Демокрацията на участието е под заплаха, тъй като ограниченията върху свободата на неправителствените организации в ЕС стават все повече

Неправителствените организации в ЕС са изправени пред все по-голям брой ограничения. Те им пречат да осъществяват основната си дейност, която се състои в насърчаване и защитаване на основните ни права.

Неправителствените организации са жизненоважни за правилното функциониране на демокрацията, върховенството на закона и основните права. Ролята им е сравнима с тази на многото на брой свободни медии, а също и с тази на независимата съдебна власт. Те изпълняват редица важни функции, които включват: информиране на населението относно въпроси от всеобщ интерес, предоставяне на обществеността на канали, чрез които да комуникира с политическите си представители в периода между изборите, и търсене на отговорност от управляващите, когато нарушават закона.

Свободата на неправителствените организации при изпълнение на задачите им е защитена от европейски и международни правни документи, които ЕС и държавите-членки в него са длъжни да спазват. Според тях властите трябва да гарантират правото на свобода на сдружаване и събиране, както и свобода на изразяване и достъп до информация. Тези права се съдържат в нормативни актове като Хартата на основните права на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека.

Ограниченията върху дейността на НПО в ЕС стават все повече

Неправителствените организации в ЕС са изправени пред все по-голям брой ограничения, които им пречат да изпълняват задачите си. С други думи, свободата и възможностите, с които те разполагат, за да вършат това, за което са създадени, а именно да защитават и насърчават основните права, демокрацията и върховенството на закона, се "свиват" или "прекратяват". Ограниченията се изразяват в:

Унищожителни кампании, административен тормоз и физически атаки

В няколко страни от ЕС, включително България, Хърватия, Унгария, Италия, Полша и Румъния, неправителствените организации постоянно са подложени на красноречиви атаки от политици и медии, близки до тях. Целта на унищожителните кампании е да подкопаят общественото доверие в тях. Това намалява вероятността хората да се включват в дейността им и да правят дарения. Обикновено нападките срещу организациите, критикуващи управляващата партия, се изразяват в обвинения, че действията им са насочени срещу интересите на страната, както и че участват в измамна или престъпна дейност. Най-често основният мотив е да се намали обществената подкрепа за тях, което е прелюдия към ограничаване на работата им. Освен това местните власти в страни като Унгария и България злоупотребяват с някои административни процедури, например одити, за да ги тормозят и да съкращават финансирането им. Неправителствени организации от България, Унгария, Италия, Румъния и Испания сигнализират за физическа разправа със сътрудниците им, унищожаване на имущество, както и за реч на омраза, насочена срещу тях.

Намалено финансиране

Съществуват данни, доказващи, че публичните средства, предназначени за неправителствените организации, насърчаващи основните права и равенството, стават все по-малко. Това отчасти се дължи на свиването на публичните разходи като цяло. В страни като Хърватия, Унгария и Полша обаче намаляването на финансирането е политически мотивирано. То засяга само организации, които критикуват управляващата партия, но не и тези, които са приятелски настроени, а също и църковните организации. Напротив, парите за тях се увеличават. Полша, следвайки примера на Унгария, планира да въведе пряк политически контрол върху разпределението на публични и европейски средства за неправителствени организации. В България и Румъния се обсъждат мерки за ограничаване на публичното финансиране за тях, както и това от чужбина. В Ирландия и Унгария то вече е в сила.

Подкрепата на ЕС за неправителствените организации, насърчаващи и защитаващи основните му ценности, е съвсем скромна. Първо, финансирането за тях от ЕС се осъществява по-скоро в краткосрочен план и е за изпълнение на конкретни проекти. То не е дългосрочно и не покрива основните им оперативни разходи. Средства за основната дейност обикновено се предоставят само на европейски и международни организации, но не и на национални. Това затруднява задържането и привличането на висококвалифицирани кадри, и правенето на дългосрочни планове. Второ, целта на повечето проекти е да подпомагат Комисията, за да гарантира тя, че националните органи прилагат правилно законите на ЕС. Пример за това са програмите за обучение и научни изследвания, предназначени за организации на съдии и юристи, както и събирането и разпространяването на положителния опит, за да се използва той от държавните служители и местните власти. Някои проекти целят да се предоставят услуги на определени уязвими групи като жертвите на домашно насилие и децата. Тези неща са важни. Неправителствените организации обаче защитават и популяризират основните ценности на ЕС, като образоват обществото, наблюдават за спазването им и участват в съдебни процеси. Има няколко примера на подкрепа, но те не са свързани с дискриминация и реч на омраза. Възможностите на управляващите да атакуват основните ценности на ЕС, използвайки подкрепата или мълчаливото съгласие на обществото, все повече се увеличават. По тази причина липсата на финансиране за неправителствените организации, позволяващо им да се ангажират в повишаването на осведомеността и образоването на гражданите, за да се укрепят основите на демокрацията, правата и върховенството на закона, е голям пропуск на ЕС.

Свръхрегулация

Неправителствени организации от много страни съобщават, че управляващите налагат или обмислят въвеждане на нови бюрократични пречки. В Хърватия, Германия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Испания, например, се изисква от тези организации да докладват за дейността, финансирането и разходите си по-обстойно и по-често. Ясно е, че новите правила обикновено са следствие на политики, насочени срещу прането на пари и финансирането на терористични организации. В по-голямата си част те обаче са непосилна тежест за неправителствените организации. Болшинството от тях са малки, недостатъчно добре финансирани, а и рискът да участват в подобни дейности е нищожен. В някои случаи, какъвто е приетият неотдавна от Унгария закон против НПО, борбата срещу финансирането на тероризма се използва като претекст за възпрепятстване на работата и заклеймяване на НПО.

Расте нежеланието да се консултират с НПО

В няколко държави от ЕС, например Унгария, Полша и Испания, властите са прекратили или ограничили участието на неправителствените организации при решаване на правни въпроси и разработване на политики в определени области. Освен това в Обединеното кралство и Ирландия ги затрудняват, когато се ангажират със застъпничество, за да убедят лицата, отговорни за вземане на решения, да изпълняват задълженията си, свързани с основните права. Такава е практиката най-вече по време на предизборни кампании.

Жертва на популистка политика

В много случаи пречките пред независимите неправителствени организации се поставят умишлено, тъй като те защитават малцинствени групи, настояват управляващите да се отчитат и позволяват на всички слоеве на обществото да участват при вземане на решения. Опитите за ограничаване на дейността им трябва да се разглеждат като част от мерките, предприети от много правителства за засилване на правомощията на изпълнителната власт (чрез лишаване от достъп до независими и ефективни съдилища), увеличаване на влиянието върху общественото мнение (чрез намеса в свободата на медиите) и създаване на обществена подкрепа чрез заклеймяване на определени групи като търсещите убежище и етническите малцинства.

Най-сериозно са засегнати от посочените ограничения тези неправителствени организации, които популяризират интереса на обществото като цяло. Това е така, защото те гарантират, че управляващите изпълняват правните си задължения, свързани с основните права, върховенството на закона, демократичния начин на вземане на решения, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

Как ЕС може да помогне - препоръки

ЕС може да подкрепи неправителствените организации, работещи за насърчаване и защита на основните права, демокрацията и върховенството на закона на територията му. Той трябва да приложи някои от вече съществуващите политики и практики, насочени към аналогичните организации, популяризиращи основните ценности на Съюза извън границите му. Liberties призовава институциите на ЕС да предприемат следните мерки:

  • Създаване на фонд за неправителствените организации, работещи в рамките на ЕС за насърчаване и защита на основните му ценности. Той трябва да осигурява безвъзмездни средства, покриващи основните оперативни разходи, както и тези, свързани със съдебни дела и дейности за наблюдаване спазването на основните права. Управлението му трябва да е независимо от националните органи и от институциите на самия ЕС, подобно на Европейския фонд за демокрация.
  • Ангажиране с предприемане на мерки за създаване на условия, позволяващи на неправителствените организации да разгърнат потенциала си за изграждане на по-голяма подкрепа сред широката общественост за основните права, демокрацията и върховенството на закона. Трябва да им се окаже съдействие, за да разширят кръга на поддръжниците си. Това ще допринесе за увеличаване на стабилността на финансовата подкрепа от страна на широката общественост. Тогава популистките партии и политици няма да имат куража да ги атакуват с цел получаване на политическа подкрепа.
  • Създаване на служба за осъществяване на контакти към Европейската комисия или обсерватория на ЕС, на която неправителствените организации ще съобщават за ограничения, наложени върху дейността им, или за оказан тормоз. Това лице или орган трябва да докладва директно на първия заместник-председател на Комисията.
  • Определяне на високопоставена политическа фигура, член на Европейската комисия, която да отговаря за изявления с цел подкрепа и дипломатически интервенции в отговор на ограничения на дейността или тормоз над НПО.
  • Разработване на регулаторна рамка, която да защитава свободите, необходими на НПО, за да изпълнява задачите си.

Пълния текст на статията относно ограниченията, налагани върху свободата на действие на НПО, може да прочетеш тук.

Моля, дари, за да подкрепиш Liberties, която се е ангажирала с популяризиране и защита на правата и свободите ти!