Znepokojená OSN kritizuje stav lidských práv v Polsku

Nová doporučení pokrývají širokou sféru problémů, včetně právních předpisů proti terorismu, nezávislost soudnictví a přístup k potratům.
Výbor OSN pro lidská práva vyjádřil obavy o nezávislost Ústavního soudu a obecných soudů, svobodu projevu ve veřejných sdělovacích prostředků, dodržování zákona o plánovaném rodičovství a podmínkách ukončení těhotenství, z neexistenci účinných opatření proti diskriminaci a nově přijatých zákonů, a to zákona proti terorismu a změně zákona o policii.

Během zasedání v polovině října, Výbor pro lidská práva přezkoumal zprávu polské vlády o provádění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Členové výboru se ptali polské delegace na problémy týkající se práce Ústavního soudu, přístup k potratům a boj proti rasismu a xenofobii.

'Trestný čin terorismu'

4. listopadu 2016 vyzval Výbor pro lidská práva polskou vládu, aby respektovala nezávislost Ústavního soudu a publikovala všechny jeho rozhodnutí, a proto požádal o zavedení transparentního postupu jmenování nových ústavních soudců.

Výbor pro lidská práva také projevil znepokojení nad rozpočtovými škrty týkajícími se komisaře pro lidská práva (Národního ombudsmana) a zrušení Rady pro předcházení rasové diskriminace, xenofobie a s nimi spojené intolerance.

Výbor se dále vyjádřil ke dvěma nedávno přijatým legislativním aktům: zákon o boji proti terorismu a poslední novela zákona o policii.

Podle Výboru je definice "teroristické trestné činnosti" příliš široká a ustanovení zákona o policii může být nepřiměřené z hlediska potřeby chránit právo na soukromí.

Zpráva lidskoprávních skupin

V závěrečných doporučeních Výbor zmínil několik dalších problémů, které se objevily v minulých doporučeních. Zahrnovaly třeba značně dlouhou vyšetřovací vazbu, přístup k obhájci, vyšetřování údajných CIA věznic v Polsku, řízení s mladistvými a nedostatek účinného právního rámce proti nenávisti.

Jako součást procesu předložila Helsinská nadace pro lidská práva dvě zprávy o provádění povinností Polska podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (komentář k seznamu problémů a zpráva o polském dodržování ICCPR).

Samostatné zprávy předložily také lidskoprávní organizace (jako například: Polská společnost antidiskriminačního zákona) a Komisař pro lidská práva - veškeré dokumenty jsou přístupné zde.