Испанска асоциация на адвокатите ще е домакин на семинар за нови директиви на ЕС относно правото на защита

Новите директиви на ЕС ще предписват добрите практики при защитата на граждани в полицейски управления и съдилища. Предмет на нормите са равенството пред закона и надеждността и прозрачността на съдебната система при защитата на правата на гражданите.

Свободната асоциация на адвокатите организира семинар, целящ разглеждане на новите директиви на Европейския съюз за процесуални права и гаранции. Мероприятието ще се проведе в представителство на Европейската комисия в Испания. Четири кръгли маси ще разгледат Директива 2010/64, уреждаща правото на превод по наказателни дела, Директива 2012/13 - правото на достъп до информация и Директива 2013/48 - достъпа до правна помощ. Международни права Испания ще участва в обсъждането на тема „Процесуални стратегии срещу нарушенията на права, залегнали в посочените директиви .“ Партньори на Fair Trials International ще участват в последната сесия, която ще разгледа бъдещето на правото на защита в Испания през призмата на новите директиви на Европейския съюз.

Информацията за семинара е достъпна тук.