Tech & Rights

Хората с увреждания в Полша нямат адекватна правна защита

Поляк, обвинил терапевта си в изнасилване, подаде жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), след като полските съдилища отхвърлиха показанията му като ненадеждни.

by Małgorzata Szuleka
Casey Muir-Taylor - Flickr/CC content
Наред с другото ЕСПЧ ще трябва да прецени дали полското законодателство предоставя на лицата с умствени затруднения необходимите правни средства за свободно и ефективно участие в съдебно производство.

Историята на М.П.

М.П. страда от умствено увреждане и е под наблюдение от психолог. Майка му забелязва, че един ден, след като се връща от терапевт, по тялото му има кръв, а поведението му е тревожно.

Семейството завежда наказателно дело, но в крайна сметка производството завършва с оправдателна присъда за терапевта. Основната причина за това решение е фактът, че съдилищата смятат показанията на жертвата за ненадеждни поради психичното му състояние.

В своята жалба пред ЕСПЧ М.П. твърди, че е налице нарушение на правото му на справедлив съдебен процес и че е станал жертва на дискриминация от страна на националната съдебна система.

Без правни гаранции

В полското законодателство все още няма мерки, които вземат предвид специалните нужди на хората с умствени затруднения, и към момента на завеждане на делото М.П. не разполага с ефективни средства за правна защита.

Въпреки че през последните години има някои положителни промени в полското законодателство, те не са недостатъчни, за да отговорят на международните стандарти за защита на правата и интересите на жертвите.

Подобренията включват някои нови разпоредби в Наказателния кодекс, уреждащи положението на жертвите на сексуалните престъпления. Предвидена е и възможността доверен човек да съпътства жертвата по време на досъдебното производство.

Въпреки това няма разпоредби, ограничаващи броя на извършените прегледи, независимо че те могат да са много стресиращи за лицата с умствени затруднения.

"Хората, засегнати от психични заболявания, трябва да разполагат с допълнителни правни гаранции и задължителни консултации с психолог или експерт по въпросите, които ще бъдат поставяни по време на разпита" - каза Марчин Швед, процесуален представител по стратегически дела на Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша.

Становище “Amicus curiae”

Хелзинкска фондация за правата на човека изготви становище “Amicus curiae” по делото на М.П. Правният анализ се фокусира върху разминаванията между законите в Полша и международните стандарти по отношение на равния достъп на хора с умствени увреждания до правосъдие – без значение дали в ролята на свидетели или на жертви.

Тези хора са особено уязвими, тъй като правата им често са обект на нарушения - в много случаи не ги изслушват или напълно пренебрегват показанията им. Процесуални разпоредби относно лицата с умствени увреждания липсват не само в наказателния, но и в гражданския процес.

Ситуацията в други страни

Положителни примери за зачитането правата на жертвите и свидетелите с увреждания се виждат в кодексите на Германия, Великобритания и Австралия. Според насоките за наказателни и административни дела в Германия хората с умствени увреждания се разпитват в присъствието на лице, на което те имат доверие. Това улеснява комуникацията между лицето с увреждания и проверяващия.

"В Австралия съдебните служители следват специализирани указания и наръчници за това как да се държат с хора с увреждания и как да се приспособи съдебното производство към конкретните нужди на тези лица" - каза Михал Копжински, адвокат към ХФПЧП.

Освен становището “Amicus curiae” Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша призова министъра на правосъдието да внесе законопроект с изменения и допълнения, за да гарантира процесуалните права на хората с умствени увреждания.

Пълният текст на жалбата е достъпен тук.

хора с увреждания , процесуални гаранции , административно производство , наказателно производство , Полша , Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша , ХФПЧП , равен достъп , достъп до правосъдие , ЕСПЧ , Европейски съд по правата на човека