EU Watch

Как Европейската комисия може да утвърди ролята си на водещ фактор в защитата на основните права?

Комисията преразглежда стратегията си за прилагане на основните права. Liberties изготви доклад, в който посочва какви нови инструменти и практики тя трябва започне да прилага, за да могат гражданите​ отново да се радват на правата си.

by Linda Ravo
Алина Папазова @alinasumaz

Хартата на основните права, в която са записани правата на човека, е един от най-важните документи на ЕС. Това е съвременен правен инструмент, съдържащ 50 основни права, които институциите и правителствата на ЕС трябва да насърчават, уважават, и защитават, когато действат в рамките на своите компетенции, и задължения.

Изминаха повече от 10 години, откакто тя стана задължителен закон за страните от ЕС. Първата стратегия на Комисията за ефективно прилагане на Хартата бе приета през 2010 г. Идеята бе ЕС да стане пример, като превърне основните права във водещ принцип при вземането на решения. Що се отнася до зачитането, защитата и насърчаването им, известен напредък бе постигнат. ЕС обаче често не успява да заеме твърди позиции, когато трябва да ги отстоява, пропуска възможности за подобряването на тяхната защита, а понякога самият той ги нарушава.

По-късно тази година Комисията ще приеме нова стратегия за прилагане на Хартата на основните права. За да я подготви, тя поиска предложения от организации, защитаващи правата и демокрацията. За да даде своя принос, Liberties изготви доклад, който й бе изпратен.

Можеш да изтеглиш пълния доклад.

В него посочваме основните недостатъци и предлагаме конкретни инструменти, и практики, които Комисията може да приложи, за да ги отстрани. Ключовите моменти в доклада са:

1) Комисията следва да използва пълния потенциал на своите правомощия за насърчаване на основните права

Основните права се нарушават в много сфери, в които националните закони не са достатъчно добри, за да ги защитят. Пример за това са съдебните дела за злоупотреби, завеждани от крупни частни и публични фигури в опит да затворят устата на медиите, и активистите за граждански свободи, когато те подават сигнали за нарушения (известни като SLAPP - стратегически съдебни дела срещу общественото участие). В повечето страни от ЕС не съществуват закони, които предотвратяват или санкционират подобни практики. Комисията има правомощието да предложи общи правила на ЕС за забраната им, но все още не го е направила.

Комисията може:

  • Да обогати опита си в областта на основните права, като систематично разчита на съвети на независими експерти и се уверява, че служителите й си вършат работата компетентно;
  • Да разработи годишен стратегически работен план, който да внесе яснота относно това как законите и политиките на ЕС могат да допринесат повече за зачитането, и насърчаването на основните права;
  • Да инвестира в комуникация с обществеността относно основните права, включително чрез годишни доклади, които ще повишат нейната отговорност, прозрачността в работата й и участието на обществеността.

2) Комисията следва да подобри съществуващите процедури, за да сведе до минимум риска от нарушаване на Хартата от институции и органи на ЕС

Всички институции и органи на ЕС са задължени да се въздържат от приемане на закони, мерки или практики, които нарушават основните права. Въпреки това все още има случаи на тяхното нарушаване, които се дължат на действията или небрежното бездействие на институциите на ЕС. В наскоро публикуван доклад ЕС бе критикуван от наблюдаващия орган на ООН за отпускането на пари на Унгария за поддържане на сегрегацията на хората с увреждания в тази страна, което противоречи на основните права и международните правни задължения.

Комисията може:

  • Да подобри процеса, чрез който се оценява въздействието върху основните права на законите и политиките на ЕС, за да стане той по-качествен;
  • Да използва по-добре правомощията си, за да се избегне отслабването на механизмите за защита на основните права при преговорите между правителствата на ЕС и Европейския парламент по проектите на закони на ЕС;
  • Систематично да оценява законите и политиките на ЕС за тяхното въздействие върху основните права;
  • Да наблюдава по-внимателно и по по-прозрачен начин действията, предприемани от агенциите, и органите на ЕС.

3) Комисията следва да предлага на правителствата по-подробни насоки за това как да въвеждат в действие правото на ЕС по начин, който не нарушава основните права, и да прилага систематично закона, когато те го нарушават

Комисията е длъжна да предотвратява нарушения на Хартата от страна на правителствата на ЕС, когато действията им са в сфери, регулирани от правото на ЕС, и да ги санкционира, когато ги извършат. Тя вече разполага с всички необходими инструменти, за да го прави. Проблемът е, че често не ги използва. Например, редица държави от ЕС, като Чехия, Унгария и Италия, продължават да пречат на ромските деца да се обучават като другите, включително чрез отделянето им в специални училища или класове, които са само за тях. Въпреки че тези практики бяха многократно осъждани от Европейския съд по правата на човека и са забранени от законодателството на ЕС, досега Комисията не е изправила пред съда нито една държава.

Комисията може:

  • Да предостави официални насоки за това как да се спазват основните права при прилагане на ключови части от законодателството на ЕС, за да се предотвратят нарушенията;
  • Да санкционира правителства, които системно нарушават Хартата;
  • Да даде пари на организации, като например тези за права и демокрация, които насърчават основните права на национално ниво.

Можеш да изтеглиш пълния доклад.

Европейска харта за правата на човека , Харта за основните права , Харта на основните права на Европейския съюз