Democracy & Justice

Европейската комисия не отговори на призива за създаване на Фонд ​за освободи

Европейският парламент отправи апел към Комисията за създаване на нов фонд, който да подкрепя организациите, защитаващи правата на човека в ЕС. Комисията не го направи. Нека сравним това, което Парламентът поиска от Комисията с това, което тя предлага.

by Israel Butler

Liberties току-що публикува доклад, в който правим сравнение между предложената от Комисията програма "Права и ценности" и Инструмента за европейски ценности (ИЕЦ). Европейският парламент и организациите на гражданското общество призовават за създаването му. Освен това разсъждаваме над въпроса: това, което Комисията предлага, не е ли всъщност отстъпление, имайки предвид съществуващите в момента програми за финансиране "Равенство на правата и гражданите" (РПГ) и "Европа на гражданите" (EГ).

Предложението на Комисията на практика гарантира, че настоящите програми за финансиране ще продължат да функционират. Те третират неправителствените организации като подизпълнители, които помагат на Комисията да прилага законодателството и политиката на ЕС. Следователно, те не включват нито един от елементите на ИЕЦ, които биха помогнали за изграждането на силни и стабилни организации на гражданското общество. Това е необходимо, за да бъдат те способни да популяризират и защитават ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз. Имайки предвид надигащата се вълна на популистки авторитаризъм, Комисията може би отхвърля последната възможност, която й се предоставя. В настоящия момент прогресивните правителства все още имат мнозинство в ЕС. Ако се предприемат смислени действия, които да убедят обикновените хора да подкрепят демокрацията, върховенството на закона и основните права, ще се ограничи растящото влияние на крайно десните.

Искаш ли да научиш повече за Инструмента за европейски ценности? Кликни тук.

Основните констатации на доклада са следните:

  • Най-съществената характеристика на ИЕЦ е, че той обхваща дейностите, свързани с насърчаване и защита на европейските и международните правни стандарти, които гарантират демокрацията на плурализма, върховенството на закона и основните права. За разлика от него, предложението на Комисията има твърде ограничен обхват. Ако програмите РПГ и EГ продължат да съществуват, подкрепата за специфични закони и политики на ЕС, както, и на действия на международно равнище или на ниво ЕС, няма да може да се осъществява.
  • Дейностите, подпомагани от ИЕЦ, включват застъпничество, наблюдаване на работата на правителствата, мониторинг и докладване пред международни надзорни органи, предприемане на съдебни действия, когато е необходимо, мобилизиране, и образоване на обществеността. Освен това ИЕЦ ще предостави на неправителствения сектор възможнности за по-ефективна комуникация с обществото. В предложението на Комисията дори не се споменават подобни неща. Според него основната подкрепа ще бъде насочена към същите дейности, които фигурират и в програмите РПГ и EГ.
  • ИЕЦ ще помогне на неправителствените организации, работещи на национално и местно ниво. Той ще им осигури допълнителни средства в бюджетите, с които оперират, тъй като тълкува по по-гъвкав начин Финансовия регламент на ЕС. Целта е да се премахнат пречките, свързани с критериите, на които трябва да отговарят, и изискванията за съфинансиране, както и бремето на отчетността. Това може да се постигне чрез използването на посреднически органи, които ще могат да преотстъпват субсидии на по-малки НПО. В предложението на Комисията не са посочени такива възможности. В момента Финансовият регламент се прилага според твърде много критерии, което на практика изключва организациите на обикновените хора.
  • От ИЕЦ ще се облагодетелстват НПО, защитаващи и насърчаващи ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз. Размерът му трябва да съответства на финансовата помощ, която ЕС предоставя на НПО, които промотират тези ценности в трети страни. За период от 7 години тя възлиза на около 2 милиарда евро. В предложението на Комисията са предвидени 641 млн. евро. Те не са предназначени конкретно за подкрепа на НПО, а за подпомагане на всяко юридическо лице (публично или частно) в държавите членки, както и за такива от трети страни, и международни организации.

Искаш ли да научиш повече за Инструмента за европейски ценности? Кликни тук.

Тук можеш да се запознаеш със сравнителния анализ, който направихме.

Европейска комисия , Европейски парламент , фонд за свободи , бюджет , Инструмент за европейски ценности , Многогодишна финансова рамка , #PolicyPapers , Advisory