Evropská komise: Urychleně podnikněte kroky proti útokům na klíčové hodnoty EU ve Španělsku!

Lidská práva, spravedlnost a právní stát jsou základní hodnoty, na nichž je založena Evropská unie. Španělská vláda přijala balíček právních reforem, které vážně podkopávají tyto zásady. Žádáme Komisi, aby přijala opatření na ochranu evropských hodnot!

Děkujeme za váš zájem, ale tato kampaň skončila.

Systémové ohrožení právního státu ve Španělsku

Finanční krize způsobila, že více lidí, kteří využívá svobodu shromažďování. Veřejnost se spoléhala na toto základní právo dát najevo svůj nesouhlas nebo požadovat reformy. Demonstrace byly využívány k protestu proti: úsporným opatřením, jako jsou například škrty ve výdajích na zdravotní péči a vzdělání; exekucím domů bankami a prodeji toxických finančních produktů; politické korupci; a návrhům na reformu pravidel upravujících potraty. Od počátku finanční krize (2008), se počet demonstrací zvýšil o 283%.

Demonstrace byly také používány k požadování větší transparentnosti a účasti veřejnosti na rozhodování a protestům proti omezení práva na svobodu pokojného shromažďování a projevu. K těmto veřejným protestům došlo před vládními budovami, rezidencemi a bankami, jakož i před soukromými domy, aby zabránili vystěhování. Vláda se nejprve pokusila omezit a odradit veřejnost od pokojného protestu prostřednictvím obvinění a uložení správních pokut. Nicméně lidé začali tato opatření úspěšně napadat soudní cestou.

Finanční krize vedla také více lidí, aby se obraceli na soudy a hájili další práva, například právo na bydlení před vystěhováním, nebo právo na vlastnictví, když se snaží obnovit své úspory investované do toxických finančních produktů. Žádosti o právní pomoc během posledních let výrazně vzrostly. Vláda reagovala tím, že kladle překážky pro jednotlivce, aby prostřednictvím soudů hájili svá práva před úřady a velkými podniky. Nové zákony se snaží oslabit soudnictví tím, že sníží jeho účinnost a nezávislost, a zatěžují soudní řízení vytvořením finančních překážek, jako je omezení právní pomoci, aby se zajistilo, že bude mít méně lidí přístup k této nezbytné veřejné službě.

Některé z nových právních předpisů již byly přijaty, zatímco jiné jsou stále ještě v jednání. V souhrnu tento balíček opatření vážně podkopává právní stát:

Navrhovaný Zákon o právní pomoci brání jednotlivcům v získání přístupu ke spravedlnosti a efektivnímu soudními přezkumu výrazným omezením přístupu k právní pomoci.

Nové limity zařazené do navrhovaného zákona znamenáají, že značná část populace již nebude mít nárok na právní pomoc, a to i přesto, že si nemohou dovolit jít k soudu hájit svá práva. Dalším ukazatelem dokládajícím nedostatek odhodlání Španělska k tomu, aby byl jeho soudní systém přístupný, je doložen v rozpočtu určeném na systém právní pomoci: Španělsko utratí 0,80 EUR / na obyvatele, zatímco evropský průměr činí 8,63 eur. V posledních letech bylo mezi 25 a 35 procenty občanů zbavených práva na přístup ke spravedlnosti.

Zákon o soudních poplatcích, který je v platnosti od roku 2012, je diskriminační, protože má nepřiměřený dopad na menší podniky ve srovnání s velkými společnostmi, jako jsou banky a pojišťovny.

Dílčím reformám v roce 2015 se nepodařilo vyřešit problémy vzniklé v důsledku zavedení soudních poplatků. Jedincům, kteří zaplatili soudní poplatek v období od prosince 2012 do února 2015, za spor na ochranu svých práv, nebudou tyto poplatky proplaceny. Jedinci, kteří přišli o své právo na soudní spory, protože si nemohou dovolit platit soudní poplatky, nebudou kompenzováni. Peníze získané ze soudních poplatků (cca 540 milionů eur) nebyly alokovány, obecně, do soudního systému, nebo pro poskytování služeb právní pomoci.

Soudní systém je zahlcen a má nedostatek zdrojů. To vytváří dlouhé průtahy v soudním řízení, což dále oslabuje právo na přístup ke spravedlnosti.

Vláda navrhla reformy zákona o soudnictví a trestního řádu, aby vyřešila nedostatek zdrojů. Nicméně, tato opatření jsou příliš omezená a dílčí. Co je potřeba, jsou komplexní reformy, které restrukturalizují a modernizují soudnictví, kromě dostatečných lidských a finančních zdrojů. Ve skutečnosti rozpočet přidělený soudům (v eurech na obyvatele) drasticky poklesl mezi lety 2010-2012 (z 90 eur/obyvatele na méně než 30 eur/obyvatele) a patří k nejnižším v Evropě. Rozpočet justice nadále klesal v letech 2013 (o 4,21%) a 2014 (o 2,13%). Španělsko patří také mezi evropské země s nejnižším počtem soudců na obyvatele (zhruba 10 soudců/100.000 obyvatel) a špatně je také vnímána soudcovská nezávislost.

Nedostatek zdrojů také oslabuje schopnost soudnictví vyvážit pravomoci výkonné a zákonodárné moci. Reforma Zákona o Generální radě pro soudní moc, v kombinaci s praxí politického zasahování z roku 2013, dále ohrožuje nezávislost soudů.

Nedávno přijatý Zákon o občanské bezpečnosti a o veřejné bezpečnosti a Trestní zákoník obsahují příliš široké a vágní ustanovení, která by mohla poskytnout příliš široký prostor pro svévoli orgánů a vedou k libovolné aplikaci trestních a správních sankcí. Tyto zákony ohrožují právo na svobodu pokojného shromažďování a projevu, základních pilířů demokratické a pluralitní společnosti. Zvláštní zpravodajové OSN vyjádřili obavy, že tyto reformy ohrožující základní práva a svobody, jsou reakcí španělské vlády na četné demonstrace, které byly v posledních letech organizovány ve Španělsku.

Proces, kterým byl balíček reformních návrhů přijat, je ve střetu s jinou základní hodnotu právního státu: "transparentním, odpovědným, demokratickým a pluralitním legislativním procesem." Vláda nezapojila do konzultací zúčastněné strany, včetně občanské společnosti a lidskoprávních odborníků, ani nevěnovala náležitou pozornost jejich názorům. Mnohé z výše uvedených navrhovaných reforem jsou formulovány příliš vágně a v širším slova smyslu, což podkopává princip legality.

Nový rámec EÚ pro posílení právního státu

Lidská práva, spravedlnost a právní stát jsou vnitřně propojeny a představují základní hodnoty, na nichž je založena Evropská unie. Jakýkoli pokus o útok na tyto hodnoty, které jsou všechny členské země EÚ povinny udržovat, podkopává vzájemnou důvěru mezi členskými státy potřebnou pro fungování EÚ, stejně jako závazky, které mají národní vlády a Evropská unie vůči svým občanům. Evropská komise potvrdila, že "v případech, kdy mechanismy stanovené na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit právní stát přestanou účinně fungovat, je systémově ohrožen právní stát, a tím i fungování Evropské unie (...). V takové situaci musí EÚ jednat na ochranu právního státu jako společnou hodnotu Unie."

Za tímto účelem stanovila Komise nový rámec na ochranu právního státu proti systémovým hrozbám. Tento nový rámec doplňuje další stávající mechanismy a snaží se, "aby Komise mohla najít řešení s dotčeným členským státem, aby se zabránilo vznikajícímu systémovému ohrožení právního státu (...), aby se nevyvinulo na "jasné nebezpečí závažného porušení" ve smyslu článku 7 Smlouvy o EU."

Mezi základní a hlavní zásady právního státu stanovené v Rámci EÚ k posílení právního státu patří: (i) přístup ke spravedlnosti a nezávislému a účinnému soudnímu přezkumu; (ii) nediskriminace a rovnost před zákonem; (iii) rozdělení moci a soudní nezávislosti; (iv) právní jistota a dodržování lidských práv; a (v) transparentní, odpovědný, demokratický a pluralitní proces uzákonění práva.

Principy a hodnoty EÚ ve Španělsku jsou ohroženy. Zvedněte svůj hlas a požádejte Evropskou komisi, aby přijala okamžitá opatření, aby posílila kontrolu situace ve Španělsku a provedla posouzení v rámci svého rámce právního státu.