​Върховенство на закона: Виж защо Европейската комисия разследва Полша

Комисията активира своята рамка за върховенство на закона, тъй като е загрижена, че новото правителство на Полша злоупотребява с правомощията си. Разбери какво се случва там и сега и какво може да се случи след време.
Правителствата, които създадоха и се присъединиха към Европейския съюз се съгласиха, че за да бъдат част от него те ще подкрепят и защитават определени ценности. Това включва принципите на правовата държава, демокрацията и стандартите за правата на човека. Всяка страна, която желае да се присъедини, трябва да изповядва тези ценности.

Една от отговорностите на Европейската комисия е да държи под око дали правителствата от ЕС се придържат към неговите ценности. Комисията се опасява, че промените, извършени от новото правителство на Полша, а именно - на Конституционния съд и на обществените медии са в разрез с върховенството на закона.

Какво е върховенство на закона?

Върховенството на закона се отнася до набор от принципи, които пречат определено правителство да може да злоупотребява с правомощията си. Наред с другите неща принципите на правовата държава изискват от правителствата да действат в рамките на закона, т.е. в рамките на националната конституция, но и на международните стандарти за правата на човека. Повечето страни от ЕС имат конституционен съд или трибунал, чиято работа е да проверява дали правителствата не създават закони, които нарушават конституцията.

За да може конституционният съд да защити конституцията, то съдиите в него трябва да бъдат независими и безпристрастни, т.е. трябва да бъдат неутрални и да не се влияят от политиците.

Когато едно правителство нарушава конституцията, то ситуацията се коригира, когато Конституционният съд вземе решение. За да сме сигурни, че конституцията е защитена ефективно, Конституционният съд трябва да вземе решение сравнително бързо. Ако съдът се бави, то той може да коригира проблема едва след няколко години - времето, в което правителството може да действа незаконно.

Върховенството на закона също изисква правителствата да създадат законодателство чрез демократичен процес, в съответствие с волята на народа. Една добре функционираща демокрация се основава на обществото и достъпа до балансирана и точна информация от медии, независими от влиянието на политиците.

Как това се прилага в Полша?

Комисията е загрижена за ситуацията в Полша поради две причини.

Първата са промените в Конституционния съд. Новото правителство е назначило повече съдии в Конституционния съд, отколкото има право - петима, а не двама. Правителството отказва да изпълни едно скорошно решение на Конституционния съд, според което сегашното правителство трябва да приеме три от съдиите, назначени от предишното, и да назначи само двама съдии.

Ако правителството може да игнорира съда, то съдът не може да свърши работата си и да гарантира, че правителството се придържа в границите, създадени от конституцията. Това означава, че Конституционният съд няма да бъде в състояние да спре правителството да създава закони, които нарушават правата на човека, защитени от конституцията.

Новото правителство също така промени и правилата, по които работи Конституционният съд. Тези промени значително забавят времето, за което съдът може да вземе решение по даден случай. Това означава, че когато правителството прави нещо незаконно, ще отнема по няколко години преди Конституционният съд да може да оправи нещата.

На второ място Комисията е загрижена, че промените, направени от новото правителство в закона за обществените радио и телевизия в Полша, могат да повлияят на правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация. Промените дават контрол на държавата върху назначаването на медийни директори и членове на надзорните съвети.

Какво се случва в момента?

Комисията активира своята рамка за върховенство на закона по отношение на Полша. Рамката не води до никакви санкции, т.е. Комисията няма правомощията да глобява правителството, орязва европейски пари или да отнемат правото на глас в ЕС. Рамката има за цел да стартира разговор между Комисията и правителството.

Комисията може да активира рамката, когато смята, че е налице "системна" заплаха за правовата държава в страна от ЕС. Под "системна" заплаха Комисията разбира ситуация, при която националните съдилища като Конституционния съд на Полша например вече не са в състояние да регулират дали правителството действа в рамките на закона.

Ако едно правителство отказва да изпълни съдебно решение, намесва се в независимостта на съдиите или забавя времето, за което съдилищата могат да работят, то става много трудно за съдилищата да гарантират, че правителството действа законно.

Рамката се състои от три стъпки, като първият етап вече е започнал. Комисията е обяснила на правителството за своите притеснения относно Конституционния съд. Тя също така очаква Полша да обясни какви точно стъпки е предприела, защо и какво въздействие те ще окажат върху върховенството на закона. Въпреки че Комисията има свои експерти, които анализират ситуацията, тя ще събере информация и от други източници.

По-специално Комисията ще разчита на опита на "Венецианската комисия", част от Съвета на Европа. Тя е орган от независими експерти, които извършват анализ на законодателството и политиката и проверяват дали последните не вредят на върховенството на закона.

Въз основа на разговори с полското правителство и анализа на ситуацията, Комисията може да вземе решение да закрие своето разследване или да премине към втория етап на рамката. Много е вероятно Комисията да реши какво ще прави по-нататък през март 2016 г.

Какво ще се случи занапред?

Един три неща, които могат да се случат:

  • Възможно е до края на преговорите между полското правителство и Комисията, последната да реши, че промените в Конституционния съд и обществените медии не вредят на върховенството на закона. Комисията може да държи под око ситуацията в бъдеще, но няма да поиска от Полша каквито и да било промени, т.е. случаят ще бъде официално приключен.
  • Друг алтернативен сценарий: по време на преговорите правителството на Полша може да се съгласи неофициално да върне нещата по начина, по който са били, или да направи други малки промени по искане на Комисията. Това най-вероятно ще сложи край на случая.
  • Третата възможност е Комисията да не може да бъде убедена в приемливостта на промените в Конституционния съд и обществените медии и да реши, че върховенството на закона не е спазено. Ако това се случи, Комисията ще премине към втората стъпка на рамката, т.е. да даде препоръки на правителството за това, което трябва да бъде направено, така че върховенството на закона да възтържествува отново. На правителството ще бъде дадено време и помощ за изпълнение на съответните предложения.

В заключителния етап на рамката Комисията ще разгледа дали полското правителство е изпълнило препоръките правилно. Ако правителството не успее да го направи, тогава Комисията може да реши да започне друг вид процедура, която да доведе до санкции.

Процедурата, която за първи път бива използвана, е описана в член 7 от Договора за Европейския съюз.