  • Příjemci EVI by byly nevládní organizace pracující na ochraně a podpoře hodnot stanovených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Velikost EVI by odpovídala finanční podpoře poskytované ze strany EU nevládním organizacím, které propagují tyto hodnoty ve třetích zemích. To činí přibližně 2 miliardy EUR za 7 let. Návrh Komise stanoví rozpočet ve výši 641 milionů EUR, který není určen výlučně na podporu nevládních organizací, jelikož je přístupný jakémukoli právnímu subjektu (veřejnému nebo soukromému) v členských státech a v celé řadě třetích zemí a mezinárodním organizacím.

Pokud se chcete dozvědět více Evropském nástroji hodnot klikněte zde.

Klikněte zde pro stažení naší srovnávací analýzy