ЕС подготвя мерки за равенство на ЛГБТИ

Неотдавна Европейският съвет одобри списък от действия насочени към равенство на ЛГБТИ общността. Мерките предвиждат гаранции за по-широка правна защита на ЛГБТИ общността и техните семейства във всички сфери, в които ЕС има компетенции. Това включва насърчаване недопускането на дискриминация, подпомагане на разнообразието, мониторинг и разследване на проблемите на тази общност, както и предоставяне на подкрепа за ключови участници, работещи за равните права на ЛГБТИ.