Законопроектът за правната помощ в Испания възпрепятства правото на достъп до правосъдие

Испански НПО поискаха от специалния докладчик на ООН по независимостта на съдии и адвокати да гарантира, че проектозаконът не е дискриминативен и отговаря на международните стандарти.

По повод предстоящото одобряване на законопроекта за правната помощ, Международни права Испания и испанският Висш съдебен съвет сезираха специалния докладчик на ООН по независимостта на съдии и адвокати с искане да гарантира, че проектозаконът отговаря на международните стандарти. Ако законопроектът бъде одобрен в сегашната си форма, по-малко хора ще могат да се ползват от правото си на служебна защита.Принципът на съобразност с финансовите възможности на жалбоподателя пък е премахнат, което води до дискриминация спрямо някои граждани.Дори при наличие на достатъчно средства, проектозаконът дава право на безплатна правна помощ на жертвите на престъпления, които правителството е избрало по свои собствени критерии, като така привилегирова едни и дискриминира други.В предвидените от правителството случаи, на жертвите е осигурено представителство, в качеството им на частни обвинители, въпреки че обвинението се води от прокурор.(Например, когато прокурор преследва обвинен в тероризъм, но отделните жертви искат да бъдат конституирани като частни обвинители и да бъдат представлявани лично.)От друга страна пък, мигранти от държави извън ЕС, без документи в Испания, няма да могат да се ползват от правото на безплатна служебна защита.По този начин законопроектът не съответства на принципа на равенство пред закона и възпрепятства правото на достъп до правосъдие в Испания.