НПО се обединяват за подобряване на родилните грижи у нас

​Зачес­ти­лите проб­леми в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване ясно показ­ват, че е назрял момен­тът да се пред­п­ри­е­мат все­об­х­ватни дейс­т­вия за подоб­ря­ване на родил­ните грижи, пре­дос­та­вяни в България.

Зачес­ти­лите проб­леми в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване ясно показ­ват, че е назрял момен­тът да се пред­п­ри­е­мат все­об­х­ватни дейс­т­вия за подоб­ря­ване на родил­ните грижи, пре­дос­та­вяни в България. Тревожните ста­тис­тики не могат да бъдат пре­неб­рег­вани. Раждаемостта от нача­лото на годи­ната е пад­нала с 2% в София и с повече от 27% във Видин спрямо мина­лата година, като се очаква общият брой раж­да­ния за годи­ната да дос­тигне рекор­дно ниски раз­мери. В същото време раж­да­щите жени все още не са в цен­търа на грижи, как­вато е пре­по­ръ­ката на Световната здравна орга­ни­за­ция и Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция по аку­шер­с­тво и гине­ко­ло­гия. Това е ясно както от ста­тис­ти­ките за броя на раж­да­ни­ята със секцио, който е нарас­нал до повече от 40%, така и от тре­вож­ните раз­кази за трав­ма­тич­ните си раж­да­ния, които жените спо­де­лят със Сдружение „Родилница“.

Поради тези при­чини от юни 2015 г. стар­тира проект за обе­ди­ня­ване на уси­ли­ята на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ните орга­ни­за­ции, рабо­тещи в сфе­рата на подоб­ря­ване на гри­жите за родил­ките и тех­ните бебета. Про­ек­тът „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване“ се изпъл­нява от Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за роди­тели“ и се финан­сира в рам­ките на Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.,www.ngogrants.bg. Орга­ни­за­то­рите посо­чиха, че в про­екта се включ­ват акти­висти и пред­с­та­ви­тели от широк кръг неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции, в това число Сдружение „Естес­т­вено“, Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули, Фондация „Макове за Мери“, Фондация „При­я­тел­с­тво“, Фондация „Нашите недо­но­сени деца“, Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет, Алианс на бъл­гар­с­ките аку­шерки и Наци­о­нална асо­ци­а­ция „Под­к­репа за кърмене“.

Орга­ни­за­то­рите от Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за роди­тели“ при­зо­ва­ват за дос­тъпна и ува­жи­телна грижа, която изпол­зва дока­зани меди­цин­ски методи и отх­върля оста­ре­лите и вредни прак­тики. Все повече майки и семейс­тва в Бъл­га­рия търсят такава грижа с ува­же­ние и все повече лекари и бол­ници са готови да им пре­дос­та­вят такова обс­луж­ване. „Целта на нас­то­я­щия проект е да обе­дини заин­те­ре­со­ва­ните орга­ни­за­ции, за да могат по-ефективно да се вклю­чат в про­це­сите за взе­мане на реше­ния в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване и да под­по­мог­нат отго­вор­ните инс­ти­ту­ции в спра­вя­нето с очер­та­лите се проб­леми”, заяви Нели Мута­фова, заместник-председател на Сдружение „Родилница“.

„Важно е да отбе­ле­жим поло­жи­тел­ните стъпки, които Минис­тер­с­т­вото на здра­ве­о­паз­ва­нето пред­п­рие – нап­ри­мер раз­с­лед­ва­нето на Изпъл­ни­телна аген­ция „Меди­цин­ски одит” в една част от родил­ните отде­ле­ния в стра­ната и Стратегията за подоб­ря­ване на май­чи­ното и детско здра­ве­о­паз­ване. Същевременно е нужно да изтък­нем къде са проб­лем­ните области, къде доб­рите наме­ре­ния не успя­ват да наме­рят прак­ти­ческа реа­ли­за­ция, защото изме­ри­те­лите на МЗ не могат да ги засе­кат и точно там е мяс­тото на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ния сектор: да покаже и под­по­могне МЗ в нала­га­нето на поли­тики на добра май­чина грижа, осно­вана на научни дока­за­тел­с­тва и осъ­щес­т­вена с ува­же­ние към май­ката и бебето”, под­черта Миг­лена Дел­чева – упра­ви­тел на Фондация „Родители за родители“.

Адв. Елена Атева, член на борда на дирек­то­рите за меж­ду­на­род­ната орга­ни­за­ция Human Rights in Childbirth обясни, че в пос­лед­ните години и в све­то­вен мащаб се раз­вива дви­же­ние за май­чини грижи с ува­же­ние, което обе­ди­нява раз­лични спе­ци­а­листи, рабо­тещи по въп­роса – от роди­тели, лекари и аку­шерки до акти­висти, юристи и поли­тици. Адв. Атева цитира пос­лед­ните пре­по­ръки на Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция по аку­шер­с­тво и гине­ко­ло­гия, съг­ласно които „всяка майка има право на пози­тивно пре­жи­вя­ване по време на раж­дане и на грижи, пре­дос­та­вяни със съчув­с­твиe и запаз­ване на човеш­кото дос­тойн­с­тво. Май­ката и бебето трябва да бъдат пред­па­зени от ненужни интер­вен­ции, прак­тики и про­це­дури, които не се осно­ва­ват на доказателства“.

В допъл­не­ние адв. Дани­ела Фъртунова от Бъл­гар­с­кия хел­зин­к­ски коми­тет заяви, че „Зако­нът за здра­вето пред­вижда, че на бре­мен­ната, раж­да­щата или роди­лата жена се дължат услуги, които да гаран­ти­рат ней­ното и това на детето й опти­мално здра­вос­ловно със­то­я­ние и опти­мална жиз­нена среда“. Въп­реки зако­но­да­тел­ната уредба обаче пра­вата на раж­да­щите жени сис­темно се нару­ша­ват, посочи Фъртунова, защото няма реални меха­низми за осъ­щес­т­вя­ва­нето на пра­вата им – инфор­ми­ра­ното съг­ла­сие или отказ на жената се пре­неб­регва от меди­цин­с­кия екип, жената ражда, неп­рид­ру­жена от свой близък човек и се раз­деля от детето й в пър­вите часове след раж­да­нето. Адв. Фъртунова рефе­рира към Хартата за уни­вер­сал­ните права на бре­мен­ните и раж­дащи жени. Тя под­черта, че сред целите на про­екта е да се задейс­тва диалог между граж­дан­с­ките орга­ни­за­ции и отго­вор­ните инс­ти­ту­ции.