Evropský parlament: Prosím zaručte přístup k bezpečnému a legálnímu potratu pro každou ženu v EÚ

U příležitosti Celosvětového dne pro přístup k bezpečnému a legálnímu potratu zahajují občanskoprávní organizace petici adresovanou Evropskému parlamentu, ve které volají po zárukách respektování lidskoprávních standardů v této věci.

Děkujeme za váš zájem, ale tato kampaň skončila.

Mezinárodní právo v oblasti lidských práv uznává, že umožnění bezpečného a legálního potratu ženám a dívkám je zásadní pro účinné uplatňování jejich lidských práv, včetně práva na život, zákazu diskriminace, rovnosti, zdraví a soukromí. Orgány OSN často vyjadřují obavy o vztah mezi restriktivními zákony o potratech, tajnými a nebezpečnými potraty, a vysokou mírou mateřské úmrtnosti a nemocnosti. V případě omezujících zákonů, je ústředním problémem obtížnost dostat se k potratu, i když naň mají ženy právní nárok. Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva poté, co stát přijme zákonná pravidla umožňující potrat v určitých situacích, nesmí strukturovat právní rámec tak, aby omezil skutečné možnosti přístupu k němu. Orgány OSN také potvrdily, že tam, kde je potrat legální, musí státy zajistit, aby byl dostupný, přijatelný a kvalitní. Evropský soud pro lidská práva i orgány OSN také se zhodli, že omezující zákony o potratech mohou představovat nelidské a ponižující zacházení.

V několika evropských zemích ženy čelí, nebo budou brzo čelit důležitým výzvám při přístupu k bezpečnému a legálnímu potratu podle zmíněných lidskoprávních standardů. Některé z těchto zemí jsou:

Španělsko

V prosinci 2013 byl španělskou ministerskou radou schválen návrh zákona "na ochranu života plodu a práv těhotných žen." Návrh zákona představuje krok zpět ve vztahu ke stávající judikatuře zavedením přísných omezení, týkajících se přístupu žen ke službě zákonného a bezpečeného potratu. Návrh zákona omezuje možnosti podstoupit legální a bezpečný potrat pouze na dva případy: pokud je ohroženo její fyzické, nebo duševní zdraví, nebo tam, kde je těhotenství důsledkem sexuálního násilí. Návrh zákona rovněž zavedl řadu nepřiměřených překážek, včetně: sedmidenní čekací lhůty, povinné poradenství, požadavky na svhálení třetích stran (pro dívky ve věku do 18 let a pro ženy v rámci zákonného poručnictví), využití námitky svědomí u poskytovatelů zdravotnické péče bez zajištění systematicky včasného doporučení k jinému poskytovateli služeb, požadavek na získání lékařské zprávy od dvou různých odborných lékařů(a to s vyloučením lékaře, který potrat provádí) s potvrzením, že těhotenství představuje závažné ohrožení života ženy, nebo jejího fyzického či duševního zdraví, nedostatek účinných mechanismů řešících konflikty v názorech mezi zdravotnickými pracovníky nebo mezi ženou a lékařskými odborníky, zákaz veškeré propagace v centrech, zařízeních či u poskytovatelů lékařské péče a zákaz propagace způsobů, technik a procedur k ukončení těhotenství, a podmínka pro oběti sexuálního násilí nahlásit případ na policii, aby jim byl umožněn legální potrat. Tyto překážky povedou ženy ke vyhledávání nelegálních a nebezpečných potratů, případně je donutí ukončit své těhotenství v zahraničí.

Premiér Mariano Rajoy oznámil stažení tohoto návrhu zákona, přetrvávají však obavy, neboť se zavázal reformovat stávající právní předpisy, aby zajistil, že dívky mladší 17 let budou potřebovat souhlas rodičů k ukončení těhotenství. Dále zde stále hrozí, že restriktivní právní reforma bude znovu navržena v budoucnu, což by ohrozilo přístup dívek a žen k bezpečné a legální interrupci.

Litva

Návrh zákona o životu v prenatální fázi, který místní parlament projednával na jaře 2014 je dalším pokusem o regulaci veřejné morálky státem na úkor práv žen na soukromí, zdraví a život.

Návrh zákona povoluje ukončení těhotenství pouze ve dvou případech: pokud je ohroženo zdraví matky, nebo pokud se jedná o důsledek spáchání trestného činu, např. znásilnění. V obou případech však musí být ukončeno do 12.týdne od početí. Zákon tak staví zvláště zranitelnou skupinu žen - dívky a ženy zbavené svéprávnosti - před povinnost získat svolení rodičů, nebo zákonného zástupce. Nové dodatky k trestnímu zákoníku ukládají za interrupce, provedené mimo povolené případy, tresty počínající veřejnými pracemi až po trest odnětí svobody. Podle těchto dodatků může být stíhána i žena, která "závažně ublíží nenarozenému dítěti" a hrozí jí až dva roky vězení.

Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen vyzval ve své nedávno přijaté závěrečné pozorovací zprávě o Litvě úřady, aby se "zdržela přijímání zákonů nebo změn, které by omezily právo žen na legální a bezpečný potrat, a místo toho přijmuly dosud neschválené zákony o reprodukčním zdraví a asistované reprodukci."

Vzhledem k tomu, že o návrhu zákona se zatím nehlasovalo, probíhají nyní diskuse o nové iniciativě, zaměřené na zavedení povinné 72 hodinové čekací lhůty na potrat. Zavedení čekací lhůty vytváří nelidské emocionální a finanční těžkosti pro ženy, které již strávily mnoho času zápasem s jedním z nejtěžších rozhodnutí, které kdy mohly učinit.

Maďarsko

Ústava, která vstoupila v platnost v roce 2012 obsahuje ustanovení, které stanoví, že plod musí být chráněn od početí, což by mohlo vést k omezení potratů, a to i v případě, že zákon, který umožňuje potrat až do 12. týdne těhotenství nebyl zatím pozměňován. Vláda se kromě toho prostřednictvím právních a mimoprávních prostředků snaží omezit právo na sebeurčení žen. Patří mezi ně: a zavádějící kampaň o potratech - uvedení billboardů s vyvinutými plody, odrazující od potratu z finančních prostředků EU, porušující pravidla programu financování; poskytování ponižujícího a zavádějícího poradenství pro ženy a zavádení byrokratického procesu kolem získáhí povolení, což může vést ke zneužívání; povzbuzování žen, aby tajily těhotenství a dávaly pak dítě k adopci - v případě, že se dospívající matka rozhodne rodit v "utajení" a vzdát se dítěte k adopci, není povinna informovat své rodiče, zatímco potrat vyžaduje, aby těhotné ženy informovaly své rodiče; a zákaz potratové pilulky bez vědeckých argumentů, která nutí pacientky, pokud je to pro ně finančně možné, jet do Rakouska.

Tato opatření byla kritizována OSN. Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen se zaměřil na Maďarsko v únoru 2013 a vyslovil obavy s ohledem na práva žen na sebeurčení. Vyzval Maďarsko, aby zajistilo každé ženě přístup k potratu bez povinného poradenství, které považuje za nepřiměřenou povinnost. Výbor zdůraznil, že stát by neměl zasahovat do reprodukčního práva žen a zastavilo kampaň, která stigmatizuje potrat. Kromě toho Výbor rovněž zdůraznil význam dostupné antikoncepce.

Irsko

Irské právní předpisy o umělém přerušení těhotenství by mohly být jedním z nejvíce omezujících zákonů v EU.Žena smí přerušit těhotenství pouze v případech "skutečného a podstatného ohrožení" jejího života. V opačném případě trestá § 22 zákona o ochraně lidského života v průběhu těhotenství potrat až 14 lety odnětí svobody, a to včetně případů znásilnění, incestu, fatální abnormality plodu a vážných rizik pro zdraví matky. Na druhou stranu zákon nedefinuje, co představuje "skutečné a podstatné ohrožení" pro život těhotné matky. Sebevražedné ženy podléhají nadměrné kontrole zdravotnických pracovníků, což může vést k další psychické újmě. Pouze ženy, které si mohou cestu dovolit, mohou usilovat o potraty v zahraničí, což způsobuje diskriminaci při dopadu zákona. Zákon však také stanoví trestní sankce vůči poskytovatelům zdravotní péče, které předají ženy k interrupci mimo Irsko. Výbor OSN pro lidská práva vyjádřil své obavy v této situaci ve svých závěrečných vyjádřeních k Irsku, přijatých v červenci 2014 a vyzval Irsko, aby mimo jiné "revidovalo své právní předpisy o umělém přerušení těhotenství, včetně ústavy, stanovilo další výjimky v případech znásilnění , incestu a vážných rizik pro zdraví matky, nebo závažné abnormality plodu," a aby "zpřístupnilo více informací o možnostech krizových těhotenství, prostřednictvím různých kanálů, a zajistilo, aby poskytovatelé zdravotní péče, kteří poskytují informace o službách bezpečených potratů v zahraničí, nebyli vystaveni trestním sankcím."

Itálie

Potraty se v Itálii řídí zákonem 194 z roku 1978, který umožňuje ženám přerušit těhotenství ve veřejném zařízení během prvních 90 dnů těhotenství a během čtvrtého a pátého měsíce ze zdravotních důvodů. Vyvstávají zde však jisté obavy s ohledem na vysoký počet námitek svědomí: téměř sedm z deseti gynekologů patřících do veřejného zdravotnictví se rozhodne tento postup využít. Proto mohou být ženy, které jsou ze zákona oprávněny ukončit své těhotenství, nuceny se přesunout do jiného zdravotnického zařízení, v Itálii nebo v zahraničí, nebo ukončit své těhotenství bez podpory a kontroly příslušnými zdravotnickými orgány, může je to navíc odradit od rozhodnutí k interrupci, na kterou mají ze zákona nárok. Evropský výbor pro sociální práva Rady Evropy vyjádřil hluboké znepokojení nad touto vysokou měrou. V rozhodnutí z roku 2013 tento orgán shledal, že je tato situace diskriminační a porušuje právo na zdraví.

Rumunsko

Ačkoli potrat je v současné době v Rumunsku za určitých okolností legální, v posledních několika letech se opakují pokusy nadměrného omezení práva žen na dostupný potrat. V roce 2012 zde byl návrh zákona, který se snažil, aby ženy, které chtějí podstoupit potrat nejprve navštěvovaly povinné "poradenství". Během tohoto poradenského sezení by byly ženám pouštěny videa a obrázky, které ukazují, že potrat je ve skutečnosti ukončení života. Po tomto sezení by musely čekat až pět dní, než by konečně mohly interrupci podstoupit. Návrh zákona nebyl i přes silnou podporu přijat, měl v podstatě za cíl odradit ženy od úmyslu podstoupit potrat ukazováním traumatizujících snímků a chtěl ženám klást i řadu praktických překážek.

Chceme zajistit, že práva žen nebudou znovu v budoucnu ohrožena podobnými iniciativami.

Polsko

Polský zákon z roku 1993 o plánování rodiny, ochraně embryí a podmínkách pro zákonné ukončení těhotenství je jedním z nejvíce omezujících zákonů o potratech v Evropě. Ženy usilující o potrat ze zdravotních důvodů musí získat potvrzení od lékaře se specializací v příslušném oboru medicíny, nebo, v případě abnormalit plodu, od lékaře se specializací na genetické vady; v případech znásilnění nebo incestu, je potřeba potvrzení státního zástupce. Vyžadovány jsou také povinné třídenní karenční lhůty a povinné poradenství. Ženy nad 13 let musí podat písemnou žádost o potrat, zatímco mladiství musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce, nebo povolení soudu, je-li souhlas zamítnut. Existuje zde velmi silná závislost lékařích a nemocnicích v při námitce svědomí a postupování žádostí v systému zdravotní péče je velmi obtížné. Doporučení jsou často odmítána. Od roku 2008 existuje možnost odvolání vůči stanovisku lékaře, ale postup je zdlouhavý a těžkopádný, což činí potrat v těchto případech prakticky nedostupný. Všechny tyto překážky a bariéry ztěžují přístup žen k legálnímu potratu a v praxi jej činí velmi obtížným nebo dokonce nemožným. Evropský soud pro lidská práva shledal ve třech důležitých případech, že Polsko porušuje své závazky a povinnosti vyplývající z Úmluvy.

Klauzuli námitky svědomí lékaři zneužívají. Někdyse celé nemocnice spoléhají na námitku svědomí a odmítají legální potraty ve svých institucích. Stále je nedostatek účinných mechanismů pro přezkum rozhodnutí lékařů. Současné předpisy zákona o právech pacientů zavedena v důsledku výše uvedeného rozsudku Tysiąc proti Polsku. Neposkytují účinná opatření, aby se proti rozhodnutí o lékaře před lékařské rady. Prosazování tohoto rozsudku je stále předmětem dohledu Výboru ministrů Rady Evropy.

Řecko

V Řecku čelí problémem v souvislosti s přístupem k antikoncepci a sexuální výchově, a to zejména u dospívajících. Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen vyjádřil v roce 2013 své obavy o "velmi nízké využití kvalitních účinných metod antikoncepce, což způsobuje, že se ženy uchylují k potratům jako k metodě plánovaného rodičovství," a naléhal na Řecko, aby "zlepšilo přístup, stejně jako využití efektivních a cenově dostupných metod antikoncepce, včetně jejich dotování. "Na druhou stranu, Výbor OSN pro práva dítěte uvedl "s obavami z omezených znalostí o reprodukčním zdraví mezi adolescenty," aby stát "zvýšil dostupnost důvěrných a mládeži příjemných zdravotních služeb v celé zemi, zlepšil dostupnost antikoncepčních služeb a podporoval sexuální výchovu zaměřenou na dospívající mládež."

Bulharsko

V Bulharsku mohou ženy přerušit těhotenství až do 12. týdne těhotenství. Po 12. týdnu až do 20. týdne, je potrat povolen pouze v případě žen trpících na zdokumentované případy nemoci, které by mohly ohrozit jejich zdraví nebo život a životaschopnost plodu. Potom je potrat povolen pouze v případě, že je život ženy v nebezpečí, nebo bylo zjištěno závažné poškození plodu. Stejně jako v Řecku, i problémy v této oblasti v Bulharsku jsou spojeny s nedostatečným přístupem k oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a cenově dostupné antikoncepce. V Bulharsku se veřejné zdravotní pojištění nevztahuje na jakékoliv metody antikoncepce, ani na potrat, pokud není prováděn ze zdravotních důvodů. Přístup k legálnímu potratu je omezen zákonem, pro dívky do 18 let je vyžadováno písemné povolení od rodičů a pro ženy, které mají zákonného opatrovníka, od zákonných zástupců. Přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů musí být povoleno zvláštní lékařskou komisí. V roce 2012, vyzvala Hospodářská a sociální rada OSN stát, aby "zajistil, že pro adolescenty budou sexuální a reprodukční zdravotní služby skutečně dostupné, a že všechny těhotné ženy a dívky budou mít přístup ke specializované lékařské péči." V roce 2012, Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen vyzval Bulharsko, aby "zintenzivnilo své úsilí, a aby systematicky podporovalo vzdělávání v oblasti práv sexuálního a reprodukčního zdraví a zaměřilo se na dospívající dívky a chlapce, včetně školní odborné přípravy, a věnovalo zvláštní pozornost prevenci časného těhotenství a poskytovalo odpovídající služby pro plánování rodiny a cenově dostupnou antikoncepci." Podobná doporučení byla vydána Výborem OSN pro práva dítěte v jeho závěrečných doporučeních Bulharsku v roce 2008.

Závěr

Zákaz potratů nebo praktické znemožnění přístupu k bezpečnému přerušení těhotenství, i když legální, bude život žen v této již stresující a složité situaci dělat ještě složitější a zbytečně ohrozí jejich životy. Zahánění žen do kouta nevyřeší jejich komplikovanou situaci, ale téměř jistě povede k riskování její zdraví a života nebo útekům do civilizovanějších států, kde budou mít k tomuto zákroku přístup. Pokud vám záleží na životě žen a nenarozených dětí podobně jak ním, měli byste požádat Evropský parlament, aby přijal opatření, která mají zajistit, aby členské státy dodržovaly normy v oblasti lidských práv, včetně usnadnění a zajištění přístupu k bezpečnému a legálnímu potratu pro všechny ženy. Každá země EU by měla nabídnout přístup k cenově dostupné antikoncepci a podpůrným službám pro ženy ve všech členských státech, a když si žena vybere potrat, země musí zajistit, že se jí dostane včasného a efektivního přístupu k zákroku v bezpečném a profesionálním prostředí a bez neodůvodněných překážek a předsudků.

Tato kampaň je iniciativou následujících občanskoprávních organizací: Rights International Spain, Hungarian Civil Liberties Union, Italian Coalition for Civil and Political Rights (CILD), Human Rights Monitoring Institute (Lithuania), Polish Helsinki Foundation for Human Rights, Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee (APADOR-CH), Hellenic League for Human Rights, Greek Helsinki Monitor, a Bulgarian Helsinki Committee.